سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت خریدار و فروشنده حقیقی در فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل سرانه خرید و فروش حقیقی و همچنین قدرت خریدار و فروشنده حقیقی در بازه های زمانی مختلف می باشد

لیست تابلو روز سهام - سرانه و قدرت از ابتدای تا زمان آخرین معامله - حقیقی

در این بخش وضعیت و روند سهم از ابتدا تا زمان آخرین معامله بررسی می شود، به عنوان مثال در آخرین زمان که ساعت 10:5:20 باشد، سرانه خرید یا قدرت خریدار از ساعت شروع معاملات تا این ساعت بررسی می شود.
آخرین معامله قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات سرانه خرید حقیقی قدرت خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت فروش حقیقی

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه خرید در همان لحظه - خرید حقیقی

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید در لحظه

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه فروش در همان لحظه - فروش حقیقی

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه فروش در لحظه