تجزیه و تحلیل و آمار فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

آمار حجم معاملات سهم در نماد فلوله

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان حجم
میانگین حجم معاملاتی کل : 1,441,218
میانگین حجم معاملاتی در 300 روز اخیر : 5,739,474
میانگین حجم معاملاتی در 100 روز اخیر : 3,599,939
میانگین حجم معاملاتی در 60 روز اخیر : 4,755,133
میانگین حجم معاملاتی در 30 روز اخیر : 5,124,589
میانگین حجم معاملاتی در 10 روز اخیر : 6,745,870
میانگین حجم معاملاتی در 5 روز اخیر : 7,614,191
میانگین حجم معاملاتی در 3 روز اخیر : 7,644,031
میانگین حجم معاملاتی آخرین روز : 173,819

آمار میزان قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار حقیقی کل : 53041.74
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 267434.31
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 802299.44
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 1337165.49
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 0.97
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 0.9
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 0.89
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 0.53
قدرت خریدار آخرین روز : 0.06

آمار میزان سرانه خرید حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید حقیقی کل : 40,633,590
میانگین سرانه خرید حقیقی در 300 روز اخیر : 184,330,232
میانگین سرانه خرید حقیقی در 100 روز اخیر : 142,292,529
میانگین سرانه خرید حقیقی در 60 روز اخیر : 164,069,672
میانگین سرانه خرید حقیقی در 30 روز اخیر : 180,420,360
میانگین سرانه خرید حقیقی در 10 روز اخیر : 179,037,006
میانگین سرانه خرید حقیقی در 5 روز اخیر : 205,565,777
میانگین سرانه خرید حقیقی در 3 روز اخیر : 171,004,577
میانگین سرانه خرید آخرین روز : 38,637,536

آمار میزان سرانه فروش حقیقی سهم در نماد فلوله

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش حقیقی کل : 52,410,901
میانگین سرانه فروش حقیقی در 300 روز اخیر : 282,298,169
میانگین سرانه فروش حقیقی در 100 روز اخیر : 452,921,139
میانگین سرانه فروش حقیقی در 60 روز اخیر : 301,178,721
میانگین سرانه فروش حقیقی در 30 روز اخیر : 320,932,557
میانگین سرانه فروش حقیقی در 10 روز اخیر : 247,300,292
میانگین سرانه فروش حقیقی در 5 روز اخیر : 327,799,848
میانگین سرانه فروش حقیقی در 3 روز اخیر : 425,454,084
میانگین سرانه فروش آخرین روز : 667,175,262

آمار تعداد روزهای مثبت در نماد فلوله

آمار تعداد روزهای مثبت در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان تعداد روز
روزهای مثبت سهم : 1,034
روزهای مثبت در 300 روز اخیر : 131
روزهای مثبت در 100 روز اخیر : 25
روزهای مثبت در 60 روز اخیر : 21
روزهای مثبت در 30 روز اخیر : 11
روزهای مثبت در 10 روز اخیر : 4
روزهای مثبت در 5 روز اخیر : 2

آمار تعداد روزهای منفی در نماد فلوله

آمار تعداد روزهای منفی در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان تعداد روز
روزهای منفی سهم : 1,262
روزهای منفی در 300 روز اخیر : 168
روزهای منفی در 100 روز اخیر : 74
روزهای منفی در 60 روز اخیر : 39
روزهای منفی در 30 روز اخیر : 19
روزهای منفی در 10 روز اخیر : 6
روزهای منفی در 5 روز اخیر : 3

درصد سوددهی سهم در نماد فلوله

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 59.96
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : -31.89
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : 2.43

درصد سوددهی سهم در نماد فلوله

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : -10.29
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : 2.57
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : -0.79