اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست فیلترهای سایت

نام فیلتر 1 3 5 7 10 15 20 30 60 90
EMA 50 B 0.09 -3.52 13.85 17.82 12.65 -5.7 0 0 0 0
EMA 30 B -1.72 -3.65 -2.14 -3.42 2.08 -8.15 0 0 0 0
EMA 20 B -1.44 -4.3 -2.91 0.4 2.08 -20.04 0 0 0 0
EMA 10 B -1.35 -2.91 -2.62 -1.72 6.8 -9.73 0 0 0 0
EMA 5 B -1.03 -2.23 -0.06 1.26 -0.3 -3.23 0 0 0 0
EMA 50 A -2.42 -0.92 -1.17 5.03 -6.68 4.74 0 0 0 0
EMA 30 A -2.03 -5.73 -0.75 -1.82 -6.31 -0.08 0 0 0 0
EMA 20 A -1 -2.79 -0.76 -1 -5.69 -4.01 0 0 0 0
EMA 10 A -1.48 -2.83 1.39 1.21 -4.74 -2.78 0 0 0 0
EMA 5 A -1.29 -2.81 -2.73 -4.49 -4.99 18.83 0 0 0 0
تابلو قوی و عدم سوددهی ماهانه 0.88 1.84 -19.88 7.95 -0.77 -1.9 0 0 0 0
حقیقی 500 میلیون و حجم بالا و تابلو و قدرت خوب -3.1 7.54 10.66 -4.21 -7.08 -6.58 0 0 0 0
حقیقی 1 میلیارد و حجم بالا و تابلو و قدرت خریدار حقوقی و حقیقی خوب 2.89 1.4 10.66 -3.49 -12.54 -4.25 0 0 0 0
Williamz %R + Stoch و حجم و باکس قوی -0.13 -8.94 -3.42 -7.27 -3.76 4.41 0 0 0 0
Williamz %R + Stoch و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی -3.19 -8.94 -4.49 11.46 4.8 27.58 0 0 0 0
CCI و حجم و باکس قوی 0.81 -2.39 11.01 1.32 -7.95 -4.27 0 0 0 0
CCI و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی 1.53 4.76 -4.49 7.99 17.06 -5.78 0 0 0 0
Awesome Oscillator و حجم و باکس قوی -0.79 -3.3 -1.68 -0.73 -1.97 -4.15 0 0 0 0
Awesome Oscillator و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی -1.66 2.6 -0.06 -0.8 -1.22 -7.67 0 0 0 0
Williamz %R و حجم و باکس قوی -0.19 -3.89 -4.38 -4.9 -5.87 -5.49 0 0 0 0
Williamz %R و حجم 2 برابر میانگین 30 روزه و تابلو قوی 1.69 -7.76 -11.31 21.87 -7.75 -8.05 0 0 0 0
کف 60، میانگین حجم 10، 5، 3 بیشتر از میانگین 30 روز و تابلوی قوی -2.41 -4.26 -6.25 0.99 -1.32 -8.15 0 0 0 0
کف 60، میانگین حجم و وضعیت خریدار حقیقی در هفته و چند روز اخیر -3.85 -9.53 2.26 0.19 -5.24 -1.66 0 0 0 0
حجم بالا و تابلو و قدرت خوب -2.11 -1.07 -0.82 1.5 -5.74 -0.83 0 0 0 0
3 برابر حجم میانگین 30 روزه -1.37 -0.48 -1.72 -3.91 -3.82 -6.06 0 0 0 0
کف 60 و 5 روز اخیر حمایت حقوقی و حجم خوب و عدم سوددهی -0.01 -0.86 1.56 1.43 -5.74 -8.8 0 0 0 0
کف 60 و 10 روز اخیر میانگین تابلو خوب -2.05 2.63 -0.46 -4.83 -1.39 -12.01 12.48 14.48 9.1 2.38
کف 60 روزه و 10 روز اخیر حجم و قدرت خرید خوب حقیقی و حقوقی -2.01 -2.05 -3.55 3.12 -7.85 5.19 8.67 8.93 9.89 3.06
10 روز 5 روز حجم و قدرت 1.5 (فقط حقیقی) -3.34 -4.92 -2.68 -6.52 -8.68 -14.03 -0.06 5.72 -13.29 -27.38
5 روز 3 روز حجم و قدرت 1.5 (فقط حقیقی) -1.86 -2.88 -2.86 -1.9 -6.78 -8.15 7.64 20.44 -15.49 -43.93
3 روز 2 روز حجم و قدرت 1.5 (فقط حقیقی) -3.64 -2.95 -3.69 -0.37 -5.34 -9.06 25.05 61.15 43.72 -43.93
پول درشت 6 روز در 10 روز اخیر -0.06 1.76 0.32 0.21 -4.04 -4.95 -2.78 -7.72 4.16 5.54
پول درشت 4 روز در 5 روز اخیر 1.43 4.59 0.27 0.07 -1.71 0.28 -0.3 -6.32 4.13 3.35
پول درشت 3 روز متوالی 0.67 2.01 -0.94 3.27 -3.41 -2.38 2.82 1.62 2.18 2.02
فیلتر rsi stoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCI -0.67 -3.28 -1.44 -2.55 -8.71 -6.4 13.01 10.99 9.63 0.96
موینگ اوریج -1.73 -2.42 -1.74 -0.76 -2.09 -4.21 12.5 11.59 18.3 1.76
Awesome Oscillator -1.84 -2.96 -2.5 -2.28 -3.4 -3.6 9.09 11.52 14 7.94
Williamz %R -1.32 -2.51 -2.65 -2.82 -4.21 -5.12 9.5 11.04 8.99 1.31
Williamz %R + Stoch -1.86 -3.98 -1.91 -4.59 -9.46 -0.73 6.52 12.27 -19.58 16.36
حقیقی بالای 1 میلیارد 0.41 -1.28 -2.01 1.57 0.86 -2.4 0 0 0 0
حقیقی بالای 500 میلیون -1.45 -1.96 -0.02 -1.55 -2.86 -3.98 0 0 0 0