اطلاعیه ها پشتیبانی
حجم معاملات

11.44B

تعداد معاملات

1.05M

ارزش معاملات

80226.4B

میانگین سرانه خرید

336M

میانگین سرانه فروش

568.26M

قدرت خریدار: 0.59
قدرت فروشنده :1.69

میانگین سرانه خرید

336M

میانگین سرانه خرید حقیقی

175.6M

میانگین سرانه خرید حقوقی

6.71B

میانگین سرانه فروش

568.26M

میانگین سرانه فروش حقیقی

208.43M

میانگین سرانه فروش حقوقی

6.46B

سرانه خرید

268.65M

سرانه خرید حقیقی

203.16M

سرانه خرید حقوقی

13.9B

سرانه فروش

167.41M

سرانه فروش حقیقی

125.1M

سرانه فروش حقوقی

12.47B

قدرت خریدار

1.6

قدرت خریدار حقیقی

1.62

قدرت خریدار حقوقی

1.12

قدرت فروشنده

0.62

قدرت فروشنده حقیقی

0.62

قدرت فروشنده حقوقی

0.9

خرید

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 9.27B (81.07%) 2.16B (18.93%)
تعداد : 297,202 1,427
ارزش : 60380.65B 19840.31B

فروش

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 9.45B (82.65%) 1.98B (17.35%)
تعداد : 477,585 1,642
ارزش : 59746.22B 20474.74B