سرانه خرید و فروش حقوقی و قدرت خریدار و فروشنده حقوقی در فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعات این صفحه از نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس شامل سرانه خرید و فروش حقوقی و همچنین قدرت خریدار و فروشنده حقوقی در بازه های زمانی مختلف می باشد

لیست تابلو روز سهام - سرانه و قدرت از ابتدای تا زمان آخرین معامله - حقوقی

در این بخش وضعیت و روند سهم از ابتدا تا زمان آخرین معامله بررسی می شود، به عنوان مثال در آخرین زمان که ساعت 10:5:20 باشد، سرانه خرید یا قدرت خریدار از ساعت شروع معاملات تا این ساعت بررسی می شود.
آخرین معامله قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات سرانه خرید حقوقی قدرت خرید حقوقی سرانه فروش حقوقی قدرت فروش حقوقی

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه خرید در همان لحظه - خرید حقوقی

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید در لحظه

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه فروش در همان لحظه - فروش حقوقی

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه فروش در لحظه