تابلو تسه9802،امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت98 (تسه9802) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9802،امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت98 (تسه9802) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

745,201

-5
قیمت پایانی

745,288

-4.99
حجم معاملات

686

تعداد: 59
ارزش معاملات

511,267,524

-
سرانه خرید

63,908,446

قدرت خریدار: 6.75
سرانه فروش

9,467,918

قدرت فروشنده :0.15

بازه روز

747,000

745,201

قیمت مجاز

834,215

754,767

بازه هفته

842,964

744,439

بازه سال

928,712

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,703,700

میانگین حجم در ماه

1,600

میانگین حجم 10 روز اخیر

798

میانگین حجم 5 روز اخیر

673

میانگین حجم 3 روز اخیر

641

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

63.91M

سرانه خرید حقیقی

63.91M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

9.47M

سرانه فروش حقیقی

7.13M

سرانه فروش حقوقی

49.19M

قدرت خریدار

6.75

قدرت خریدار حقیقی

8.96

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.15

قدرت فروشنده حقیقی

0.11

قدرت فروشنده حقوقی

49189000

خرید در نماد تسه9802

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت98 (تسه9802) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 686 (100%) 0 (0%)
تعداد : 8 0

فروش در نماد تسه9802

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت98 (تسه9802) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 488 (71.14%) 198 (28.86%)
تعداد : 51 3

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9802

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت98 (تسه9802) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 820,000 128 2
0 0 0 823,640 50 1
0 0 0 0 0 0