تابلو ولتجار،واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) - بازار پايه زرد فرابورس

تابلو نماد ولتجار،واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) - بازار پايه زرد فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

5,732

1.36
قیمت پایانی

5,655

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

7,169

6,753

بازه هفته

6,763

6,633

بازه سال

11,360

0

حجم مبنا

2,873,151

تعداد سهام

600,000,000

میانگین حجم در ماه

1,068,196

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,102,940

میانگین حجم 5 روز اخیر

3,696,688

میانگین حجم 3 روز اخیر

6,140,136

EPS

206

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ولتجار

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) - بازار پايه زرد فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ولتجار

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) - بازار پايه زرد فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ولتجار

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) - بازار پايه زرد فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 38,205 5,732 5,771 591 1
0 0 0 5,858 1,000 1
0 0 0 6,137 1,500 1