تابلو تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

اطلاعیه ها پشتیبانی
آخرین قیمت

523,800

0.14
قیمت پایانی

536,339

2.54
حجم معاملات

5,885

تعداد: 288
ارزش معاملات

3,156,354,318

-
سرانه خرید

65,757,396

قدرت خریدار: 4.5
سرانه فروش

14,612,755

قدرت فروشنده :0.22

بازه روز

548,980

500,000

قیمت مجاز

549,208

496,904

بازه هفته

544,526

500,000

بازه سال

958,200

465,000

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,683,280

میانگین حجم در ماه

3,737

میانگین حجم 10 روز اخیر

5,309

میانگین حجم 5 روز اخیر

5,328

میانگین حجم 3 روز اخیر

5,790

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

65.76M

سرانه خرید حقیقی

65.76M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.61M

سرانه فروش حقیقی

14.8M

سرانه فروش حقوقی

1.61M

قدرت خریدار

4.5

قدرت خریدار حقیقی

4.44

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.22

قدرت فروشنده حقیقی

0.23

قدرت فروشنده حقوقی

1609020

خرید در نماد تسه9803

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,885 (100%) 0 (0%)
تعداد : 48 0

فروش در نماد تسه9803

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,876 (99.85%) 9 (0.15%)
تعداد : 213 3

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9803

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 504,010 548,980 2 1
0 0 0 549,000 2 1
0 0 0 549,208 293 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0