حجم و قیمت تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعات این صفحه از نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل حجم و قیمت سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم و قیمت در نماد تسه9803 (لیست حجم و قیمت در طول روز برای سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
اولین آخرین حجم قیمت