تابلو بشهاب،لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) - بازار دوم بورس

تابلو نماد بشهاب،لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

62,890

-4.97
قیمت پایانی

66,180

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

77,910

70,490

بازه هفته

70,500

70,500

بازه سال

91,390

0

حجم مبنا

673,854

تعداد سهام

162,000,000

میانگین حجم در ماه

52,674

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,196

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,971

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,315

EPS

1,231

P/E گروه

32

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد بشهاب

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد بشهاب

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد بشهاب

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 62,890 76,036 16
0 0 0 62,900 4,168 3
0 0 0 62,910 2,990 5