تابلو تسه9809،امتياز تسهيلات مسكن آذر98 (تسه9809) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9809،امتياز تسهيلات مسكن آذر98 (تسه9809) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

739,454

-5
قیمت پایانی

743,016

-4.54
حجم معاملات

273

تعداد: 40
ارزش معاملات

202,843,372

-
سرانه خرید

28,977,624

قدرت خریدار: 5.57
سرانه فروش

5,201,112

قدرت فروشنده :0.18

بازه روز

788,800

739,454

قیمت مجاز

864,428

782,102

بازه هفته

875,358

768,555

بازه سال

920,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,477,312

میانگین حجم در ماه

2,124

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,065

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,090

میانگین حجم 3 روز اخیر

990

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

28.98M

سرانه خرید حقیقی

28.98M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.2M

سرانه فروش حقیقی

5.2M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

5.57

قدرت خریدار حقیقی

5.57

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.18

قدرت فروشنده حقیقی

0.18

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9809

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن آذر98 (تسه9809) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 273 (100%) 0 (0%)
تعداد : 7 0

فروش در نماد تسه9809

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن آذر98 (تسه9809) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 273 (100%) 0 (0%)
تعداد : 39 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9809

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن آذر98 (تسه9809) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 114 741,000 817,290 57 2
1 112 639,000 980,208 2 1
0 0 0 0 0 0