لیست سهام
نماد قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات روز سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
اعتماد 32,991 0.13 32,998 0.15 63,116,290 2,082,680,754,100 2,082,711,337,420 1 2,082,711,337,420 1
امین یکم 10,230 -1.54 10,210 -1.73 114,862,184 1,172,737,426,720 1,172,742,898,640 1 1,172,742,898,640 1
کیان 25,640 0.16 25,640 0.16 24,913,655 638,670,538,920 638,786,114,200 1 638,786,114,200 1
کمند 10,120 0.2 10,120 0.2 133,845,837 1,354,722,699,730 1,354,519,870,440 1 1,354,519,870,440 1