تابلو آسام،صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد آسام،صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

101,695

1.32
قیمت پایانی

100,366

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

217,184

1

بازه هفته

115,619

105,007

بازه سال

156,990

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,000,000,000

میانگین حجم در ماه

126,214

میانگین حجم 10 روز اخیر

40,697

میانگین حجم 5 روز اخیر

35,998

میانگین حجم 3 روز اخیر

46,023

EPS

0

P/E گروه

639

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد آسام

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد آسام

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد آسام

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 108,383 2,000 1
0 0 0 109,990 170 1
0 0 0 135,000 40 1