آمار تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعات این صفحه از نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

آمار سهام تسه9803

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 0
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 0
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 0
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 0
ارزش معاملات آخرین روز 0
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 0
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 0
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 0
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 0
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 0
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 0
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 0
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 0
دفعات معاملات در آخرین روز 0
ارزش شرکت در آخرین روز 0
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 0
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 0
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 0
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 0
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 0
حجم معاملات آخرین روز 0
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 0
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0

آمار سهام تسه9803

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 16
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 30
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 619
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 666
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 85
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 168
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 535
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 539
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 799
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 2,063
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 879
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 974
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 3
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 11
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 1,404
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 1,911
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 16
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 29
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 614
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 667
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 0
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 40
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 66
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 780
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 1,968
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 841
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 944
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 22
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 106
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 1,456
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 1,924
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 84
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 167
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 529
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 523
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 31
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 33
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 0
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0