ریز معاملات ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل ریز معاملات سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
ریز معاملات در نماد ولیز (لیست ریز معاملات در طول روز برای سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
شماره زمان حجم قیمت اختلاف با قیمت دیروز قیمت خرید