تابلو فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

تابلو نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

19,500

1.25
قیمت پایانی

19,380

0.62
حجم معاملات

5,095,964

تعداد: 1,489
ارزش معاملات

98,753,366,880

-
سرانه خرید

98,759,782,320

قدرت خریدار: 1
سرانه فروش

98,759,782,320

قدرت فروشنده :1

بازه روز

19,990

18,310

قیمت مجاز

28,350

25,650

بازه هفته

25,800

25,770

بازه سال

43,440

0

حجم مبنا

1,851,852

تعداد سهام

500,000,000

میانگین حجم در ماه

1,123,874

میانگین حجم 10 روز اخیر

5,210,581

میانگین حجم 5 روز اخیر

7,993,436

میانگین حجم 3 روز اخیر

7,338,115

EPS

225

P/E گروه

28

سرانه خرید

98.76B

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

98.76B

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد فلوله

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد فلوله

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد فلوله

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 19,500 19,500 33,518 2
4 13,057 19,450 19,600 7,800 1
2 1,737 19,420 19,640 35,986 1