تابلو تسه9807،امتياز تسهيلات مسكن مهر98 (تسه9807) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9807،امتياز تسهيلات مسكن مهر98 (تسه9807) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

740,000

-4.88
قیمت پایانی

770,127

-1.01
حجم معاملات

93

تعداد: 28
ارزش معاملات

71,621,840

-
سرانه خرید

14,324,362

قدرت خریدار: 5
سرانه فروش

2,864,872

قدرت فروشنده :0.2

بازه روز

800,000

739,056

قیمت مجاز

848,418

767,618

بازه هفته

865,000

765,777

بازه سال

919,900

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

986,352

میانگین حجم در ماه

1,119

میانگین حجم 10 روز اخیر

489

میانگین حجم 5 روز اخیر

421

میانگین حجم 3 روز اخیر

554

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

14.32M

سرانه خرید حقیقی

14.32M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

2.86M

سرانه فروش حقیقی

2.86M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

5

قدرت خریدار حقیقی

5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.2

قدرت فروشنده حقیقی

0.2

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9807

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن مهر98 (تسه9807) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 93 (100%) 0 (0%)
تعداد : 5 0

فروش در نماد تسه9807

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن مهر98 (تسه9807) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 93 (100%) 0 (0%)
تعداد : 25 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9807

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن مهر98 (تسه9807) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 816,850 3 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0