سابقه تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

سابقه نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس | سابقه سهام تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/29 580 527,294 1.26 25,485,877 5,881,356 4.33 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/29

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/29
آخرین قیمت

501,001

3.79
قیمت پایانی

527,294

1.26
حجم معاملات

580

تعداد: 65
ارزش معاملات

305,830,481

-
سرانه خرید

25,485,877

قدرت خریدار: 4.33
سرانه فروش

5,881,356

قدرت فروشنده :0.23

520,731

قیمت دیروز

494,697

اولین قیمت

494,697

کمترین قیمت

546,767

بیشترین قیمت

سرانه خرید

25.49M

سرانه خرید حقیقی

25.49M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.88M

سرانه فروش حقیقی

5.88M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4.33

قدرت خریدار حقیقی

4.33

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.23

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 580 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 580 (100%) 0 (0%)
تعداد : 52 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/27 222 520,731 4.45 19,267,047 2,266,711 8.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/27

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/27
آخرین قیمت

530,000

2.74
قیمت پایانی

520,731

4.45
حجم معاملات

222

تعداد: 54
ارزش معاملات

115,602,358

-
سرانه خرید

19,267,047

قدرت خریدار: 8.5
سرانه فروش

2,266,711

قدرت فروشنده :0.12

544,955

قیمت دیروز

517,930

اولین قیمت

517,930

کمترین قیمت

530,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

19.27M

سرانه خرید حقیقی

19.27M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

2.27M

سرانه فروش حقیقی

2.27M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

8.5

قدرت خریدار حقیقی

8.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.12

قدرت فروشنده حقیقی

0.12

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 222 (100%) 0 (0%)
تعداد : 6 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 222 (100%) 0 (0%)
تعداد : 51 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/24 376 544,955 3.61 22,767,009 3,304,888 6.89 100% 0% 96.54% 3.46%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/24

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/24
آخرین قیمت

540,000

4.48
قیمت پایانی

544,955

3.61
حجم معاملات

376

تعداد: 64
ارزش معاملات

204,903,217

-
سرانه خرید

22,767,009

قدرت خریدار: 6.89
سرانه فروش

3,304,888

قدرت فروشنده :0.15

565,349

قیمت دیروز

560,000

اولین قیمت

540,000

کمترین قیمت

570,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

22.77M

سرانه خرید حقیقی

22.77M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.3M

سرانه فروش حقیقی

3.3M

سرانه فروش حقوقی

3.54M

قدرت خریدار

6.89

قدرت خریدار حقیقی

6.91

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.15

قدرت فروشنده حقیقی

0.14

قدرت فروشنده حقوقی

3542207.5

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 376 (100%) 0 (0%)
تعداد : 9 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 363 (96.54%) 13 (3.46%)
تعداد : 60 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/23 352 565,349 2.67 33,167,141 4,422,286 7.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/23

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/23
آخرین قیمت

580,000

0.15
قیمت پایانی

565,349

2.67
حجم معاملات

352

تعداد: 49
ارزش معاملات

199,002,685

-
سرانه خرید

33,167,141

قدرت خریدار: 7.5
سرانه فروش

4,422,286

قدرت فروشنده :0.13

580,872

قیمت دیروز

570,210

اولین قیمت

551,829

کمترین قیمت

580,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

33.17M

سرانه خرید حقیقی

33.17M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.42M

سرانه فروش حقیقی

4.42M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

7.5

قدرت خریدار حقیقی

7.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.13

قدرت فروشنده حقیقی

0.13

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 352 (100%) 0 (0%)
تعداد : 6 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 352 (100%) 0 (0%)
تعداد : 45 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/22 424 580,872 2.93 24,628,973 4,037,537 6.1 100% 0% 98.35% 1.65%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/22

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/22
آخرین قیمت

570,001

4.75
قیمت پایانی

580,872

2.93
حجم معاملات

424

تعداد: 66
ارزش معاملات

246,289,542

-
سرانه خرید

24,628,973

قدرت خریدار: 6.1
سرانه فروش

4,037,537

قدرت فروشنده :0.16

598,411

قیمت دیروز

575,151

اولین قیمت

568,513

کمترین قیمت

590,100

بیشترین قیمت

سرانه خرید

24.63M

سرانه خرید حقیقی

24.63M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.04M

سرانه فروش حقیقی

4.04M

سرانه فروش حقوقی

4.07M

قدرت خریدار

6.1

قدرت خریدار حقیقی

6.1

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.16

قدرت فروشنده حقیقی

0.16

قدرت فروشنده حقوقی

4066104

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 424 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 417 (98.35%) 7 (1.65%)
تعداد : 60 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/21 1,084 598,411 2.77 29,485,342 6,552,298 4.5 100% 0% 99.72% 0.28%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/21

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/21
آخرین قیمت

555,014

4.68
قیمت پایانی

598,411

2.77
حجم معاملات

1,084

تعداد: 114
ارزش معاملات

648,677,050

-
سرانه خرید

29,485,342

قدرت خریدار: 4.5
سرانه فروش

6,552,298

قدرت فروشنده :0.22

582,270

قیمت دیروز

591,001

اولین قیمت

554,011

کمترین قیمت

610,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

29.49M

سرانه خرید حقیقی

29.49M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

6.55M

سرانه فروش حقیقی

6.6M

سرانه فروش حقوقی

1.8M

قدرت خریدار

4.5

قدرت خریدار حقیقی

4.47

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.22

قدرت فروشنده حقوقی

1795233

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,084 (100%) 0 (0%)
تعداد : 22 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,081 (99.72%) 3 (0.28%)
تعداد : 98 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/20 523 582,270 1.46 21,751,944 3,239,651 6.71 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/20

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/20
آخرین قیمت

591,000

2.98
قیمت پایانی

582,270

1.46
حجم معاملات

523

تعداد: 102
ارزش معاملات

304,527,069

-
سرانه خرید

21,751,944

قدرت خریدار: 6.71
سرانه فروش

3,239,651

قدرت فروشنده :0.15

573,901

قیمت دیروز

550,000

اولین قیمت

550,000

کمترین قیمت

600,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

21.75M

سرانه خرید حقیقی

21.75M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.24M

سرانه فروش حقیقی

3.24M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

6.71

قدرت خریدار حقیقی

6.71

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.15

قدرت فروشنده حقیقی

0.15

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 523 (100%) 0 (0%)
تعداد : 14 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 523 (100%) 0 (0%)
تعداد : 94 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/17 371 573,901 4.01 19,356,116 2,339,750 8.27 100% 0% 99.19% 0.81%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/17

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/17
آخرین قیمت

570,550

4.57
قیمت پایانی

573,901

4.01
حجم معاملات

371

تعداد: 93
ارزش معاملات

212,917,165

-
سرانه خرید

19,356,116

قدرت خریدار: 8.27
سرانه فروش

2,339,750

قدرت فروشنده :0.12

597,867

قیمت دیروز

567,974

اولین قیمت

567,974

کمترین قیمت

589,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

19.36M

سرانه خرید حقیقی

19.36M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

2.34M

سرانه فروش حقیقی

2.37M

سرانه فروش حقوقی

860,852

قدرت خریدار

8.27

قدرت خریدار حقیقی

8.16

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.12

قدرت فروشنده حقیقی

0.12

قدرت فروشنده حقوقی

860851.5

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 371 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 368 (99.19%) 3 (0.81%)
تعداد : 89 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/16 446 597,867 4.9 53,329,736 2,836,688 18.8 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/16

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/16
آخرین قیمت

598,001

4.88
قیمت پایانی

597,867

4.9
حجم معاملات

446

تعداد: 96
ارزش معاملات

266,648,571

-
سرانه خرید

53,329,736

قدرت خریدار: 18.8
سرانه فروش

2,836,688

قدرت فروشنده :0.05

628,660

قیمت دیروز

597,227

اولین قیمت

597,227

کمترین قیمت

598,200

بیشترین قیمت

سرانه خرید

53.33M

سرانه خرید حقیقی

53.33M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

2.84M

سرانه فروش حقیقی

2.84M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

18.8

قدرت خریدار حقیقی

18.8

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.05

قدرت فروشنده حقیقی

0.05

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 446 (100%) 0 (0%)
تعداد : 5 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 446 (100%) 0 (0%)
تعداد : 94 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/15 766 628,660 2.87 48,155,356 4,586,224 10.5 100% 0% 99.22% 0.78%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/15

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/15
آخرین قیمت

581,020

4.92
قیمت پایانی

628,660

2.87
حجم معاملات

766

تعداد: 111
ارزش معاملات

481,553,892

-
سرانه خرید

48,155,356

قدرت خریدار: 10.5
سرانه فروش

4,586,224

قدرت فروشنده :0.1

611,115

قیمت دیروز

641,670

اولین قیمت

580,560

کمترین قیمت

641,670

بیشترین قیمت

سرانه خرید

48.16M

سرانه خرید حقیقی

48.16M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.59M

سرانه فروش حقیقی

4.59M

سرانه فروش حقوقی

3.77M

قدرت خریدار

10.5

قدرت خریدار حقیقی

10.48

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.1

قدرت فروشنده حقیقی

0.1

قدرت فروشنده حقوقی

3771960

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 766 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 760 (99.22%) 6 (0.78%)
تعداد : 104 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/14 901 611,115 4.98 34,413,413 6,882,683 5 100% 0% 65.59% 34.41%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/14

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/14
آخرین قیمت

611,227

5
قیمت پایانی

611,115

4.98
حجم معاملات

901

تعداد: 92
ارزش معاملات

550,614,591

-
سرانه خرید

34,413,413

قدرت خریدار: 5
سرانه فروش

6,882,683

قدرت فروشنده :0.2

582,121

قیمت دیروز

611,220

اولین قیمت

610,000

کمترین قیمت

611,227

بیشترین قیمت

سرانه خرید

34.41M

سرانه خرید حقیقی

34.41M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

6.88M

سرانه فروش حقیقی

4.69M

سرانه فروش حقوقی

63.15M

قدرت خریدار

5

قدرت خریدار حقیقی

7.34

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.14

قدرت فروشنده حقوقی

63148550

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 901 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 591 (65.59%) 310 (34.41%)
تعداد : 77 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/13 489 582,121 5 31,628,574 3,696,846 8.56 100% 0% 99.8% 0.2%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/13

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/13
آخرین قیمت

582,121

5
قیمت پایانی

582,121

5
حجم معاملات

489

تعداد: 88
ارزش معاملات

284,657,169

-
سرانه خرید

31,628,574

قدرت خریدار: 8.56
سرانه فروش

3,696,846

قدرت فروشنده :0.12

554,401

قیمت دیروز

582,121

اولین قیمت

582,121

کمترین قیمت

582,121

بیشترین قیمت

سرانه خرید

31.63M

سرانه خرید حقیقی

31.63M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.7M

سرانه فروش حقیقی

3.74M

سرانه فروش حقوقی

582,121

قدرت خریدار

8.56

قدرت خریدار حقیقی

8.46

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.12

قدرت فروشنده حقیقی

0.12

قدرت فروشنده حقوقی

582121

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 489 (100%) 0 (0%)
تعداد : 9 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 488 (99.8%) 1 (0.2%)
تعداد : 76 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/10 70 554,401 4.38 9,702,018 2,156,004 4.5 100% 0% 92.86% 7.14%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/10

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/10
آخرین قیمت

557,682

5
قیمت پایانی

554,401

4.38
حجم معاملات

70

تعداد: 21
ارزش معاملات

38,808,076

-
سرانه خرید

9,702,018

قدرت خریدار: 4.5
سرانه فروش

2,156,004

قدرت فروشنده :0.22

531,126

قیمت دیروز

521,000

اولین قیمت

521,000

کمترین قیمت

557,682

بیشترین قیمت

سرانه خرید

9.7M

سرانه خرید حقیقی

9.7M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

2.16M

سرانه فروش حقیقی

2.12M

سرانه فروش حقوقی

2.77M

قدرت خریدار

4.5

قدرت خریدار حقیقی

4.58

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.22

قدرت فروشنده حقوقی

2772005

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 70 (100%) 0 (0%)
تعداد : 4 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 65 (92.86%) 5 (7.14%)
تعداد : 17 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/9 501 531,126 2.23 14,783,007 4,838,075 3.06 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/9

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/9
آخرین قیمت

545,540

5
قیمت پایانی

531,126

2.23
حجم معاملات

501

تعداد: 68
ارزش معاملات

266,094,223

-
سرانه خرید

14,783,007

قدرت خریدار: 3.06
سرانه فروش

4,838,075

قدرت فروشنده :0.33

519,562

قیمت دیروز

496,608

اولین قیمت

496,608

کمترین قیمت

545,540

بیشترین قیمت

سرانه خرید

14.78M

سرانه خرید حقیقی

14.78M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.84M

سرانه فروش حقیقی

4.84M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.06

قدرت خریدار حقیقی

3.06

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.33

قدرت فروشنده حقیقی

0.33

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 501 (100%) 0 (0%)
تعداد : 18 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 501 (100%) 0 (0%)
تعداد : 55 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/8 641 519,562 0.28 30,276,295 4,382,095 6.91 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/8

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/8
آخرین قیمت

512,300

1.13
قیمت پایانی

519,562

0.28
حجم معاملات

641

تعداد: 83
ارزش معاملات

333,039,297

-
سرانه خرید

30,276,295

قدرت خریدار: 6.91
سرانه فروش

4,382,095

قدرت فروشنده :0.14

518,133

قیمت دیروز

492,342

اولین قیمت

492,340

کمترین قیمت

530,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

30.28M

سرانه خرید حقیقی

30.28M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.38M

سرانه فروش حقیقی

4.38M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

6.91

قدرت خریدار حقیقی

6.91

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.14

قدرت فروشنده حقیقی

0.14

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 641 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 641 (100%) 0 (0%)
تعداد : 76 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/7 460 518,133 0.71 17,024,370 3,356,918 5.07 100% 0% 96.09% 3.91%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/7

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/7
آخرین قیمت

525,000

0.61
قیمت پایانی

518,133

0.71
حجم معاملات

460

تعداد: 76
ارزش معاملات

238,341,029

-
سرانه خرید

17,024,370

قدرت خریدار: 5.07
سرانه فروش

3,356,918

قدرت فروشنده :0.2

521,821

قیمت دیروز

500,000

اولین قیمت

500,000

کمترین قیمت

540,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

17.02M

سرانه خرید حقیقی

17.02M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.36M

سرانه فروش حقیقی

3.37M

سرانه فروش حقوقی

3.11M

قدرت خریدار

5.07

قدرت خریدار حقیقی

5.05

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

3108798

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 460 (100%) 0 (0%)
تعداد : 14 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 442 (96.09%) 18 (3.91%)
تعداد : 68 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/6 542 521,821 4.47 25,711,544 3,449,110 7.45 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/6

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/6
آخرین قیمت

540,000

1.14
قیمت پایانی

521,821

4.47
حجم معاملات

542

تعداد: 91
ارزش معاملات

282,827,243

-
سرانه خرید

25,711,544

قدرت خریدار: 7.45
سرانه فروش

3,449,110

قدرت فروشنده :0.13

546,254

قیمت دیروز

518,942

اولین قیمت

518,942

کمترین قیمت

540,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

25.71M

سرانه خرید حقیقی

25.71M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.45M

سرانه فروش حقیقی

3.45M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

7.45

قدرت خریدار حقیقی

7.45

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.13

قدرت فروشنده حقیقی

0.13

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 542 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 542 (100%) 0 (0%)
تعداد : 82 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/3 467 546,254 3.26 25,510,062 5,206,135 4.9 100% 0% 99.36% 0.64%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/3

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/3
آخرین قیمت

536,435

5
قیمت پایانی

546,254

3.26
حجم معاملات

467

تعداد: 59
ارزش معاملات

255,100,504

-
سرانه خرید

25,510,062

قدرت خریدار: 4.9
سرانه فروش

5,206,135

قدرت فروشنده :0.2

564,668

قیمت دیروز

540,011

اولین قیمت

536,435

کمترین قیمت

556,005

بیشترین قیمت

سرانه خرید

25.51M

سرانه خرید حقیقی

25.51M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.21M

سرانه فروش حقیقی

5.28M

سرانه فروش حقوقی

1.64M

قدرت خریدار

4.9

قدرت خریدار حقیقی

4.83

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.21

قدرت فروشنده حقوقی

1638762

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 467 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 464 (99.36%) 3 (0.64%)
تعداد : 48 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/2 659 564,668 2.33 28,624,324 5,638,124 5.08 100% 0% 85.13% 14.87%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/2

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/2
آخرین قیمت

556,000

3.83
قیمت پایانی

564,668

2.33
حجم معاملات

659

تعداد: 77
ارزش معاملات

372,116,054

-
سرانه خرید

28,624,324

قدرت خریدار: 5.08
سرانه فروش

5,638,124

قدرت فروشنده :0.2

578,151

قیمت دیروز

551,111

اولین قیمت

550,000

کمترین قیمت

589,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

28.62M

سرانه خرید حقیقی

28.62M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.64M

سرانه فروش حقیقی

4.87M

سرانه فروش حقوقی

55.34M

قدرت خریدار

5.08

قدرت خریدار حقیقی

5.87

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.17

قدرت فروشنده حقوقی

55337464

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 659 (100%) 0 (0%)
تعداد : 13 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 561 (85.13%) 98 (14.87%)
تعداد : 65 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/1 544 578,151 0.23 19,657,134 5,824,336 3.38 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/10/1

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/10/1
آخرین قیمت

594,999

3.15
قیمت پایانی

578,151

0.23
حجم معاملات

544

تعداد: 64
ارزش معاملات

314,514,012

-
سرانه خرید

19,657,134

قدرت خریدار: 3.38
سرانه فروش

5,824,336

قدرت فروشنده :0.3

576,836

قیمت دیروز

560,000

اولین قیمت

547,995

کمترین قیمت

594,999

بیشترین قیمت

سرانه خرید

19.66M

سرانه خرید حقیقی

19.66M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.82M

سرانه فروش حقیقی

5.82M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.38

قدرت خریدار حقیقی

3.38

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.3

قدرت فروشنده حقیقی

0.3

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 544 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 544 (100%) 0 (0%)
تعداد : 54 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/30 344 576,836 0.62 16,535,965 4,960,790 3.33 100% 0% 95.93% 4.07%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/30

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/30
آخرین قیمت

562,222

1.93
قیمت پایانی

576,836

0.62
حجم معاملات

344

تعداد: 46
ارزش معاملات

198,431,483

-
سرانه خرید

16,535,965

قدرت خریدار: 3.33
سرانه فروش

4,960,790

قدرت فروشنده :0.3

573,268

قیمت دیروز

558,110

اولین قیمت

546,615

کمترین قیمت

601,931

بیشترین قیمت

سرانه خرید

16.54M

سرانه خرید حقیقی

16.54M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.96M

سرانه فروش حقیقی

4.88M

سرانه فروش حقوقی

8.08M

قدرت خریدار

3.33

قدرت خریدار حقیقی

3.39

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.3

قدرت فروشنده حقیقی

0.3

قدرت فروشنده حقوقی

8075704

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 344 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 330 (95.93%) 14 (4.07%)
تعداد : 39 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/29 375 573,268 2.07 15,355,393 3,706,474 4.14 100% 0% 99.73% 0.27%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/29

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/29
آخرین قیمت

558,000

4.68
قیمت پایانی

573,268

2.07
حجم معاملات

375

تعداد: 65
ارزش معاملات

214,975,624

-
سرانه خرید

15,355,393

قدرت خریدار: 4.14
سرانه فروش

3,706,474

قدرت فروشنده :0.24

585,368

قیمت دیروز

556,653

اولین قیمت

556,653

کمترین قیمت

590,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

15.36M

سرانه خرید حقیقی

15.36M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.71M

سرانه فروش حقیقی

3.76M

سرانه فروش حقوقی

573,268

قدرت خریدار

4.14

قدرت خریدار حقیقی

4.08

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.24

قدرت فروشنده حقیقی

0.24

قدرت فروشنده حقوقی

573268

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 375 (100%) 0 (0%)
تعداد : 14 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 374 (99.73%) 1 (0.27%)
تعداد : 57 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/26 402 585,368 1.09 19,609,828 5,602,808 3.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/26

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/26
آخرین قیمت

589,990

0.31
قیمت پایانی

585,368

1.09
حجم معاملات

402

تعداد: 46
ارزش معاملات

235,317,785

-
سرانه خرید

19,609,828

قدرت خریدار: 3.5
سرانه فروش

5,602,808

قدرت فروشنده :0.29

591,825

قیمت دیروز

570,000

اولین قیمت

562,234

کمترین قیمت

600,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

19.61M

سرانه خرید حقیقی

19.61M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.6M

سرانه فروش حقیقی

5.6M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.5

قدرت خریدار حقیقی

3.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.29

قدرت فروشنده حقیقی

0.29

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 402 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 402 (100%) 0 (0%)
تعداد : 42 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/25 492 591,825 1.13 22,398,300 4,345,939 5.15 100% 0% 98.78% 1.22%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/25

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/25
آخرین قیمت

600,000

0.23
قیمت پایانی

591,825

1.13
حجم معاملات

492

تعداد: 74
ارزش معاملات

291,177,772

-
سرانه خرید

22,398,300

قدرت خریدار: 5.15
سرانه فروش

4,345,939

قدرت فروشنده :0.19

598,603

قیمت دیروز

568,673

اولین قیمت

568,673

کمترین قیمت

628,533

بیشترین قیمت

سرانه خرید

22.4M

سرانه خرید حقیقی

22.4M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.35M

سرانه فروش حقیقی

4.36M

سرانه فروش حقوقی

3.55M

قدرت خریدار

5.15

قدرت خریدار حقیقی

5.14

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.19

قدرت فروشنده حقیقی

0.19

قدرت فروشنده حقوقی

3550950

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 492 (100%) 0 (0%)
تعداد : 13 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 486 (98.78%) 6 (1.22%)
تعداد : 66 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/24 445 598,603 0.75 26,637,834 3,415,107 7.8 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/24

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/24
آخرین قیمت

600,002

0.52
قیمت پایانی

598,603

0.75
حجم معاملات

445

تعداد: 83
ارزش معاملات

266,378,490

-
سرانه خرید

26,637,834

قدرت خریدار: 7.8
سرانه فروش

3,415,107

قدرت فروشنده :0.13

603,123

قیمت دیروز

573,500

اولین قیمت

573,500

کمترین قیمت

603,123

بیشترین قیمت

سرانه خرید

26.64M

سرانه خرید حقیقی

26.64M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.42M

سرانه فروش حقیقی

3.42M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

7.8

قدرت خریدار حقیقی

7.8

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.13

قدرت فروشنده حقیقی

0.13

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 445 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 445 (100%) 0 (0%)
تعداد : 78 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/23 578 603,123 2 18,347,637 4,909,931 3.74 100% 0% 99.65% 0.35%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/23

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/23
آخرین قیمت

584,900

1.08
قیمت پایانی

603,123

2
حجم معاملات

578

تعداد: 78
ارزش معاملات

348,605,358

-
سرانه خرید

18,347,637

قدرت خریدار: 3.74
سرانه فروش

4,909,931

قدرت فروشنده :0.27

591,298

قیمت دیروز

580,000

اولین قیمت

580,000

کمترین قیمت

620,862

بیشترین قیمت

سرانه خرید

18.35M

سرانه خرید حقیقی

18.35M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.91M

سرانه فروش حقیقی

4.96M

سرانه فروش حقوقی

1.21M

قدرت خریدار

3.74

قدرت خریدار حقیقی

3.7

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.27

قدرت فروشنده حقیقی

0.27

قدرت فروشنده حقوقی

1206246

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 578 (100%) 0 (0%)
تعداد : 19 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 576 (99.65%) 2 (0.35%)
تعداد : 70 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/22 894 591,298 1.25 26,431,021 5,809,016 4.55 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/22

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/22
آخرین قیمت

570,000

4.81
قیمت پایانی

591,298

1.25
حجم معاملات

894

تعداد: 101
ارزش معاملات

528,619,995

-
سرانه خرید

26,431,021

قدرت خریدار: 4.55
سرانه فروش

5,809,016

قدرت فروشنده :0.22

598,784

قیمت دیروز

568,905

اولین قیمت

568,905

کمترین قیمت

600,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

26.43M

سرانه خرید حقیقی

26.43M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.81M

سرانه فروش حقیقی

5.81M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4.55

قدرت خریدار حقیقی

4.55

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.22

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 894 (100%) 0 (0%)
تعداد : 20 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 894 (100%) 0 (0%)
تعداد : 91 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/19 559 598,784 0.61 30,429,114 4,347,016 7 100% 0% 97.85% 2.15%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/19

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/19
آخرین قیمت

600,000

0.81
قیمت پایانی

598,784

0.61
حجم معاملات

559

تعداد: 86
ارزش معاملات

334,720,380

-
سرانه خرید

30,429,114

قدرت خریدار: 7
سرانه فروش

4,347,016

قدرت فروشنده :0.14

595,158

قیمت دیروز

600,000

اولین قیمت

580,000

کمترین قیمت

605,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

30.43M

سرانه خرید حقیقی

30.43M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.35M

سرانه فروش حقیقی

4.37M

سرانه فروش حقوقی

3.59M

قدرت خریدار

7

قدرت خریدار حقیقی

6.97

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.14

قدرت فروشنده حقیقی

0.14

قدرت فروشنده حقوقی

3592704

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 559 (100%) 0 (0%)
تعداد : 11 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 547 (97.85%) 12 (2.15%)
تعداد : 75 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/18 569 595,158 0.06 21,165,306 4,515,265 4.69 100% 0% 92.27% 7.73%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/18

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/18
آخرین قیمت

594,000

0.14
قیمت پایانی

595,158

0.06
حجم معاملات

569

تعداد: 88
ارزش معاملات

338,644,940

-
سرانه خرید

21,165,306

قدرت خریدار: 4.69
سرانه فروش

4,515,265

قدرت فروشنده :0.21

594,830

قیمت دیروز

567,255

اولین قیمت

567,255

کمترین قیمت

605,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

21.17M

سرانه خرید حقیقی

21.17M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

4.52M

سرانه فروش حقیقی

4.22M

سرانه فروش حقوقی

26.19M

قدرت خریدار

4.69

قدرت خریدار حقیقی

5.01

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.21

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

26186952

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 569 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 525 (92.27%) 44 (7.73%)
تعداد : 74 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/17 1,468 594,830 3.11 39,691,384 9,289,473 4.27 100% 0% 99.86% 0.14%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1399/9/17

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1399/9/17
آخرین قیمت

600,000

2.27
قیمت پایانی

594,830

3.11
حجم معاملات

1,468

تعداد: 108
ارزش معاملات

873,210,868

-
سرانه خرید

39,691,384

قدرت خریدار: 4.27
سرانه فروش

9,289,473

قدرت فروشنده :0.23

613,940

قیمت دیروز

583,243

اولین قیمت

583,243

کمترین قیمت

628,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

39.69M

سرانه خرید حقیقی

39.69M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

9.29M

سرانه فروش حقیقی

9.38M

سرانه فروش حقوقی

1.19M

قدرت خریدار

4.27

قدرت خریدار حقیقی

4.23

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.23

قدرت فروشنده حقیقی

0.24

قدرت فروشنده حقوقی

1189660

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,468 (100%) 0 (0%)
تعداد : 22 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,466 (99.86%) 2 (0.14%)
تعداد : 93 1