تابلو سفارود،كارخانه فارسيت درود (سفارود) - بازار پايه نارنجي فرابورس

تابلو نماد سفارود،كارخانه فارسيت درود (سفارود) - بازار پايه نارنجي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

9,956

0
قیمت پایانی

9,956

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

7,210

6,928

بازه هفته

6,932

6,793

بازه سال

9,920

0

حجم مبنا

1,414,628

تعداد سهام

120,960,000

میانگین حجم در ماه

45,606

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,687,094

میانگین حجم 5 روز اخیر

3,785,966

میانگین حجم 3 روز اخیر

4,326,786

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد سفارود

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم كارخانه فارسيت درود (سفارود) - بازار پايه نارنجي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد سفارود

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم كارخانه فارسيت درود (سفارود) - بازار پايه نارنجي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد سفارود

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم كارخانه فارسيت درود (سفارود) - بازار پايه نارنجي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد