تابلو کپرور،فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) - بازار دوم فرابورس

تابلو نماد کپرور،فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) - بازار دوم فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

40,556

-3.38
قیمت پایانی

41,784

-0.46
حجم معاملات

308,104

تعداد: 381
ارزش معاملات

12,707,450,499

-
سرانه خرید

85,825,450

قدرت خریدار: 0.81
سرانه فروش

106,395,186

قدرت فروشنده :1.24

بازه روز

43,260

40,500

قیمت مجاز

45,783

41,423

بازه هفته

41,569

41,541

بازه سال

64,500

0

حجم مبنا

1,146,711

تعداد سهام

540,000,000

میانگین حجم در ماه

200,351

میانگین حجم 10 روز اخیر

871,759

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,093,818

میانگین حجم 3 روز اخیر

592,289

EPS

1,081

P/E گروه

44

سرانه خرید

85.83M

سرانه خرید حقیقی

85.74M

سرانه خرید حقوقی

91.92M

سرانه فروش

106.4M

سرانه فروش حقیقی

106.4M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.81

قدرت خریدار حقیقی

0.81

قدرت خریدار حقوقی

91924800

قدرت فروشنده

1.24

قدرت فروشنده حقیقی

1.24

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد کپرور

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) - بازار دوم فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 303,704 (98.57%) 4,400 (1.43%)
تعداد : 148 2

فروش در نماد کپرور

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) - بازار دوم فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 308,104 (100%) 0 (0%)
تعداد : 121 0

سفارشات خرید و فروش در نماد کپرور

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) - بازار دوم فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 40,556 41,180 11,993 6
1 550 40,540 41,190 800 1
1 390 40,515 41,200 34,478 2