ریز معاملات فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل ریز معاملات سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
ریز معاملات در نماد فلوله (لیست ریز معاملات در طول روز برای سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
شماره زمان حجم قیمت اختلاف با قیمت دیروز قیمت خرید