تابلو تسه9805،امتياز تسهيلات مسكن مرداد98 (تسه9805) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9805،امتياز تسهيلات مسكن مرداد98 (تسه9805) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

726,500

-4.84
قیمت پایانی

727,944

-4.65
حجم معاملات

513

تعداد: 17
ارزش معاملات

373,435,285

-
سرانه خرید

37,343,527

قدرت خریدار: 1.4
سرانه فروش

26,673,948

قدرت فروشنده :0.71

بازه روز

739,990

725,299

قیمت مجاز

847,163

766,481

بازه هفته

860,300

758,619

بازه سال

920,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

747,573

میانگین حجم در ماه

601

میانگین حجم 10 روز اخیر

349

میانگین حجم 5 روز اخیر

235

میانگین حجم 3 روز اخیر

156

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

37.34M

سرانه خرید حقیقی

37.34M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

26.67M

سرانه فروش حقیقی

26.67M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.4

قدرت خریدار حقیقی

1.4

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.71

قدرت فروشنده حقیقی

0.71

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9805

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن مرداد98 (تسه9805) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 513 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0

فروش در نماد تسه9805

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن مرداد98 (تسه9805) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 513 (100%) 0 (0%)
تعداد : 14 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9805

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن مرداد98 (تسه9805) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5 726,500 760,000 19 1
1 1 725,299 0 0 0
0 0 0 0 0 0