تجزیه و تحلیل و آمار تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تجزیه و تحلیل و آمار نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس | تجزیه و تحلیل و آمار سهام تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار حجم معاملات سهم در نماد تسه9803

میانگین حجم معاملاتی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان حجم
میانگین حجم 300 روز اخیر : 1923.2
میانگین حجم 100 روز اخیر : 2105.1
میانگین حجم 90 روز اخیر : 2278.28
میانگین حجم 60 روز اخیر : 2834.68
میانگین حجم 45 روز اخیر : 3458.73
میانگین حجم 30 روز اخیر : 4143.27
میانگین حجم 20 روز اخیر : 3789.8
میانگین حجم 15 روز اخیر : 3539.87
میانگین حجم 10 روز اخیر : 3,396
میانگین حجم 7 روز اخیر : 3225.43
میانگین حجم 5 روز اخیر : 3433.6
میانگین حجم 3 روز اخیر : 3,284
حجم آخرین روز : 4,314

آمار حجم خرید حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین حجم خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان حجم خرید حقیقی
میانگین حجم خرید حقیقی 300 روز اخیر : 1912.33
میانگین حجم خرید حقیقی 100 روز اخیر : 2098.12
میانگین حجم خرید حقیقی 90 روز اخیر : 2270.52
میانگین حجم خرید حقیقی 60 روز اخیر : 2834.68
میانگین حجم خرید حقیقی 45 روز اخیر : 3458.73
میانگین حجم خرید حقیقی 30 روز اخیر : 4143.27
میانگین حجم خرید حقیقی 20 روز اخیر : 3789.8
میانگین حجم خرید حقیقی 15 روز اخیر : 3539.87
میانگین حجم خرید حقیقی 10 روز اخیر : 3,396
میانگین حجم خرید حقیقی 7 روز اخیر : 3225.43
میانگین حجم خرید حقیقی 5 روز اخیر : 3433.6
میانگین حجم خرید حقیقی 3 روز اخیر : 3,284
حجم خرید حقیقی آخرین روز : 4,314

آمار ارزش معاملات سهم در نماد تسه9803

میانگین ارزش معاملات سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان ارزش معاملات
میانگین ارزش معاملات 300 روز اخیر : 1.23B
میانگین ارزش معاملات 100 روز اخیر : 1.14B
میانگین ارزش معاملات 90 روز اخیر : 1.23B
میانگین ارزش معاملات 60 روز اخیر : 1.5B
میانگین ارزش معاملات 45 روز اخیر : 1.81B
میانگین ارزش معاملات 30 روز اخیر : 2.19B
میانگین ارزش معاملات 20 روز اخیر : 2.06B
میانگین ارزش معاملات 15 روز اخیر : 1.93B
میانگین ارزش معاملات 10 روز اخیر : 1.8B
میانگین ارزش معاملات 7 روز اخیر : 1.71B
میانگین ارزش معاملات 5 روز اخیر : 1.83B
میانگین ارزش معاملات 3 روز اخیر : 1.76B
ارزش معاملات آخرین روز : 2.31B

آمار ارزش خرید حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین ارزش خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان ارزش خرید حقیقی
میانگین ارزش خرید حقیقی 300 روز اخیر : 1.23B
میانگین ارزش خرید حقیقی 100 روز اخیر : 1.14B
میانگین ارزش خرید حقیقی 90 روز اخیر : 1.23B
میانگین ارزش خرید حقیقی 60 روز اخیر : 1.5B
میانگین ارزش خرید حقیقی 45 روز اخیر : 1.81B
میانگین ارزش خرید حقیقی 30 روز اخیر : 2.19B
میانگین ارزش خرید حقیقی 20 روز اخیر : 2.06B
میانگین ارزش خرید حقیقی 15 روز اخیر : 1.93B
میانگین ارزش خرید حقیقی 10 روز اخیر : 1.8B
میانگین ارزش خرید حقیقی 7 روز اخیر : 1.71B
میانگین ارزش خرید حقیقی 5 روز اخیر : 1.83B
میانگین ارزش خرید حقیقی 3 روز اخیر : 1.76B
ارزش خرید حقیقی آخرین روز : 2.31B

آمار سرانه خرید سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه خرید سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه خرید
میانگین سرانه خرید 300 روز اخیر : 42.17M
میانگین سرانه خرید 100 روز اخیر : 38.79M
میانگین سرانه خرید 90 روز اخیر : 39.7M
میانگین سرانه خرید 60 روز اخیر : 43.83M
میانگین سرانه خرید 45 روز اخیر : 48.21M
میانگین سرانه خرید 30 روز اخیر : 50.96M
میانگین سرانه خرید 20 روز اخیر : 51.53M
میانگین سرانه خرید 15 روز اخیر : 49.91M
میانگین سرانه خرید 10 روز اخیر : 47.32M
میانگین سرانه خرید 7 روز اخیر : 46.55M
میانگین سرانه خرید 5 روز اخیر : 48.12M
میانگین سرانه خرید 3 روز اخیر : 42.84M
سرانه خرید آخرین روز : 44.37M

آمار سرانه خرید حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه خرید حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه خرید حقیقی
میانگین سرانه خرید حقیقی 300 روز اخیر : 42.01M
میانگین سرانه خرید حقیقی 100 روز اخیر : 38.67M
میانگین سرانه خرید حقیقی 90 روز اخیر : 39.56M
میانگین سرانه خرید حقیقی 60 روز اخیر : 43.83M
میانگین سرانه خرید حقیقی 45 روز اخیر : 48.21M
میانگین سرانه خرید حقیقی 30 روز اخیر : 50.96M
میانگین سرانه خرید حقیقی 20 روز اخیر : 51.53M
میانگین سرانه خرید حقیقی 15 روز اخیر : 49.91M
میانگین سرانه خرید حقیقی 10 روز اخیر : 47.32M
میانگین سرانه خرید حقیقی 7 روز اخیر : 46.55M
میانگین سرانه خرید حقیقی 5 روز اخیر : 48.12M
میانگین سرانه خرید حقیقی 3 روز اخیر : 42.84M
سرانه خرید حقیقی آخرین روز : 44.37M

آمار سرانه فروش سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه فروش سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه فروش
میانگین سرانه فروش 300 روز اخیر : 8.13M
میانگین سرانه فروش 100 روز اخیر : 8.2M
میانگین سرانه فروش 90 روز اخیر : 8.66M
میانگین سرانه فروش 60 روز اخیر : 9.85M
میانگین سرانه فروش 45 روز اخیر : 10.91M
میانگین سرانه فروش 30 روز اخیر : 12.41M
میانگین سرانه فروش 20 روز اخیر : 12.49M
میانگین سرانه فروش 15 روز اخیر : 12.17M
میانگین سرانه فروش 10 روز اخیر : 10.51M
میانگین سرانه فروش 7 روز اخیر : 9.29M
میانگین سرانه فروش 5 روز اخیر : 9.05M
میانگین سرانه فروش 3 روز اخیر : 7.65M
سرانه فروش آخرین روز : 5.6M

آمار سرانه فروش حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین سرانه فروش حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان سرانه فروش حقیقی
میانگین سرانه فروش حقیقی 300 روز اخیر : 7.75M
میانگین سرانه فروش حقیقی 100 روز اخیر : 7.83M
میانگین سرانه فروش حقیقی 90 روز اخیر : 8.28M
میانگین سرانه فروش حقیقی 60 روز اخیر : 9.35M
میانگین سرانه فروش حقیقی 45 روز اخیر : 10.23M
میانگین سرانه فروش حقیقی 30 روز اخیر : 11.73M
میانگین سرانه فروش حقیقی 20 روز اخیر : 12.35M
میانگین سرانه فروش حقیقی 15 روز اخیر : 12.02M
میانگین سرانه فروش حقیقی 10 روز اخیر : 10.51M
میانگین سرانه فروش حقیقی 7 روز اخیر : 9.32M
میانگین سرانه فروش حقیقی 5 روز اخیر : 9.06M
میانگین سرانه فروش حقیقی 3 روز اخیر : 7.66M
سرانه فروش حقیقی آخرین روز : 5.64M

آمار میانگین قدرت خریدار سهم در نماد تسه9803

میانگین قدرت خریدار سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان قدرت خریدار
میانگین قدرت خریدار در 300 روز اخیر : 5.61
میانگین قدرت خریدار در 100 روز اخیر : 5.42
میانگین قدرت خریدار در 90 روز اخیر : 5.1
میانگین قدرت خریدار در 60 روز اخیر : 5
میانگین قدرت خریدار در 45 روز اخیر : 5.06
میانگین قدرت خریدار در 30 روز اخیر : 4.47
میانگین قدرت خریدار در 20 روز اخیر : 4.39
میانگین قدرت خریدار در 15 روز اخیر : 4.42
میانگین قدرت خریدار در 10 روز اخیر : 4.84
میانگین قدرت خریدار در 7 روز اخیر : 5.34
میانگین قدرت خریدار در 5 روز اخیر : 5.75
میانگین قدرت خریدار در 3 روز اخیر : 6.24
قدرت خریدار در آخرین روز : 7.92

آمار میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین قدرت خریدار حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان قدرت خریدار حقیقی
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 300 روز اخیر : 5.81
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 100 روز اخیر : 5.53
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 90 روز اخیر : 5.2
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 60 روز اخیر : 5.13
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 45 روز اخیر : 5.23
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 30 روز اخیر : 4.61
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 20 روز اخیر : 4.42
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 15 روز اخیر : 4.44
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 10 روز اخیر : 4.83
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 7 روز اخیر : 5.31
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 5 روز اخیر : 5.74
میانگین قدرت خریدار حقیقی در 3 روز اخیر : 6.22
قدرت خریدار حقیقی در آخرین روز : 7.86

آمار میانگین قدرت فروشنده سهم در نماد تسه9803

میانگین قدرت فروشنده سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان قدرت فروشنده
میانگین قدرت فروشنده در 300 روز اخیر : 0.21
میانگین قدرت فروشنده در 100 روز اخیر : 0.21
میانگین قدرت فروشنده در 90 روز اخیر : 0.22
میانگین قدرت فروشنده در 60 روز اخیر : 0.22
میانگین قدرت فروشنده در 45 روز اخیر : 0.22
میانگین قدرت فروشنده در 30 روز اخیر : 0.24
میانگین قدرت فروشنده در 20 روز اخیر : 0.24
میانگین قدرت فروشنده در 15 روز اخیر : 0.24
میانگین قدرت فروشنده در 10 روز اخیر : 0.22
میانگین قدرت فروشنده در 7 روز اخیر : 0.2
میانگین قدرت فروشنده در 5 روز اخیر : 0.18
میانگین قدرت فروشنده در 3 روز اخیر : 0.17
قدرت فروشنده در آخرین روز : 0.13

آمار میانگین قدرت فروشنده حقیقی سهم در نماد تسه9803

میانگین قدرت فروشنده حقیقی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان قدرت فروشنده حقیقی
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 300 روز اخیر : 0.2
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 100 روز اخیر : 0.2
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 90 روز اخیر : 0.21
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 60 روز اخیر : 0.21
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 45 روز اخیر : 0.21
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 30 روز اخیر : 0.23
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 20 روز اخیر : 0.24
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 15 روز اخیر : 0.24
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 10 روز اخیر : 0.22
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 7 روز اخیر : 0.2
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 5 روز اخیر : 0.18
میانگین قدرت فروشنده حقیقی در 3 روز اخیر : 0.17
قدرت فروشنده حقیقی در آخرین روز : 0.13

درصد سوددهی سهم در نماد تسه9803

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 300 روز اخیر : 3.74
میزان سوددهی در 200 روز اخیر : -13.36
میزان سوددهی در 100 روز اخیر : -5.71
میزان سوددهی در 90 روز اخیر : 4.78
میزان سوددهی در 80 روز اخیر : 4
میزان سوددهی در 70 روز اخیر : -16.81
میزان سوددهی در 60 روز اخیر : -6.78
میزان سوددهی در 50 روز اخیر : -9.23
میزان سوددهی در 40 روز اخیر : 6.78

درصد سوددهی سهم در نماد تسه9803

درصد سوددهی سهم در بازه های زمانی مختلف در سهام امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
عنوان درصد سود
میزان سوددهی در 30 روز اخیر : 9.62
میزان سوددهی در 25 روز اخیر : 2.58
میزان سوددهی در 20 روز اخیر : 3.33
میزان سوددهی در 15 روز اخیر : -1.43
میزان سوددهی در 10 روز اخیر : -5.02
میزان سوددهی در 7 روز اخیر : 2.86
میزان سوددهی در 5 روز اخیر : 2.31
میزان سوددهی در 3 روز اخیر : 0.8
درصد آخرین آخرین روز : 0.47