تابلو تسه9806،امتياز تسهيلات مسكن شهريور98 (تسه9806) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9806،امتياز تسهيلات مسكن شهريور98 (تسه9806) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

754,777

-5
قیمت پایانی

754,777

-5
حجم معاملات

10

تعداد: 4
ارزش معاملات

7,547,770

-
سرانه خرید

7,547,770

قدرت خریدار: 4
سرانه فروش

1,886,943

قدرت فروشنده :0.25

بازه روز

754,777

754,777

قیمت مجاز

841,090

760,988

بازه هفته

848,030

750,000

بازه سال

929,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,133,622

میانگین حجم در ماه

2,029

میانگین حجم 10 روز اخیر

519

میانگین حجم 5 روز اخیر

598

میانگین حجم 3 روز اخیر

535

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

7.55M

سرانه خرید حقیقی

7.55M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

1.89M

سرانه فروش حقیقی

1.89M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4

قدرت خریدار حقیقی

4

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.25

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9806

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن شهريور98 (تسه9806) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 10 (100%) 0 (0%)
تعداد : 1 0

فروش در نماد تسه9806

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن شهريور98 (تسه9806) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 10 (100%) 0 (0%)
تعداد : 4 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9806

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن شهريور98 (تسه9806) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 834,000 119 1
0 0 0 834,200 5 1
0 0 0 834,227 5 2