تابلو تسه9804،امتياز تسهيلات مسكن تير98 (تسه9804) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9804،امتياز تسهيلات مسكن تير98 (تسه9804) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

752,701

-5
قیمت پایانی

752,701

-5
حجم معاملات

7

تعداد: 3
ارزش معاملات

5,268,907

-
سرانه خرید

5,268,907

قدرت خریدار: 3
سرانه فروش

1,756,302

قدرت فروشنده :0.33

بازه روز

752,701

752,701

قیمت مجاز

844,954

764,484

بازه هفته

837,517

750,099

بازه سال

930,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

892,763

میانگین حجم در ماه

824

میانگین حجم 10 روز اخیر

342

میانگین حجم 5 روز اخیر

202

میانگین حجم 3 روز اخیر

219

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

5.27M

سرانه خرید حقیقی

5.27M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

1.76M

سرانه فروش حقیقی

1.76M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3

قدرت خریدار حقیقی

3

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.33

قدرت فروشنده حقیقی

0.33

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9804

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن تير98 (تسه9804) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0

فروش در نماد تسه9804

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن تير98 (تسه9804) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7 (100%) 0 (0%)
تعداد : 3 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9804

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن تير98 (تسه9804) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 752,701 1 1
0 0 0 820,000 6 1
0 0 0 831,931 1 1