تجزیه و تحلیل و آمار تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

آمار حجم معاملات سهم در نماد تسه9803

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان حجم
میانگین حجم معاملاتی کل : 4,621
میانگین حجم معاملاتی در 300 روز اخیر : 2,371
میانگین حجم معاملاتی در 100 روز اخیر : 1,132
میانگین حجم معاملاتی در 60 روز اخیر : 718
میانگین حجم معاملاتی در 30 روز اخیر : 551
میانگین حجم معاملاتی در 10 روز اخیر : 514
میانگین حجم معاملاتی در 5 روز اخیر : 391
میانگین حجم معاملاتی در 3 روز اخیر : 393
میانگین حجم معاملاتی آخرین روز : 580

آمار میزان قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار حقیقی کل : 5.89
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 5.97
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 6.01
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 6.05
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 6.24
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 8.2
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 6.67
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 6.58
قدرت خریدار آخرین روز : 4.33

آمار میزان سرانه خرید حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید حقیقی کل : 37,762,125
میانگین سرانه خرید حقیقی در 300 روز اخیر : 39,843,152
میانگین سرانه خرید حقیقی در 100 روز اخیر : 38,824,783
میانگین سرانه خرید حقیقی در 60 روز اخیر : 33,816,655
میانگین سرانه خرید حقیقی در 30 روز اخیر : 25,710,902
میانگین سرانه خرید حقیقی در 10 روز اخیر : 29,739,454
میانگین سرانه خرید حقیقی در 5 روز اخیر : 25,063,209
میانگین سرانه خرید حقیقی در 3 روز اخیر : 22,506,644
میانگین سرانه خرید آخرین روز : 25,485,877

آمار میزان سرانه فروش حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش حقیقی کل : 6,641,559
میانگین سرانه فروش حقیقی در 300 روز اخیر : 6,977,080
میانگین سرانه فروش حقیقی در 100 روز اخیر : 7,075,236
میانگین سرانه فروش حقیقی در 60 روز اخیر : 6,025,417
میانگین سرانه فروش حقیقی در 30 روز اخیر : 4,428,946
میانگین سرانه فروش حقیقی در 10 روز اخیر : 3,954,861
میانگین سرانه فروش حقیقی در 5 روز اخیر : 3,980,878
میانگین سرانه فروش حقیقی در 3 روز اخیر : 3,815,015
میانگین سرانه فروش آخرین روز : 5,881,356

آمار تعداد روزهای مثبت در نماد تسه9803

آمار تعداد روزهای مثبت در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان تعداد روز
روزهای مثبت سهم : 210
روزهای مثبت در 300 روز اخیر : 171
روزهای مثبت در 100 روز اخیر : 51
روزهای مثبت در 60 روز اخیر : 27
روزهای مثبت در 30 روز اخیر : 14
روزهای مثبت در 10 روز اخیر : 4
روزهای مثبت در 5 روز اخیر : 1

آمار تعداد روزهای منفی در نماد تسه9803

آمار تعداد روزهای منفی در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان تعداد روز
روزهای منفی سهم : 171
روزهای منفی در 300 روز اخیر : 128
روزهای منفی در 100 روز اخیر : 49
روزهای منفی در 60 روز اخیر : 33
روزهای منفی در 30 روز اخیر : 16
روزهای منفی در 10 روز اخیر : 6
روزهای منفی در 5 روز اخیر : 4

درصد سوددهی سهم در نماد تسه9803

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 38.89
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : -29.41
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : -51.92

درصد سوددهی سهم در نماد تسه9803

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : -13.99
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : -14.21
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : -12.4