تابلو فسلیر،سوليران‌ (فسلير) - بازار پايه زرد فرابورس

تابلو نماد فسلیر،سوليران‌ (فسلير) - بازار پايه زرد فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

27,150

2.18
قیمت پایانی

26,571

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

27,368

25,774

بازه هفته

0

0

بازه سال

28,055

12,599

حجم مبنا

752,701

تعداد سهام

100,000,000

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

805,852

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,366,310

میانگین حجم 3 روز اخیر

1,339,981

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد فسلیر

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سوليران‌ (فسلير) - بازار پايه زرد فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد فسلیر

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سوليران‌ (فسلير) - بازار پايه زرد فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد فسلیر

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سوليران‌ (فسلير) - بازار پايه زرد فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد