تابلو تسه9810،امتياز تسهيلات مسكن دي98 (تسه9810) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9810،امتياز تسهيلات مسكن دي98 (تسه9810) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

745,675

-5
قیمت پایانی

746,216

-4.93
حجم معاملات

952

تعداد: 59
ارزش معاملات

710,397,939

-
سرانه خرید

50,742,688

قدرت خریدار: 3.43
سرانه فروش

14,799,951

قدرت فروشنده :0.29

بازه روز

746,675

745,675

قیمت مجاز

846,704

766,066

بازه هفته

860,000

785,555

بازه سال

933,999

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,536,223

میانگین حجم در ماه

7,394

میانگین حجم 10 روز اخیر

4,474

میانگین حجم 5 روز اخیر

4,363

میانگین حجم 3 روز اخیر

4,539

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

50.74M

سرانه خرید حقیقی

50.74M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

14.8M

سرانه فروش حقیقی

12.67M

سرانه فروش حقوقی

114.92M

قدرت خریدار

3.43

قدرت خریدار حقیقی

4.01

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.29

قدرت فروشنده حقیقی

0.25

قدرت فروشنده حقوقی

114917000

خرید در نماد تسه9810

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن دي98 (تسه9810) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 952 (100%) 0 (0%)
تعداد : 14 0

فروش در نماد تسه9810

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن دي98 (تسه9810) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 798 (83.82%) 154 (16.18%)
تعداد : 47 1

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9810

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن دي98 (تسه9810) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8 638,310 745,675 305 4
0 0 0 746,000 11 1
0 0 0 820,000 80 1