اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

10.41B

تعداد معاملات

570,148

ارزش معاملات

64359.39B

میانگین سرانه خرید

568.03M

میانگین سرانه فروش

503.26M

قدرت خریدار: 1.13
قدرت فروشنده :0.89
سرانه خرید بازار : 409.25M
میانگین سرانه خرید : 568.03M
سرانه خرید حقیقی بازار : 272.37M
میانگین سرانه خرید حقیقی : 242.5M
سرانه خرید حقوقی بازار : 10.81B
میانگین سرانه خرید حقوقی : 7.24B
سرانه فروش بازار : 342.42M
میانگین سرانه فروش : 503.26M
سرانه فروش حقیقی بازار : 245.87M
میانگین سرانه فروش حقیقی : 254.72M
سرانه فروش حقوقی بازار : 12.24B
میانگین سرانه فروش حقوقی : 4.71B
قدرت خریدار : 1.2
میانگین قدرت خریدار : 1.13
قدرت خریدار حقیقی : 1.11
میانگین قدرت خریدار حقیقی : 0.95
قدرت خریدار حقوقی : 0.88
میانگین قدرت خریدار حقوقی : 1.54
قدرت فروشنده : 0.84
میانگین قدرت فروشنده : 0.89
قدرت فروشنده حقیقی : 0.9
میانگین قدرت فروشنده حقیقی : 1.05
قدرت فروشنده حقوقی : 1.13
میانگین قدرت فروشنده حقوقی : 0.65
ارزش سفارشات خرید

32548.98B

ارزش سفارشات فروش

16602.42B

سرانه سفارشات خرید

1.76B

سرانه سفارشات فروش

1483.77

تعداد افراد در سفارشات خرید

18,513

تعداد افراد در سفارشات فروش

11.19B

مقدار حجم در سفارشات خرید

2.37B

مقدار حجم در سفارشات فروش

1.45B

قدرت خریدار در سفارشات

1.18M

قدرت فروشنده در سفارشات

0

خروج پول حقیقی

3564.26B

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7.56B (72.57%) 2.86B (27.43%)
تعداد : 155,217 2,044
ارزش : 42276.27B 22101.65B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8.61B (82.66%) 1.81B (17.34%)
تعداد : 186,442 1,514
ارزش : 45840.53B 18537.39B

نمودارهای وضعیت حجم خرید و فروش بازار

نمودارهای وضعیت ارزش خرید و فروش بازار