اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

9.92B

تعداد معاملات

766,435

ارزش معاملات

54321.2B

میانگین سرانه خرید

340.42M

میانگین سرانه فروش

434.78M

قدرت خریدار: 0.78
قدرت فروشنده :1.28

میانگین سرانه خرید

340.42M

میانگین سرانه خرید حقیقی

185M

میانگین سرانه خرید حقوقی

5.7B

میانگین سرانه فروش

434.78M

میانگین سرانه فروش حقیقی

214.14M

میانگین سرانه فروش حقوقی

3.2B

سرانه خرید

242.01M

سرانه خرید حقیقی

184.16M

سرانه خرید حقوقی

8.87B

سرانه فروش

169M

سرانه فروش حقیقی

143.31M

سرانه فروش حقوقی

6.61B

قدرت خریدار

1.43

قدرت خریدار حقیقی

1.29

قدرت خریدار حقوقی

1.34

قدرت فروشنده

0.7

قدرت فروشنده حقیقی

0.78

قدرت فروشنده حقوقی

0.75

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7.85B (79.16%) 2.06B (20.78%)
تعداد : 222,967 1,491
ارزش : 41061.57B 13231.38B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8.79B (88.63%) 1.12B (11.3%)
تعداد : 320,155 1,272
ارزش : 45882.14B 8410.81B