تابلو ثروتم،صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م (ثروتم) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

تابلو نماد ثروتم،صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م (ثروتم) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

95,400

3.46
قیمت پایانی

94,468

2.44
حجم معاملات

6,710

تعداد: 25
ارزش معاملات

633,877,000

-
سرانه خرید

52,823,357

قدرت خریدار: 1.5
سرانه فروش

35,215,571

قدرت فروشنده :0.67

بازه روز

95,500

94,000

قیمت مجاز

197,840

1

بازه هفته

107,800

98,000

بازه سال

145,000

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

50,000,000

میانگین حجم در ماه

57,461

میانگین حجم 10 روز اخیر

16,665

میانگین حجم 5 روز اخیر

15,366

میانگین حجم 3 روز اخیر

19,350

EPS

0

P/E گروه

639

سرانه خرید

52.82M

سرانه خرید حقیقی

22.41M

سرانه خرید حقوقی

387.32M

سرانه فروش

35.22M

سرانه فروش حقیقی

30.56M

سرانه فروش حقوقی

114.31M

قدرت خریدار

1.5

قدرت خریدار حقیقی

0.73

قدرت خریدار حقوقی

3.39

قدرت فروشنده

0.67

قدرت فروشنده حقیقی

1.36

قدرت فروشنده حقوقی

0.3

خرید در نماد ثروتم

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م (ثروتم) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,610 (38.9%) 4,100 (61.1%)
تعداد : 11 1

فروش در نماد ثروتم

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م (ثروتم) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,500 (81.97%) 1,210 (18.03%)
تعداد : 17 1

سفارشات خرید و فروش در نماد ثروتم

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م (ثروتم) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 95,400 95,500 13,520 4
2 120 94,100 95,800 150 1
5 1,660 94,000 99,000 500 2