تابلو ورازیح،ح. بيمه رازي (ورازيح) - بازار پايه نارنجي فرابورس

تابلو نماد ورازیح،ح. بيمه رازي (ورازيح) - بازار پايه نارنجي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

4,281

0
قیمت پایانی

4,281

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

4,366

4,196

بازه هفته

0

0

بازه سال

4,680

991

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,000,000,000

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

14,441,044

میانگین حجم 5 روز اخیر

25,521,449

میانگین حجم 3 روز اخیر

29,390,126

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ورازیح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح. بيمه رازي (ورازيح) - بازار پايه نارنجي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ورازیح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح. بيمه رازي (ورازيح) - بازار پايه نارنجي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ورازیح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح. بيمه رازي (ورازيح) - بازار پايه نارنجي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد