تابلو ثپردیسح،ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديسح) - بازار اول فرابورس

تابلو نماد ثپردیسح،ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديسح) - بازار اول فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

8,270

4.7
قیمت پایانی

7,899

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

8,691

7,865

بازه هفته

8,414

7,638

بازه سال

11,000

7,430

حجم مبنا

1

تعداد سهام

250,000,000

میانگین حجم در ماه

1,602,498

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,201,961

میانگین حجم 5 روز اخیر

3,264,261

میانگین حجم 3 روز اخیر

3,452,369

EPS

0

P/E گروه

205

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ثپردیسح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديسح) - بازار اول فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ثپردیسح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديسح) - بازار اول فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ثپردیسح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديسح) - بازار اول فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,450 2,000 1
0 0 0 8,740 892 1
0 0 0 10,500 25,000 1