سابقه تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

سابقه نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس | سابقه سهام تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعیه ها پشتیبانی
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/12 4,314 534,812 0.47 44,368,826 5,599,949 7.92 100% 0% 99.79% 0.21%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/12

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/12
آخرین قیمت

547,000

2.76
قیمت پایانی

534,812

0.47
حجم معاملات

4,314

تعداد: 468
ارزش معاملات

2,307,178,783

-
سرانه خرید

44,368,826

قدرت خریدار: 7.92
سرانه فروش

5,599,949

قدرت فروشنده :0.13

532,291

قیمت دیروز

518,666

اولین قیمت

516,002

کمترین قیمت

558,905

بیشترین قیمت

سرانه خرید

44.37M

سرانه خرید حقیقی

44.37M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.6M

سرانه فروش حقیقی

5.64M

سرانه فروش حقوقی

1.2M

قدرت خریدار

7.92

قدرت خریدار حقیقی

7.86

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.13

قدرت فروشنده حقیقی

0.13

قدرت فروشنده حقوقی

1203327

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,314 (100%) 0 (0%)
تعداد : 52 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,305 (99.79%) 9 (0.21%)
تعداد : 408 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/11 1,767 532,291 0.77 33,591,364 5,002,969 6.71 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/11

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/11
آخرین قیمت

526,013

1.94
قیمت پایانی

532,291

0.77
حجم معاملات

1,767

تعداد: 210
ارزش معاملات

940,558,685

-
سرانه خرید

33,591,364

قدرت خریدار: 6.71
سرانه فروش

5,002,969

قدرت فروشنده :0.15

536,401

قیمت دیروز

520,000

اولین قیمت

520,000

کمترین قیمت

544,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

33.59M

سرانه خرید حقیقی

33.59M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5M

سرانه فروش حقیقی

5M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

6.71

قدرت خریدار حقیقی

6.71

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.15

قدرت فروشنده حقیقی

0.15

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,767 (100%) 0 (0%)
تعداد : 28 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,767 (100%) 0 (0%)
تعداد : 188 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/10 3,771 536,401 1.1 50,569,204 12,333,952 4.1 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/10

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/10
آخرین قیمت

518,070

2.35
قیمت پایانی

536,401

1.1
حجم معاملات

3,771

تعداد: 231
ارزش معاملات

2,022,769,452

-
سرانه خرید

50,569,204

قدرت خریدار: 4.1
سرانه فروش

12,333,952

قدرت فروشنده :0.24

530,562

قیمت دیروز

506,666

اولین قیمت

506,666

کمترین قیمت

550,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

50.57M

سرانه خرید حقیقی

50.57M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

12.33M

سرانه فروش حقیقی

12.33M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4.1

قدرت خریدار حقیقی

4.1

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.24

قدرت فروشنده حقیقی

0.24

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,771 (100%) 0 (0%)
تعداد : 40 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,771 (100%) 0 (0%)
تعداد : 164 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/9 3,182 530,562 0.42 49,654,361 9,989,635 4.97 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/9

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/9
آخرین قیمت

519,010

1.77
قیمت پایانی

530,562

0.42
حجم معاملات

3,182

تعداد: 227
ارزش معاملات

1,688,249,069

-
سرانه خرید

49,654,361

قدرت خریدار: 4.97
سرانه فروش

9,989,635

قدرت فروشنده :0.2

528,339

قیمت دیروز

507,122

اولین قیمت

507,122

کمترین قیمت

540,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

49.65M

سرانه خرید حقیقی

49.65M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

9.99M

سرانه فروش حقیقی

9.99M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4.97

قدرت خریدار حقیقی

4.97

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,182 (100%) 0 (0%)
تعداد : 34 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,182 (100%) 0 (0%)
تعداد : 169 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/8 4,134 528,339 1.09 62,404,384 12,339,850 5.06 100% 0% 97.05% 2.95%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/8

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/8
آخرین قیمت

532,000

1.79
قیمت پایانی

528,339

1.09
حجم معاملات

4,134

تعداد: 251
ارزش معاملات

2,184,154,099

-
سرانه خرید

62,404,384

قدرت خریدار: 5.06
سرانه فروش

12,339,850

قدرت فروشنده :0.2

522,652

قیمت دیروز

500,000

اولین قیمت

497,000

کمترین قیمت

548,784

بیشترین قیمت

سرانه خرید

62.4M

سرانه خرید حقیقی

62.4M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

12.34M

سرانه فروش حقیقی

12.32M

سرانه فروش حقوقی

12.89M

قدرت خریدار

5.06

قدرت خریدار حقیقی

5.06

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

12891471.6

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,134 (100%) 0 (0%)
تعداد : 35 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,012 (97.05%) 122 (2.95%)
تعداد : 172 5
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/5 3,134 522,652 2.75 51,187,230 10,111,058 5.06 100% 0% 99.27% 0.73%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/5

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/5
آخرین قیمت

520,000

2.22
قیمت پایانی

522,652

2.75
حجم معاملات

3,134

تعداد: 219
ارزش معاملات

1,637,989,883

-
سرانه خرید

51,187,230

قدرت خریدار: 5.06
سرانه فروش

10,111,058

قدرت فروشنده :0.2

508,686

قیمت دیروز

485,555

اولین قیمت

485,555

کمترین قیمت

534,120

بیشترین قیمت

سرانه خرید

51.19M

سرانه خرید حقیقی

51.19M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

10.11M

سرانه فروش حقیقی

10.29M

سرانه فروش حقوقی

3.01M

قدرت خریدار

5.06

قدرت خریدار حقیقی

4.97

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

3005249

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,134 (100%) 0 (0%)
تعداد : 32 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,111 (99.27%) 23 (0.73%)
تعداد : 158 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/4 2,276 508,686 2.2 34,052,039 9,648,078 3.53 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/4

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/4
آخرین قیمت

500,000

3.87
قیمت پایانی

508,686

2.2
حجم معاملات

2,276

تعداد: 172
ارزش معاملات

1,157,769,941

-
سرانه خرید

34,052,039

قدرت خریدار: 3.53
سرانه فروش

9,648,078

قدرت فروشنده :0.28

520,136

قیمت دیروز

500,100

اولین قیمت

497,025

کمترین قیمت

529,998

بیشترین قیمت

سرانه خرید

34.05M

سرانه خرید حقیقی

34.05M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

9.65M

سرانه فروش حقیقی

9.65M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.53

قدرت خریدار حقیقی

3.53

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.28

قدرت فروشنده حقیقی

0.28

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,276 (100%) 0 (0%)
تعداد : 34 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,276 (100%) 0 (0%)
تعداد : 120 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/3 3,479 520,136 3.04 41,126,208 12,566,341 3.27 100% 0% 99.91% 0.09%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/3

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/3
آخرین قیمت

524,500

2.22
قیمت پایانی

520,136

3.04
حجم معاملات

3,479

تعداد: 213
ارزش معاملات

1,809,553,049

-
سرانه خرید

41,126,208

قدرت خریدار: 3.27
سرانه فروش

12,566,341

قدرت فروشنده :0.31

536,418

قیمت دیروز

514,010

اولین قیمت

509,598

کمترین قیمت

530,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

41.13M

سرانه خرید حقیقی

41.13M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

12.57M

سرانه فروش حقیقی

12.64M

سرانه فروش حقوقی

1.56M

قدرت خریدار

3.27

قدرت خریدار حقیقی

3.25

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.31

قدرت فروشنده حقیقی

0.31

قدرت فروشنده حقوقی

1560408

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,479 (100%) 0 (0%)
تعداد : 44 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,476 (99.91%) 3 (0.09%)
تعداد : 143 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/2 3,501 536,418 2.35 53,657,126 12,863,010 4.17 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/2

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/2
آخرین قیمت

526,000

4.25
قیمت پایانی

536,418

2.35
حجم معاملات

3,501

تعداد: 219
ارزش معاملات

1,877,997,886

-
سرانه خرید

53,657,126

قدرت خریدار: 4.17
سرانه فروش

12,863,010

قدرت فروشنده :0.24

549,339

قیمت دیروز

576,805

اولین قیمت

522,000

کمترین قیمت

576,805

بیشترین قیمت

سرانه خرید

53.66M

سرانه خرید حقیقی

53.66M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

12.86M

سرانه فروش حقیقی

12.86M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4.17

قدرت خریدار حقیقی

4.17

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.24

قدرت فروشنده حقیقی

0.24

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,501 (100%) 0 (0%)
تعداد : 35 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,501 (100%) 0 (0%)
تعداد : 146 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/3/1 4,402 549,339 2.49 52,569,354 14,655,699 3.59 100% 0% 97.46% 2.54%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/3/1

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/3/1
آخرین قیمت

555,000

1.48
قیمت پایانی

549,339

2.49
حجم معاملات

4,402

تعداد: 293
ارزش معاملات

2,418,191,709

-
سرانه خرید

52,569,354

قدرت خریدار: 3.59
سرانه فروش

14,655,699

قدرت فروشنده :0.28

563,361

قیمت دیروز

567,998

اولین قیمت

535,193

کمترین قیمت

567,998

بیشترین قیمت

سرانه خرید

52.57M

سرانه خرید حقیقی

52.57M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.66M

سرانه فروش حقیقی

14.37M

سرانه فروش حقوقی

61.53M

قدرت خریدار

3.59

قدرت خریدار حقیقی

3.66

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.28

قدرت فروشنده حقیقی

0.27

قدرت فروشنده حقوقی

61525968

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,402 (100%) 0 (0%)
تعداد : 46 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,290 (97.46%) 112 (2.54%)
تعداد : 164 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/29 4,472 563,361 3.61 55,985,564 17,867,733 3.13 100% 0% 93.07% 6.93%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/29

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/29
آخرین قیمت

555,223

5
قیمت پایانی

563,361

3.61
حجم معاملات

4,472

تعداد: 235
ارزش معاملات

2,519,350,784

-
سرانه خرید

55,985,564

قدرت خریدار: 3.13
سرانه فروش

17,867,733

قدرت فروشنده :0.32

584,445

قیمت دیروز

558,630

اولین قیمت

555,223

کمترین قیمت

573,985

بیشترین قیمت

سرانه خرید

55.99M

سرانه خرید حقیقی

55.99M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

17.87M

سرانه فروش حقیقی

17.11M

سرانه فروش حقوقی

43.66M

قدرت خریدار

3.13

قدرت خریدار حقیقی

3.27

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.32

قدرت فروشنده حقیقی

0.31

قدرت فروشنده حقوقی

43660477.5

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,472 (100%) 0 (0%)
تعداد : 45 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,162 (93.07%) 310 (6.93%)
تعداد : 137 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/28 2,455 584,445 0.73 53,141,203 13,043,750 4.07 100% 0% 99.06% 0.94%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/28

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/28
آخرین قیمت

565,000

4.04
قیمت پایانی

584,445

0.73
حجم معاملات

2,455

تعداد: 162
ارزش معاملات

1,434,811,358

-
سرانه خرید

53,141,203

قدرت خریدار: 4.07
سرانه فروش

13,043,750

قدرت فروشنده :0.25

588,767

قیمت دیروز

580,001

اولین قیمت

565,000

کمترین قیمت

599,999

بیشترین قیمت

سرانه خرید

53.14M

سرانه خرید حقیقی

53.14M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

13.04M

سرانه فروش حقیقی

13.04M

سرانه فروش حقوقی

13.44M

قدرت خریدار

4.07

قدرت خریدار حقیقی

4.08

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.25

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

13442235

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,455 (100%) 0 (0%)
تعداد : 27 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,432 (99.06%) 23 (0.94%)
تعداد : 109 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/27 4,777 588,767 3.46 63,921,363 16,841,557 3.8 100% 0% 99.12% 0.88%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/27

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/27
آخرین قیمت

596,846

4.88
قیمت پایانی

588,767

3.46
حجم معاملات

4,777

تعداد: 253
ارزش معاملات

2,812,537,982

-
سرانه خرید

63,921,363

قدرت خریدار: 3.8
سرانه فروش

16,841,557

قدرت فروشنده :0.26

569,076

قیمت دیروز

568,623

اولین قیمت

568,623

کمترین قیمت

597,520

بیشترین قیمت

سرانه خرید

63.92M

سرانه خرید حقیقی

63.92M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

16.84M

سرانه فروش حقیقی

17M

سرانه فروش حقوقی

8.24M

قدرت خریدار

3.8

قدرت خریدار حقیقی

3.76

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.26

قدرت فروشنده حقیقی

0.27

قدرت فروشنده حقوقی

8242738

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,777 (100%) 0 (0%)
تعداد : 44 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,735 (99.12%) 42 (0.88%)
تعداد : 164 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/26 4,176 569,076 3.61 56,582,414 16,389,389 3.45 100% 0% 89.1% 10.9%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/26

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/26
آخرین قیمت

564,500

2.78
قیمت پایانی

569,076

3.61
حجم معاملات

4,176

تعداد: 209
ارزش معاملات

2,376,461,793

-
سرانه خرید

56,582,414

قدرت خریدار: 3.45
سرانه فروش

16,389,389

قدرت فروشنده :0.29

549,231

قیمت دیروز

535,000

اولین قیمت

531,014

کمترین قیمت

576,692

بیشترین قیمت

سرانه خرید

56.58M

سرانه خرید حقیقی

56.58M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

16.39M

سرانه فروش حقیقی

14.81M

سرانه فروش حقوقی

129.46M

قدرت خریدار

3.45

قدرت خریدار حقیقی

3.82

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.29

قدرت فروشنده حقیقی

0.26

قدرت فروشنده حقوقی

129464790

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,176 (100%) 0 (0%)
تعداد : 42 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,721 (89.1%) 455 (10.9%)
تعداد : 143 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/25 3,258 549,231 0.86 45,881,913 13,353,691 3.44 100% 0% 98.71% 1.29%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/25

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/25
آخرین قیمت

550,000

1
قیمت پایانی

549,231

0.86
حجم معاملات

3,258

تعداد: 186
ارزش معاملات

1,789,393,713

-
سرانه خرید

45,881,913

قدرت خریدار: 3.44
سرانه فروش

13,353,691

قدرت فروشنده :0.29

544,560

قیمت دیروز

540,000

اولین قیمت

522,222

کمترین قیمت

564,800

بیشترین قیمت

سرانه خرید

45.88M

سرانه خرید حقیقی

45.88M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

13.35M

سرانه فروش حقیقی

13.28M

سرانه فروش حقوقی

23.07M

قدرت خریدار

3.44

قدرت خریدار حقیقی

3.45

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.29

قدرت فروشنده حقیقی

0.29

قدرت فروشنده حقوقی

23067702

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,258 (100%) 0 (0%)
تعداد : 39 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,216 (98.71%) 42 (1.29%)
تعداد : 133 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/22 3,806 544,560 1.55 50,551,106 14,493,674 3.49 100% 0% 99.84% 0.16%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/22

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/22
آخرین قیمت

545,100

1.65
قیمت پایانی

544,560

1.55
حجم معاملات

3,806

تعداد: 202
ارزش معاملات

2,072,594,974

-
سرانه خرید

50,551,106

قدرت خریدار: 3.49
سرانه فروش

14,493,674

قدرت فروشنده :0.29

536,251

قیمت دیروز

515,010

اولین قیمت

515,010

کمترین قیمت

550,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

50.55M

سرانه خرید حقیقی

50.55M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.49M

سرانه فروش حقیقی

14.68M

سرانه فروش حقوقی

1.63M

قدرت خریدار

3.49

قدرت خریدار حقیقی

3.44

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.29

قدرت فروشنده حقیقی

0.29

قدرت فروشنده حقوقی

1633680

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,806 (100%) 0 (0%)
تعداد : 41 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,800 (99.84%) 6 (0.16%)
تعداد : 141 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/21 3,847 536,251 0.06 52,896,349 14,948,968 3.54 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/21

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/21
آخرین قیمت

533,000

0.67
قیمت پایانی

536,251

0.06
حجم معاملات

3,847

تعداد: 209
ارزش معاملات

2,062,959,002

-
سرانه خرید

52,896,349

قدرت خریدار: 3.54
سرانه فروش

14,948,968

قدرت فروشنده :0.28

536,582

قیمت دیروز

512,222

اولین قیمت

512,222

کمترین قیمت

548,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

52.9M

سرانه خرید حقیقی

52.9M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.95M

سرانه فروش حقیقی

14.95M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.54

قدرت خریدار حقیقی

3.54

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.28

قدرت فروشنده حقیقی

0.28

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,847 (100%) 0 (0%)
تعداد : 39 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,847 (100%) 0 (0%)
تعداد : 138 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/20 3,181 536,582 0.05 56,895,578 9,866,285 5.77 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/20

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/20
آخرین قیمت

534,000

0.44
قیمت پایانی

536,582

0.05
حجم معاملات

3,181

تعداد: 214
ارزش معاملات

1,706,867,316

-
سرانه خرید

56,895,578

قدرت خریدار: 5.77
سرانه فروش

9,866,285

قدرت فروشنده :0.17

536,339

قیمت دیروز

523,800

اولین قیمت

523,800

کمترین قیمت

544,987

بیشترین قیمت

سرانه خرید

56.9M

سرانه خرید حقیقی

56.9M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

9.87M

سرانه فروش حقیقی

9.87M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

5.77

قدرت خریدار حقیقی

5.77

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.17

قدرت فروشنده حقیقی

0.17

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,181 (100%) 0 (0%)
تعداد : 30 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,181 (100%) 0 (0%)
تعداد : 173 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/19 5,885 536,339 2.54 65,757,396 14,612,755 4.5 100% 0% 99.85% 0.15%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/19

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/19
آخرین قیمت

523,800

0.14
قیمت پایانی

536,339

2.54
حجم معاملات

5,885

تعداد: 288
ارزش معاملات

3,156,354,318

-
سرانه خرید

65,757,396

قدرت خریدار: 4.5
سرانه فروش

14,612,755

قدرت فروشنده :0.22

523,056

قیمت دیروز

500,000

اولین قیمت

500,000

کمترین قیمت

548,980

بیشترین قیمت

سرانه خرید

65.76M

سرانه خرید حقیقی

65.76M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.61M

سرانه فروش حقیقی

14.8M

سرانه فروش حقوقی

1.61M

قدرت خریدار

4.5

قدرت خریدار حقیقی

4.44

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

1609017

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,885 (100%) 0 (0%)
تعداد : 48 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,876 (99.85%) 9 (0.15%)
تعداد : 213 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/18 5,979 523,056 0.68 55,845,568 13,195,577 4.23 100% 0% 92.88% 7.12%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/18

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/18
آخرین قیمت

529,995

2.01
قیمت پایانی

523,056

0.68
حجم معاملات

5,979

تعداد: 334
ارزش معاملات

3,127,354,431

-
سرانه خرید

55,845,568

قدرت خریدار: 4.23
سرانه فروش

13,195,577

قدرت فروشنده :0.24

519,543

قیمت دیروز

544,526

اولین قیمت

500,000

کمترین قیمت

544,526

بیشترین قیمت

سرانه خرید

55.85M

سرانه خرید حقیقی

55.85M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

13.2M

سرانه فروش حقیقی

12.31M

سرانه فروش حقوقی

222.82M

قدرت خریدار

4.23

قدرت خریدار حقیقی

4.54

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.24

قدرت فروشنده حقیقی

0.22

قدرت فروشنده حقوقی

222821856

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,979 (100%) 0 (0%)
تعداد : 56 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,553 (92.88%) 426 (7.12%)
تعداد : 236 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/15 5,505 519,543 0.23 65,001,914 7,010,010 9.27 100% 0% 99.29% 0.71%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/15

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/15
آخرین قیمت

526,969

1.66
قیمت پایانی

519,543

0.23
حجم معاملات

5,505

تعداد: 484
ارزش معاملات

2,860,086,517

-
سرانه خرید

65,001,914

قدرت خریدار: 9.27
سرانه فروش

7,010,010

قدرت فروشنده :0.11

518,358

قیمت دیروز

504,010

اولین قیمت

504,010

کمترین قیمت

528,450

بیشترین قیمت

سرانه خرید

65M

سرانه خرید حقیقی

65M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

7.01M

سرانه فروش حقیقی

7.06M

سرانه فروش حقوقی

3.38M

قدرت خریدار

9.27

قدرت خریدار حقیقی

9.2

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.11

قدرت فروشنده حقیقی

0.11

قدرت فروشنده حقوقی

3377029.5

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,505 (100%) 0 (0%)
تعداد : 44 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,466 (99.29%) 39 (0.71%)
تعداد : 402 6
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/13 5,063 518,358 0.05 48,600,862 12,928,308 3.76 100% 0% 99.64% 0.36%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/13

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/13
آخرین قیمت

515,010

0.69
قیمت پایانی

518,358

0.05
حجم معاملات

5,063

تعداد: 285
ارزش معاملات

2,624,444,133

-
سرانه خرید

48,600,862

قدرت خریدار: 3.76
سرانه فروش

12,928,308

قدرت فروشنده :0.27

518,597

قیمت دیروز

511,500

اولین قیمت

510,633

کمترین قیمت

524,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

48.6M

سرانه خرید حقیقی

48.6M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

12.93M

سرانه فروش حقیقی

13.08M

سرانه فروش حقوقی

3.11M

قدرت خریدار

3.76

قدرت خریدار حقیقی

3.72

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.27

قدرت فروشنده حقیقی

0.27

قدرت فروشنده حقوقی

3110148

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,063 (100%) 0 (0%)
تعداد : 54 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,045 (99.64%) 18 (0.36%)
تعداد : 200 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/12 4,209 518,597 1.18 50,762,204 10,105,439 5.02 100% 0% 92.87% 7.13%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/12

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/12
آخرین قیمت

511,056

0.29
قیمت پایانی

518,597

1.18
حجم معاملات

4,209

تعداد: 291
ارزش معاملات

2,182,776,374

-
سرانه خرید

50,762,204

قدرت خریدار: 5.02
سرانه فروش

10,105,439

قدرت فروشنده :0.2

512,566

قیمت دیروز

501,099

اولین قیمت

501,099

کمترین قیمت

537,888

بیشترین قیمت

سرانه خرید

50.76M

سرانه خرید حقیقی

50.76M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

10.11M

سرانه فروش حقیقی

9.43M

سرانه فروش حقوقی

155.58M

قدرت خریدار

5.02

قدرت خریدار حقیقی

5.38

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.19

قدرت فروشنده حقوقی

155579100

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,209 (100%) 0 (0%)
تعداد : 43 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,909 (92.87%) 300 (7.13%)
تعداد : 215 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/11 4,639 512,566 1.07 44,033,216 11,216,008 3.93 100% 0% 97.91% 2.09%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/11

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/11
آخرین قیمت

510,910

1.39
قیمت پایانی

512,566

1.07
حجم معاملات

4,639

تعداد: 297
ارزش معاملات

2,377,794,707

-
سرانه خرید

44,033,216

قدرت خریدار: 3.93
سرانه فروش

11,216,008

قدرت فروشنده :0.25

518,105

قیمت دیروز

500,000

اولین قیمت

492,200

کمترین قیمت

523,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

44.03M

سرانه خرید حقیقی

44.03M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

11.22M

سرانه فروش حقیقی

11.14M

سرانه فروش حقوقی

16.57M

قدرت خریدار

3.93

قدرت خریدار حقیقی

3.95

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.25

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

16572967.33

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,639 (100%) 0 (0%)
تعداد : 54 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,542 (97.91%) 97 (2.09%)
تعداد : 209 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/8 2,954 518,105 1.04 36,440,052 8,055,169 4.52 100% 0% 95.19% 4.81%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/8

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/8
آخرین قیمت

510,500

2.5
قیمت پایانی

518,105

1.04
حجم معاملات

2,954

تعداد: 236
ارزش معاملات

1,530,482,094

-
سرانه خرید

36,440,052

قدرت خریدار: 4.52
سرانه فروش

8,055,169

قدرت فروشنده :0.22

523,567

قیمت دیروز

500,102

اولین قیمت

500,102

کمترین قیمت

530,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

36.44M

سرانه خرید حقیقی

36.44M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

8.06M

سرانه فروش حقیقی

7.79M

سرانه فروش حقوقی

24.52M

قدرت خریدار

4.52

قدرت خریدار حقیقی

4.68

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.21

قدرت فروشنده حقوقی

24523636.67

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,954 (100%) 0 (0%)
تعداد : 42 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,812 (95.19%) 142 (4.81%)
تعداد : 187 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/7 7,932 523,567 2.54 63,891,284 15,790,621 4.05 100% 0% 92.84% 7.16%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/7

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/7
آخرین قیمت

528,698

3.55
قیمت پایانی

523,567

2.54
حجم معاملات

7,932

تعداد: 408
ارزش معاملات

4,152,937,343

-
سرانه خرید

63,891,284

قدرت خریدار: 4.05
سرانه فروش

15,790,621

قدرت فروشنده :0.25

510,594

قیمت دیروز

520,010

اولین قیمت

505,111

کمترین قیمت

536,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

63.89M

سرانه خرید حقیقی

63.89M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

15.79M

سرانه فروش حقیقی

14.72M

سرانه فروش حقوقی

297.39M

قدرت خریدار

4.05

قدرت خریدار حقیقی

4.34

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.25

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

297386056

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,932 (100%) 0 (0%)
تعداد : 65 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,364 (92.84%) 568 (7.16%)
تعداد : 262 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/6 2,531 510,594 4.7 39,161,013 8,673,244 4.52 100% 0% 98.22% 1.78%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/6

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/6
آخرین قیمت

512,060

5
قیمت پایانی

510,594

4.7
حجم معاملات

2,531

تعداد: 183
ارزش معاملات

1,292,314,275

-
سرانه خرید

39,161,013

قدرت خریدار: 4.52
سرانه فروش

8,673,244

قدرت فروشنده :0.22

487,677

قیمت دیروز

500,000

اولین قیمت

495,000

کمترین قیمت

512,060

بیشترین قیمت

سرانه خرید

39.16M

سرانه خرید حقیقی

39.16M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

8.67M

سرانه فروش حقیقی

8.58M

سرانه فروش حقوقی

22.98M

قدرت خریدار

4.52

قدرت خریدار حقیقی

4.57

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.22

قدرت فروشنده حقوقی

22976730

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,531 (100%) 0 (0%)
تعداد : 33 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,486 (98.22%) 45 (1.78%)
تعداد : 148 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/5 8,393 487,677 1.62 59,319,899 26,928,112 2.2 100% 0% 53.37% 46.63%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/5

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/5
آخرین قیمت

503,890

5
قیمت پایانی

487,677

1.62
حجم معاملات

8,393

تعداد: 282
ارزش معاملات

4,093,069,635

-
سرانه خرید

59,319,899

قدرت خریدار: 2.2
سرانه فروش

26,928,112

قدرت فروشنده :0.45

479,904

قیمت دیروز

469,010

اولین قیمت

465,111

کمترین قیمت

503,890

بیشترین قیمت

سرانه خرید

59.32M

سرانه خرید حقیقی

59.32M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

26.93M

سرانه فروش حقیقی

14.66M

سرانه فروش حقوقی

636.26M

قدرت خریدار

2.2

قدرت خریدار حقیقی

4.05

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.45

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

636255926

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,393 (100%) 0 (0%)
تعداد : 69 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,479 (53.37%) 3,914 (46.63%)
تعداد : 149 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/4 5,240 479,904 1.53 45,721,763 13,970,539 3.27 100% 0% 75.5% 24.5%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/4

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/4
آخرین قیمت

476,500

2.23
قیمت پایانی

479,904

1.53
حجم معاملات

5,240

تعداد: 276
ارزش معاملات

2,514,694,493

-
سرانه خرید

45,721,763

قدرت خریدار: 3.27
سرانه فروش

13,970,539

قدرت فروشنده :0.31

487,382

قیمت دیروز

471,010

اولین قیمت

465,000

کمترین قیمت

489,993

بیشترین قیمت

سرانه خرید

45.72M

سرانه خرید حقیقی

45.72M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

13.97M

سرانه فروش حقیقی

10.73M

سرانه فروش حقوقی

205.4M

قدرت خریدار

3.27

قدرت خریدار حقیقی

4.26

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.31

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

205398912

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,240 (100%) 0 (0%)
تعداد : 55 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,956 (75.5%) 1,284 (24.5%)
تعداد : 177 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/2/1 2,036 487,382 0.29 45,104,989 7,875,474 5.73 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام تسه9803 در تاریخ 1400/2/1

لیست اطلاعات کامل در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس در تاریخ 1400/2/1
آخرین قیمت

480,000

1.8
قیمت پایانی

487,382

0.29
حجم معاملات

2,036

تعداد: 170
ارزش معاملات

992,309,319

-
سرانه خرید

45,104,989

قدرت خریدار: 5.73
سرانه فروش

7,875,474

قدرت فروشنده :0.17

488,781

قیمت دیروز

498,971

اولین قیمت

479,995

کمترین قیمت

500,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

45.1M

سرانه خرید حقیقی

45.1M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

7.88M

سرانه فروش حقیقی

7.88M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

5.73

قدرت خریدار حقیقی

5.73

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.17

قدرت فروشنده حقیقی

0.17

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,036 (100%) 0 (0%)
تعداد : 22 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,036 (100%) 0 (0%)
تعداد : 126 0