اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

8.57B

تعداد معاملات

399,513

ارزش معاملات

82883.26B

میانگین سرانه خرید

969.53M

میانگین سرانه فروش

1.04B

قدرت خریدار: 0.94
قدرت فروشنده :1.07
سرانه خرید بازار : 882.87M
میانگین سرانه خرید : 969.53M
سرانه خرید حقیقی بازار : 439.64M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 295.12M
سرانه خرید حقوقی بازار : 27.23B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 9.26B
سرانه فروش بازار : 943.99M
میانگین سرانه فروش : 1.04B
سرانه فروش حقیقی بازار : 429.94M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 317.81M
سرانه فروش حقوقی بازار : 32.55B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 10.26B
قدرت خریدار : 0.94
میانگین قدرت خریدار : 0.94
قدرت خریدار حقیقی : 1.02
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.93
قدرت خریدار حقوقی : 0.84
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 0.9
قدرت فروشنده : 1.07
میانگین قدرت فروشنده : 1.07
قدرت فروشنده حقیقی : 0.98
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.08
قدرت فروشنده حقوقی : 1.2
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 1.11
ارزش سفارشات خرید

108750.09B

ارزش سفارشات فروش

24752.2B

سرانه سفارشات خرید

5.98B

سرانه سفارشات فروش

2.5B

تعداد افراد در سفارشات خرید

18,191

تعداد افراد در سفارشات فروش

9,900

مقدار حجم در سفارشات خرید

6.67B

مقدار حجم در سفارشات فروش

1.72B

قدرت خریدار در سفارشات

2.39

قدرت فروشنده در سفارشات

0.42

ورود پول حقیقی

3445.41B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5.32B (62.12%) 3.25B (37.88%)
تعداد : 92,325 1,554
ارزش : 40589.86B 42313.24B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5.52B (64.38%) 3.05B (35.62%)
تعداد : 86,395 1,406
ارزش : 37144.45B 45758.65B

نمودارهای وضعیت حجم خرید و فروش بازار

نمودارهای وضعیت ارزش خرید و فروش بازار

کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.