تابلو تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

750,000

-3.71
قیمت پایانی

741,501

-4.8
حجم معاملات

462

تعداد: 54
ارزش معاملات

342,573,280

-
سرانه خرید

38,063,718

قدرت خریدار: 5.56
سرانه فروش

6,851,469

قدرت فروشنده :0.18

بازه روز

750,000

739,976

قیمت مجاز

841,157

761,047

بازه هفته

840,000

759,500

بازه سال

930,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,683,280

میانگین حجم در ماه

1,662

میانگین حجم 10 روز اخیر

886

میانگین حجم 5 روز اخیر

926

میانگین حجم 3 روز اخیر

921

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

38.06M

سرانه خرید حقیقی

38.06M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

6.85M

سرانه فروش حقیقی

4.11M

سرانه فروش حقوقی

72.67M

قدرت خریدار

5.56

قدرت خریدار حقیقی

9.26

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.18

قدرت فروشنده حقیقی

0.11

قدرت فروشنده حقوقی

72667100

خرید در نماد تسه9803

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 462 (100%) 0 (0%)
تعداد : 9 0

فروش در نماد تسه9803

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 266 (57.58%) 196 (42.42%)
تعداد : 48 2

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9803

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 800,000 10 1
0 0 0 817,000 55 1
0 0 0 0 0 0