اطلاعیه ها پشتیبانی

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت حجم

بیشترین حجم نسبت به 30 روز گذشته

نماد آخرین قیمت حجم نسبت

بیشترین حجم نسبت به 10 روز گذشته

نماد آخرین قیمت حجم نسبت

حجم های مشکوک

نماد آخرین قیمت حجم نسبت

بیشترین ارزش معاملات

نماد آخرین قیمت ارزش معاملات

بیشترین تعداد معاملات

نماد آخرین قیمت تعداد معاملات

بالاترین قدرت خریداران حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خرید

بالاترین قدرت فروشندگان حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت فروش

درشت ترین خریداران حقیقی

نماد آخرین قیمت سرانه خرید حقیقی تعداد خریدار نسبت خرید به فروش

درشت ترین فروشندگان حقیقی

نماد آخرین قیمت سرانه فروش حقیقی تعداد فروشنده نسبت خرید به فروش

خرید سنگین حقوقی (بیش از 50 درصد معاملات)

نماد آخرین قیمت خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی

فروش سنگین حقوقی (بیش از 50 درصد معاملات)

نماد آخرین قیمت خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی