اطلاعیه ها پشتیبانی

اطلاعیه ها

لیست پول های درشت وارد شده در هر سهم - خرید های درشت (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید (خرید هر نفر) کل مبلغ خرید

لیست پول های درشت خارج شده از هر سهم - فروش های درشت (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم فروش تعداد فروشنده سرانه فروش (فروش هر نفر) کل مبلغ فروش