حجم و قیمت فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل حجم و قیمت سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم و قیمت در نماد فلوله (لیست حجم و قیمت در طول روز برای سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
اولین آخرین حجم قیمت