اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست فیلترهای سایت

نام فیلتر 1 3 5 7 10 15 20 30 60 90
5 برابر حجم میانگین 5 روزه -0.1 -2.35 -1.16 -0.07 -6.09 2.39 -10.43 -6.14 0 0
3 برابر حجم میانگین 5 روزه 0.09 -0.24 -1.38 -2.61 -6.24 -3.74 -6.25 -9.23 0 0
5 برابر حجم میانگین 10 روزه -0.41 -0.07 -4.79 -3.19 -5.86 1.5 -11.84 -11.83 0 0
3 برابر حجم میانگین 10 روزه 0.63 -0.47 -2.37 -3.09 -5.51 -0.1 -7.98 -12.78 0 0
5 برابر حجم میانگین 30 روزه 0.37 -0.68 -4.5 -3.71 -7.82 3.29 -13.27 -18.79 0 0
فروش حقوقی و خرید حقیقی 0.32 -0.14 0.65 -0.54 -0.92 -4.48 -20.96 -7.67 0 0
احتمال کد به کد و خرید درشت حقیقی 0.14 -0.8 -0.51 -9.3 1.94 -2.7 -1.03 -6.07 0 0
خرید مشکوک حقیقی در کف 0.78 1.3 -1.38 -5.4 1.97 -2.02 -10.8 -11.64 0 0
EMA 50 B -0.13 -0.53 -1 -0.31 1.04 -2.75 -7.38 0.67 -51.06 -36.66
EMA 30 B -1.96 -0.47 0.41 -0.31 -1.18 -1.34 -11.74 -5.18 -37.75 -10.11
EMA 20 B 4.13 -0.09 -4.92 4.51 1.58 -7.99 -11.43 0.67 -16.51 -48.36
EMA 10 B 0.8 1.24 1.8 -0.73 1.58 -7.04 -16.51 -22.19 -18.15 -34.74
EMA 5 B 0.42 3.57 -0.44 -3.19 2.37 -5.29 -9.65 -12.07 -19.27 -42.87
EMA 50 A -0.37 1.45 2.42 -2.63 -3.63 6.3 -2.16 -7.98 -14.57 -15.1
EMA 30 A -0.27 3.78 -0.21 -0.36 12.36 6.7 -22.47 -9.56 -32.23 -43.92
EMA 20 A 0.54 2.3 -3.24 3.36 5.02 5.43 -4.09 -12.84 -28.34 -51.21
EMA 10 A 0.31 7.23 -1.1 -0.98 1.76 -9.73 -7.7 -9.15 -9.13 -39.61
EMA 5 A 1.1 0.74 -1.56 -1.53 1.58 -8.29 -11.94 -19.85 -23.04 -22.56
تابلو قوی و عدم سوددهی ماهانه 4.98 -1.59 -10.48 -5.28 -1.72 -2.73 33.07 -1.35 -42.43 -21.21
حقیقی 500 میلیون و حجم بالا و تابلو و قدرت خوب -1 -3.38 0.7 -5.02 -3.3 -2.48 -4.36 -17.27 -21.5 -29.48
حقیقی 1 میلیارد و حجم بالا و تابلو و قدرت خریدار حقوقی و حقیقی خوب 0.42 2 1.7 -3.78 -6.28 2.07 -5.48 -9.17 -13.05 -28.15
Williamz %R + Stoch و حجم و باکس قوی 3.43 2.15 2.36 -4.62 -1.37 -1.54 -16.15 -9.85 -25.48 -44.38
Williamz %R + Stoch و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی -0.87 2.7 4.84 -1.31 -0.83 -1.54 -16.15 -10.4 -22.88 -38.99
CCI و حجم و باکس قوی 0.59 -1.39 -4.78 -6.19 -2.75 12.38 -16.18 -5.18 -10.71 -12.28
CCI و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی 4.15 -1.14 -3.01 -1.39 -12.7 8.68 -22.13 -35.75 -10.02 -63.25
Awesome Oscillator و حجم و باکس قوی 1.33 3.2 -0.36 -3.28 -1.87 4.32 -13.23 -8.52 -24.75 -30.54
Awesome Oscillator و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی 1.29 2.84 1.93 -4.65 -2.19 10.13 -8.77 -6.39 -19.39 -5.6
Williamz %R و حجم و باکس قوی 0.36 0.92 -4.42 -5.1 -3.1 -4.95 -8.66 -8.27 -25.13 -32.98
Williamz %R و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی 2.06 0.73 0.03 -3.46 -1.81 5.43 -6.46 -8.93 -33.03 -40.68
کف 60، میانگین حجم 10، 5، 3 بیشتر از میانگین 30 روز و تابلوی قوی 0.68 0.17 0.87 0.09 4.25 -4.2 -5.28 -11.74 -29.84 -20.96
کف 60، میانگین حجم و وضعیت خریدار حقیقی در هفته و چند روز اخیر 0.46 0.31 0.5 -2.62 0.94 4.58 -11.38 -12.78 -9.41 -15.62
حجم بالا و تابلو و قدرت خوب 0.07 1.54 -3.82 -5.7 -1.38 -3.7 -8.95 -8.29 -37.65 -31.35
3 برابر حجم میانگین 30 روزه 0.54 0.19 -3.64 -3.03 -3.67 4.47 -10.24 -12.2 -17.83 -22.15
کف 60 و 5 روز اخیر حمایت حقوقی و حجم خوب و عدم سوددهی -0.54 0.06 1.51 1.04 -1.9 6.53 -8.67 -16.42 -26.37 -24.67
کف 60 و 10 روز اخیر میانگین تابلو خوب -0.61 2.22 -1.37 -1.27 0.03 3.39 -7.6 0.46 -15.26 -27.6
کف 60 روزه و 10 روز اخیر حجم و قدرت خرید خوب حقیقی و حقوقی -1.45 -1.8 -4.33 -3.45 -0.38 -0.93 4.17 -7.52 -8.23 -27.06
10 روز اخیر، 5 روز تابلو خوب به همراه تابلو خوب امروز (حقیقی) 0.2 -4.74 2.45 -5.75 -0.79 36.14 -14.54 43.24 -21.68 -35.96
5 روز اخیر، 3 روز تابلو خوب به همراه تابلو خوب امروز (حقیقی) 2.42 -3.03 -3.53 -6.06 6.57 14.76 -15.29 -20.44 -25.09 -35.96
3 روز اخیر، 2 روز تابلو خوب به همراه تابلو خوب امروز (حقیقی) 1.27 6.96 0.18 -3.64 1.32 -0.13 -17.42 -16.98 -24.18 -33.6
پول درشت 6 روز در 10 روز اخیر -0.1 0.59 0.59 0.38 -0.48 0.58 -9 1.13 -1.43 -21.72
پول درشت 4 روز در 5 روز اخیر 0.18 -1.41 0.42 -0.25 1.41 1.26 0.92 5 4.5 -10.85
پول درشت 3 روز متوالی 0.18 -1.44 0.89 -2.92 1.41 7.06 -7.89 0.34 4.55 -23.39
فیلتر rsi stoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCI -0.42 -0.2 -2.79 -4.2 -1.67 -4.31 -13.29 -15.31 -20.99 -28.33
موینگ اوریج 0.2 1.23 -0.39 -3.34 -0.61 -8.34 -6.27 -16 -19.03 -38.47
Awesome Oscillator -0.14 -0.24 -2.49 -2.76 -2.46 -3.7 -10.32 -12.54 -20.87 -26.4
Williamz %R -0.62 -0.8 -3.69 -3.9 -3.56 -5.9 -11.93 -11.22 -20.81 -32.58
Williamz %R + Stoch 0.33 1.2 -1.09 0.14 0.09 -3.99 -7.11 -18.96 -26.43 -34.54
حقیقی بالای 1 میلیارد 0.72 1.11 1.67 0.66 2.21 0.76 -5.23 -6.92 -13.44 -5.55
حقیقی بالای 500 میلیون -0.37 1.28 0.19 -2.57 0.12 -1.29 -7.31 -6.45 -14.3 -16.75