اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

1.53B

تعداد معاملات

181,591

ارزش معاملات

15015.95B

میانگین سرانه خرید

483.62M

میانگین سرانه فروش

480.18M

قدرت خریدار: 1.01
قدرت فروشنده :0.99
سرانه خرید بازار : 389.21M
میانگین سرانه خرید : 483.62M
سرانه خرید حقیقی بازار : 219.37M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 149.26M
سرانه خرید حقوقی بازار : 9.5B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 6.15B
سرانه فروش بازار : 135.75M
میانگین سرانه فروش : 480.18M
سرانه فروش حقیقی بازار : 94.09M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 226.45M
سرانه فروش حقوقی بازار : 10.01B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 1.96B
قدرت خریدار : 2.87
میانگین قدرت خریدار : 1.01
قدرت خریدار حقیقی : 2.33
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.66
قدرت خریدار حقوقی : 0.95
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 3.14
قدرت فروشنده : 0.35
میانگین قدرت فروشنده : 0.99
قدرت فروشنده حقیقی : 0.43
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.52
قدرت فروشنده حقوقی : 1.05
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.32
ارزش سفارشات خرید

80958.1B

ارزش سفارشات فروش

28529.21B

سرانه سفارشات خرید

6.5B

سرانه سفارشات فروش

1.24B

تعداد افراد در سفارشات خرید

12,457

تعداد افراد در سفارشات فروش

22,943

مقدار حجم در سفارشات خرید

5.11B

مقدار حجم در سفارشات فروش

1.76B

قدرت خریدار در سفارشات

5.23

قدرت فروشنده در سفارشات

0.19

خروج پول حقیقی

2053.89B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1.01B (66.13%) 512.95M (33.45%)
تعداد : 37,880 701
ارزش : 8309.83B 6660.31B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1.22B (79.33%) 310.58M (20.25%)
تعداد : 110,151 460
ارزش : 10363.73B 4606.42B

نمودارهای وضعیت حجم خرید و فروش بازار

نمودارهای وضعیت ارزش خرید و فروش بازار

کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.