تابلو ضفلا8076،اختيارخ فولاد-9000-1399/08/28 (ضفلا8076) - -

تابلو نماد ضفلا8076،اختيارخ فولاد-9000-1399/08/28 (ضفلا8076) - - شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

5,300

1.01
قیمت پایانی

5,247

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

100,000

1

بازه هفته

11,225

9,500

بازه سال

17,559

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

1,000

میانگین حجم در ماه

27

میانگین حجم 10 روز اخیر

274

میانگین حجم 5 روز اخیر

422

میانگین حجم 3 روز اخیر

601

EPS

0

P/E گروه

0

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ضفلا8076

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم اختيارخ فولاد-9000-1399/08/28 (ضفلا8076) - -
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ضفلا8076

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم اختيارخ فولاد-9000-1399/08/28 (ضفلا8076) - -
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ضفلا8076

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم اختيارخ فولاد-9000-1399/08/28 (ضفلا8076) - -
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد