تابلو تسه9812،امتياز تسهيلات مسكن اسفند98 (تسه9812) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد تسه9812،امتياز تسهيلات مسكن اسفند98 (تسه9812) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

752,922

-5
قیمت پایانی

757,427

-4.43
حجم معاملات

304

تعداد: 41
ارزش معاملات

230,257,885

-
سرانه خرید

32,893,973

قدرت خریدار: 5.71
سرانه فروش

5,756,445

قدرت فروشنده :0.18

بازه روز

790,000

752,922

قیمت مجاز

838,442

758,592

بازه هفته

875,900

751,000

بازه سال

939,999

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,653,604

میانگین حجم در ماه

3,009

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,124

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,070

میانگین حجم 3 روز اخیر

1,038

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

32.89M

سرانه خرید حقیقی

32.89M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

5.76M

سرانه فروش حقیقی

5.76M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

5.71

قدرت خریدار حقیقی

5.71

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.18

قدرت فروشنده حقیقی

0.18

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد تسه9812

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند98 (تسه9812) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 304 (100%) 0 (0%)
تعداد : 7 0

فروش در نماد تسه9812

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند98 (تسه9812) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 304 (100%) 0 (0%)
تعداد : 40 0

سفارشات خرید و فروش در نماد تسه9812

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم امتياز تسهيلات مسكن اسفند98 (تسه9812) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8 644,349 864,950 2 1
0 0 0 950,000 3 1
0 0 0 0 0 0