تابلو تسه9811،امتياز تسهيلات مسكن بهمن98 (تسه9811) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9811،امتياز تسهيلات مسكن بهمن98 (تسه9811) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

770,000

-1.75
قیمت پایانی

773,130

-1.35
حجم معاملات

201

تعداد: 51
ارزش معاملات

155,399,038

-
سرانه خرید

25,899,855

قدرت خریدار: 8.17
سرانه فروش

3,171,411

قدرت فروشنده :0.12

بازه روز

822,861

744,495

قیمت مجاز

841,288

761,166

بازه هفته

860,000

775,111

بازه سال

935,942

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,665,691

میانگین حجم در ماه

2,107

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,036

میانگین حجم 5 روز اخیر

804

میانگین حجم 3 روز اخیر

963

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

25.9M

سرانه خرید حقیقی

25.9M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

3.17M

سرانه فروش حقیقی

3.17M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

8.17

قدرت خریدار حقیقی

8.17

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.12

قدرت فروشنده حقیقی

0.12

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9811

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن98 (تسه9811) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 201 (100%) 0 (0%)
تعداد : 6 0

فروش در نماد تسه9811

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن98 (تسه9811) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 201 (100%) 0 (0%)
تعداد : 49 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9811

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن بهمن98 (تسه9811) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 112 645,000 822,000 11 1
1 8 640,226 822,861 13 2
0 0 0 960,000 3 1