تابلو تسه9808،امتياز تسهيلات مسكن آبان98 (تسه9808) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9808،امتياز تسهيلات مسكن آبان98 (تسه9808) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

745,217

-5
قیمت پایانی

745,217

-5
حجم معاملات

148

تعداد: 21
ارزش معاملات

110,292,116

-
سرانه خرید

22,058,423

قدرت خریدار: 4
سرانه فروش

5,514,606

قدرت فروشنده :0.25

بازه روز

745,217

745,217

قیمت مجاز

838,752

758,872

بازه هفته

855,000

758,000

بازه سال

931,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,634,900

میانگین حجم در ماه

2,024

میانگین حجم 10 روز اخیر

881

میانگین حجم 5 روز اخیر

852

میانگین حجم 3 روز اخیر

871

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

22.06M

سرانه خرید حقیقی

22.06M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.51M

سرانه فروش حقیقی

5.51M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

4

قدرت خریدار حقیقی

4

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.25

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9808

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن آبان98 (تسه9808) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 148 (100%) 0 (0%)
تعداد : 5 0

فروش در نماد تسه9808

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن آبان98 (تسه9808) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 148 (100%) 0 (0%)
تعداد : 20 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9808

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن آبان98 (تسه9808) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 823,659 23 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0