ریز معاملات تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعات این صفحه از نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل ریز معاملات سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
ریز معاملات در نماد تسه9803 (لیست ریز معاملات در طول روز برای سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
شماره زمان حجم قیمت اختلاف با قیمت دیروز قیمت خرید