حجم و قیمت ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل حجم و قیمت سهم در معاملات آن روز می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم و قیمت در نماد ولیز (لیست حجم و قیمت در طول روز برای سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس) (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)
اولین آخرین حجم قیمت