لیست پول های درشت وارد شده در هر سهم - خرید های درشت

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید در لحظه

لیست پول های درشت خارج شده از هر سهم - فروش های درشت

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد فروشنده سرانه فروش در لحظه