اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

17.81B

تعداد معاملات

961,838

ارزش معاملات

147374.89B

میانگین سرانه خرید

564.47M

میانگین سرانه فروش

817.06M

قدرت خریدار: 0.69
قدرت فروشنده :1.45
سرانه خرید بازار : 467.31M
میانگین سرانه خرید : 564.47M
سرانه خرید حقیقی بازار : 318.33M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 290.52M
سرانه خرید حقوقی بازار : 20.05B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 7.83B
سرانه فروش بازار : 501.01M
میانگین سرانه فروش : 817.06M
سرانه فروش حقیقی بازار : 292.09M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 275.14M
سرانه فروش حقوقی بازار : 30.94B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 14.48B
قدرت خریدار : 0.93
میانگین قدرت خریدار : 0.69
قدرت خریدار حقیقی : 1.09
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 1.06
قدرت خریدار حقوقی : 0.65
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 0.54
قدرت فروشنده : 1.07
میانگین قدرت فروشنده : 1.45
قدرت فروشنده حقیقی : 0.92
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 0.95
قدرت فروشنده حقوقی : 1.54
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 1.85
ارزش سفارشات خرید

27411.18B

ارزش سفارشات فروش

9736.49B

سرانه سفارشات خرید

1.68B

سرانه سفارشات فروش

1.01B

تعداد افراد در سفارشات خرید

16,276

تعداد افراد در سفارشات فروش

9,597

مقدار حجم در سفارشات خرید

2.32B

مقدار حجم در سفارشات فروش

786.29M

قدرت خریدار در سفارشات

1.66

قدرت فروشنده در سفارشات

0.6

ورود پول حقیقی

14296.76B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 13.31B (74.73%) 4.5B (25.27%)
تعداد : 312,985 2,381
ارزش : 99631.1B 47730.51B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 12.04B (67.56%) 5.78B (32.44%)
تعداد : 292,153 2,005
ارزش : 85334.33B 62027.27B