لیست فیلترهای سایت

نام فیلتر 3 5 7 10 15 20 30 60 90
فیلتر rsi stoch 0 0 0 - - - - - -
فیلتر ترکیبی ویلیامز + استوک : برای نمایش نماد های مستعد برگشت - Williamz %R + Stoch 0 0 1 - - - - - -
اندیکاتور Williamz %R - نمایش سهام در موقعیت برگشت - Williamz %R -1 -2 -3 - - - - - -
فیلتر AO (Awesome Oscillator) :: نمایش سهامی که گارد صعودی گرفتن از سری اندیکاتورهای Williams -1 -2 -3 - - - - - -
فیلتر خرید سهام- فیلتر اصلاح شده و دقیق کراس رو به بالا موینگ اوریج -1 -2 -2 - - - - - -
فیلتر اندیکاتور CCI برای تشکیل واچ لیست از نمادهائی که مستعد برگشت به بالا هستند -1 -1 -3 - - - - - -
ورود پول حقیقی درشت 3 روز متوالی 0 0 -1 - - - - - -
ورود پول حقیقی درشت حداقل 3 روز در 5 روز اخیر 0 -2 -3 - - - - - -
ورود پول حقیقی درشت حداقل 5 روز در 10 روز اخیر -1 -2 -3 - - - - - -
سهام هایی که در 3 روز اخیر، حداقل 2 روز حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم سهم در 30 روز اخیر و قدرت خرید حقیقی بالاتر از 1.5 0 -1 -1 - - - - - -
سهام هایی که در 5 روز اخیر، حداقل 3 روز حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم سهم در 30 روز اخیر و قدرت خرید حقیقی بالاتر از 1.5 0 0 0 - - - - - -
سهام هایی که در 10 روز اخیر، حداقل 5 روز حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم سهم در 30 روز اخیر و قدرت خرید حقیقی بالاتر از 1.5 0 1 1 - - - - - -
سهم هایی با کف قیمتی 60 روزه و در 10 روز اخیر حقوقی حداقل 4 روز خرید بالای 30 درصد و حقیقی حداقل 3 روز قدرت بالای 1.5 0 0 0 - - - - - -
سهم هایی با کف قیمتی 60 روزه و در 10 روز اخیر حداقل 5 روز بیشتر از میانگین 30 روز اخیر حجم خورده و حداقل 3 روز قدرت خریدار بالای 2 0 -1 1 - - - - - -