تابلو ولرازح،ح . ليزينگ رازي (ولرازح) - بازار پايه زرد فرابورس

تابلو نماد ولرازح،ح . ليزينگ رازي (ولرازح) - بازار پايه زرد فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

16,080

1.41
قیمت پایانی

15,856

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

16,331

15,381

بازه هفته

0

0

بازه سال

24,123

4,685

حجم مبنا

1

تعداد سهام

39,000,000

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

358,158

میانگین حجم 5 روز اخیر

569,661

میانگین حجم 3 روز اخیر

550,000

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ولرازح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح . ليزينگ رازي (ولرازح) - بازار پايه زرد فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ولرازح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح . ليزينگ رازي (ولرازح) - بازار پايه زرد فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ولرازح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح . ليزينگ رازي (ولرازح) - بازار پايه زرد فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,130 15,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0