تابلو فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

تابلو نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

پشتیبانی
آخرین قیمت

21,460

-1.96
قیمت پایانی

21,830

-0.27
حجم معاملات

1,309,415

تعداد: 406
ارزش معاملات

28,529,937,580

-
سرانه خرید

167,160,991

قدرت خریدار: 1.02
سرانه فروش

163,340,168

قدرت فروشنده :0.98

بازه روز

22,340

21,460

قیمت مجاز

23,710

21,930

بازه هفته

23,410

21,300

بازه سال

43,440

18,310

حجم مبنا

2,210,433

تعداد سهام

500,000,000

میانگین حجم در ماه

4,396,215

میانگین حجم 10 روز اخیر

0

میانگین حجم 5 روز اخیر

0

میانگین حجم 3 روز اخیر

0

EPS

262

P/E گروه

11

سرانه خرید

167.16M

سرانه خرید حقیقی

155.04M

سرانه خرید حقوقی

1.19B

سرانه فروش

163.34M

سرانه فروش حقیقی

164.22M

سرانه فروش حقوقی

9.82M

قدرت خریدار

1.02

قدرت خریدار حقیقی

0.94

قدرت خریدار حقوقی

121.29

قدرت فروشنده

0.98

قدرت فروشنده حقیقی

1.06

قدرت فروشنده حقوقی

0.01

خرید در نماد فلوله

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,200,253 (91.66%) 109,162 (8.34%)
تعداد : 169 2

فروش در نماد فلوله

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,308,965 (99.97%) 450 (0.03%)
تعداد : 174 1

سفارشات خرید و فروش در نماد فلوله

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 15,400 21,460 210,678 26
0 0 0 21,470 412 1
0 0 0 21,490 1,942 2