آمار تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعات این صفحه از نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل تمامی آمار های نماد در سایت tse می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی

آمار سهام تسه9803

عنوان مقدار
میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 0
میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 0
رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 0
رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 0
ارزش معاملات آخرین روز 0
تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته 0
تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته 0
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 0
روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته 0
روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 0
روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته 0
میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 0
میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 0
رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته 0
رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته 0
دفعات معاملات در آخرین روز 0
ارزش شرکت در آخرین روز 0
میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 0
میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 0
رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 0
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا 0
رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 0
حجم معاملات آخرین روز 0
قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا 0
تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته 0
رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته 0
تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0
تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0

آمار سهام تسه9803

عنوان مقدار
درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته 0
میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 35
میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 26
رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته 286
رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته 616
میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 164
میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 137
رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته 196
رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته 504
میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 3,287
میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 1,797
رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته 784
رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته 1,021
میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 10
رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته 1,312
رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته 2,007
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 35
میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 26
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته 282
رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته 604
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 0
میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 0
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته 25
رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته 56
میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 3,063
میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 1,692
رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته 786
رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته 991
میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 225
میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 115
رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته 1,145
رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته 2,008
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 162
میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 135
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته 202
رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته 501
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 1
میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 1
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته 23
رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته 34
رتبه ارزش شرکت در آخرین روز 0
رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته 0