اطلاعیه ها پشتیبانی
برای دریافت لینک زیرمجموعه گیری ابتدا باید وارد شوید.

کسب درآمد از زیرمجموعه های خود

شما می توانید تا 3 سطح از زیرمجموعه های خود به کسب درآمد بپردازید

زیرمجموعه های سطح اول : (15 درصد)

کاربرانی که با استفاده از لینک زیرمجموعه گیری شما تو سایت ثبت نام می کنند که میزان درآمد شما از زیرمجموعه های سطح اول به صورت پیشفرض برابر 15 درصد از پرداختی به سایت یا خرید اشتراک می باشد.

زیرمجموعه های سطح دوم : (10 درصد)

کاربرانی که با استفاده از لینک زیرمجموعه گیری زیرمجموعه های شما تو سایت ثبت نام می کنند به عبارتی زیرمجموعه سطح دوم شما محسوب می شوند که میزان درآمد شما از زیرمجموعه های سطح دوم به صورت پیشفرض برابر 10 درصد از پرداختی به سایت یا خرید اشتراک می باشد.

زیرمجموعه های سطح سوم : (5 درصد)

کاربرانی که با استفاده از لینک زیرمجموعه گیری زیرمجموعه زیرمجموعه های شما تو سایت ثبت نام می کنند یا به عبارت بهتر زیرمجموعه سطح سوم شما محسوب می شوند که میزان درآمد شما از زیرمجموعه های سطح سوم به صورت پیشفرض برابر 5 درصد از پرداختی به سایت یا خرید اشتراک می باشد.

مثال میزان درآمد شما :

اگر به فرض شما 100 زیرمجموعه سطح اول و 1000 زیرمجموعه سطح دوم و 5000 زیرمجموعه سطح سوم داشته باشید که از سایت اشتراک خریده باشند :
میزان درآمد شما از هر خرید زیرمجموعه سطح اول 15 درصد و زیرمجموعه سطح دوم 10 درصد و زیرمجموعه سطح سوم 5 درصد خواهد بود که میزان درآمد ماهانه شما به صورت زیر می باشد :

100*7,500 = 750,000

1,000*5,000 = 5,000,000

5,000*2,500 = 12,500,000

یعنی میزان درآمد ماهانه شما برابر 18,250,000 تومان می باشد.

حال مثالی دیگه از میزان درآمد شما با زیرمجموعه های بیشتر که اگه فعال باشید :

اگر به فرض شما 1000 زیرمجموعه سطح اول و 5000 زیرمجموعه سطح دوم و 10000 زیرمجموعه سطح سوم داشته باشید که از سایت اشتراک خریده باشند :
میزان درآمد شما از هر خرید زیرمجموعه سطح اول 15 درصد و زیرمجموعه سطح دوم 10 درصد و زیرمجموعه سطح سوم 5 درصد خواهد بود که میزان درآمد ماهانه شما به صورت زیر می باشد :

1,000*7,500 = 7,500,000

5,000*5,000 = 25,000,000

10,000*2,500 = 25,000,000

یعنی میزان درآمد ماهانه شما برابر 57,500,000 تومان می باشد.

امکان افزایش درآمد تا 50 درصد فقط برای کاربران فعال وجود دارد و بعد از رسیدن به حد نصاب این افزایش صورت میگیرد.