تابلو تسه9712،امتياز تسهيلات مسكن اسفند97 (تسه9712) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9712،امتياز تسهيلات مسكن اسفند97 (تسه9712) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

749,998

-3.83
قیمت پایانی

753,034

-3.44
حجم معاملات

1,532

تعداد: 112
ارزش معاملات

1,153,648,524

-
سرانه خرید

50,158,613

قدرت خریدار: 3.09
سرانه فروش

16,248,565

قدرت فروشنده :0.32

بازه روز

780,000

740,899

قیمت مجاز

836,845

757,147

بازه هفته

859,965

747,400

بازه سال

909,995

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,580,251

میانگین حجم در ماه

1,436

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,824

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,791

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,027

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

50.16M

سرانه خرید حقیقی

50.16M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

16.25M

سرانه فروش حقیقی

16.66M

سرانه فروش حقوقی

1.88M

قدرت خریدار

3.09

قدرت خریدار حقیقی

3.01

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.32

قدرت فروشنده حقیقی

0.33

قدرت فروشنده حقوقی

1882580

خرید در نماد تسه9712

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند97 (تسه9712) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,532 (100%) 0 (0%)
تعداد : 23 0

فروش در نماد تسه9712

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند97 (تسه9712) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,527 (99.67%) 5 (0.33%)
تعداد : 69 2

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9712

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند97 (تسه9712) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3 745,000 749,998 53 1
0 0 0 759,999 45 1
0 0 0 768,000 1 1