لیست فیلترهای سهم در باره های زمانی مختلف تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

لیست فیلترهای سهم در باره های زمانی مختلف تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

فیلتر در تاریخ : 1400/4/1

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/31

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/30

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/29

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/26

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/25

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/24

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/23

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/22

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0

فیلتر در تاریخ : 1400/3/19

نام فیلتر قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده
موینگ اوریج 547,000 2.28 534,812 0 0 0 0 0 0 0