تجزیه و تحلیل و آمار فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار حجم معاملات سهم در نماد فلوله

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان حجم
میانگین حجم معاملاتی کل : 1,465,210
میانگین حجم معاملاتی در 300 روز اخیر : 5,549,660
میانگین حجم معاملاتی در 100 روز اخیر : 4,541,722
میانگین حجم معاملاتی در 60 روز اخیر : 3,635,047
میانگین حجم معاملاتی در 30 روز اخیر : 1,850,730
میانگین حجم معاملاتی در 10 روز اخیر : 1,979,567
میانگین حجم معاملاتی در 5 روز اخیر : 1,810,133
میانگین حجم معاملاتی در 3 روز اخیر : 758,817
میانگین حجم معاملاتی آخرین روز : 68,665

آمار میزان قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار حقیقی کل : 52315.53
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 267434.38
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 1.03
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 1.03
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 1.09
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 1.17
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 1.06
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 1.05
قدرت خریدار آخرین روز : 0.76

آمار میزان سرانه خرید حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید حقیقی کل : 42,649,144
میانگین سرانه خرید حقیقی در 300 روز اخیر : 204,370,937
میانگین سرانه خرید حقیقی در 100 روز اخیر : 192,925,819
میانگین سرانه خرید حقیقی در 60 روز اخیر : 188,451,412
میانگین سرانه خرید حقیقی در 30 روز اخیر : 156,598,534
میانگین سرانه خرید حقیقی در 10 روز اخیر : 150,317,790
میانگین سرانه خرید حقیقی در 5 روز اخیر : 117,843,337
میانگین سرانه خرید حقیقی در 3 روز اخیر : 112,931,364
میانگین سرانه خرید آخرین روز : 89,789,585

آمار میزان سرانه فروش حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش حقیقی کل : 54,145,399
میانگین سرانه فروش حقیقی در 300 روز اخیر : 290,247,183
میانگین سرانه فروش حقیقی در 100 روز اخیر : 243,761,946
میانگین سرانه فروش حقیقی در 60 روز اخیر : 206,959,732
میانگین سرانه فروش حقیقی در 30 روز اخیر : 163,990,812
میانگین سرانه فروش حقیقی در 10 روز اخیر : 128,126,490
میانگین سرانه فروش حقیقی در 5 روز اخیر : 112,356,379
میانگین سرانه فروش حقیقی در 3 روز اخیر : 108,942,411
میانگین سرانه فروش آخرین روز : 117,417,150

آمار تعداد روزهای مثبت در نماد فلوله

آمار تعداد روزهای مثبت در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان تعداد روز
روزهای مثبت سهم : 1,051
روزهای مثبت در 300 روز اخیر : 124
روزهای مثبت در 100 روز اخیر : 38
روزهای مثبت در 60 روز اخیر : 21
روزهای مثبت در 30 روز اخیر : 8
روزهای مثبت در 10 روز اخیر : 2
روزهای مثبت در 5 روز اخیر : 1

آمار تعداد روزهای منفی در نماد فلوله

آمار تعداد روزهای منفی در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان تعداد روز
روزهای منفی سهم : 1,297
روزهای منفی در 300 روز اخیر : 175
روزهای منفی در 100 روز اخیر : 62
روزهای منفی در 60 روز اخیر : 39
روزهای منفی در 30 روز اخیر : 22
روزهای منفی در 10 روز اخیر : 8
روزهای منفی در 5 روز اخیر : 4

درصد سوددهی سهم در نماد فلوله

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 64.51
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : 1.65
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : 3.49

درصد سوددهی سهم در نماد فلوله

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : 4.67
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : 0.59
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : -1.76