تابلو تسه9801،امتياز تسهيلات مسكن فروردين98 (تسه9801) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9801،امتياز تسهيلات مسكن فروردين98 (تسه9801) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

743,836

-5
قیمت پایانی

755,339

-3.53
حجم معاملات

775

تعداد: 63
ارزش معاملات

585,387,777

-
سرانه خرید

58,538,773

قدرت خریدار: 5.5
سرانه فروش

10,643,413

قدرت فروشنده :0.18

بازه روز

821,999

743,836

قیمت مجاز

848,370

767,574

بازه هفته

840,153

751,100

بازه سال

930,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,755,275

میانگین حجم در ماه

1,760

میانگین حجم 10 روز اخیر

763

میانگین حجم 5 روز اخیر

808

میانگین حجم 3 روز اخیر

914

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

58.54M

سرانه خرید حقیقی

58.54M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

10.64M

سرانه فروش حقیقی

8.57M

سرانه فروش حقوقی

31.42M

قدرت خریدار

5.5

قدرت خریدار حقیقی

6.83

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.18

قدرت فروشنده حقیقی

0.15

قدرت فروشنده حقوقی

31422100

خرید در نماد تسه9801

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن فروردين98 (تسه9801) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 775 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0

فروش در نماد تسه9801

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن فروردين98 (تسه9801) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 567 (73.16%) 208 (26.84%)
تعداد : 50 5

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9801

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن فروردين98 (تسه9801) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8 650,637 798,000 31 1
0 0 0 800,000 56 3
0 0 0 821,000 11 1