تابلو قزوین،كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) - بازار دوم بورس

تابلو نماد قزوین،كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

47,880

4.5
قیمت پایانی

45,820

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

38,570

34,910

بازه هفته

36,980

35,900

بازه سال

69,460

0

حجم مبنا

1,360,915

تعداد سهام

330,196,748

میانگین حجم در ماه

1,018,840

میانگین حجم 10 روز اخیر

3,523,257

میانگین حجم 5 روز اخیر

2,392,982

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,509,479

EPS

1,015

P/E گروه

68

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد قزوین

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد قزوین

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد قزوین

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 270 45,750 48,990 500 1
0 0 0 49,000 2,667 2
0 0 0 49,110 4,429 3