تابلو کلر،كلر پارس (كلر)

تابلو نماد کلر،كلر پارس (كلر) شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

59,409

5
قیمت پایانی

58,490

3.38
حجم معاملات

1,038,468

تعداد: 1,461
ارزش معاملات

60,740,028,255

-
سرانه خرید

163,279,552

قدرت خریدار: 2.44
سرانه فروش

66,894,266

قدرت فروشنده :0.41

بازه روز

59,409

55,100

قیمت مجاز

69,778

63,134

بازه هفته

69,360

63,631

بازه سال

109,700

0

حجم مبنا

752,378

تعداد سهام

327,500,000

میانگین حجم در ماه

825,298

میانگین حجم 10 روز اخیر

992,325

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,059,011

میانگین حجم 3 روز اخیر

1,266,964

EPS

3,670

P/E گروه

24

سرانه خرید

163.28M

سرانه خرید حقیقی

160.17M

سرانه خرید حقوقی

545.46M

سرانه فروش

66.89M

سرانه فروش حقیقی

65.63M

سرانه فروش حقوقی

1.21B

قدرت خریدار

2.44

قدرت خریدار حقیقی

2.44

قدرت خریدار حقوقی

0.45

قدرت فروشنده

0.41

قدرت فروشنده حقیقی

0.41

قدرت فروشنده حقوقی

2.22

خرید در نماد کلر

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم كلر پارس (كلر)
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,010,491 (97.31%) 27,977 (2.69%)
تعداد : 369 3

فروش در نماد کلر

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم كلر پارس (كلر)
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,017,738 (98%) 20,730 (2%)
تعداد : 907 1

سفارشات خرید و فروش در نماد کلر

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم كلر پارس (كلر)
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 102,158 59,409 59,409 139 2
1 200 59,000 61,501 100 1
1 507 58,700 62,937 38 1