سابقه فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

سابقه نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس | سابقه سهام فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/29 173,819 23,030 0.43 88,956,702 667,175,262 0.13 42.47% 57.53% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/29

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/29
آخرین قیمت

21,980

4.97
قیمت پایانی

23,030

0.43
حجم معاملات

173,819

تعداد: 53
ارزش معاملات

3,820,541,620

-
سرانه خرید

88,956,702

قدرت خریدار: 0.13
سرانه فروش

667,175,262

قدرت فروشنده :7.5

23,130

قیمت دیروز

21,980

اولین قیمت

21,980

کمترین قیمت

21,980

بیشترین قیمت

سرانه خرید

88.96M

سرانه خرید حقیقی

38.64M

سرانه خرید حقوقی

2.3B

سرانه فروش

667.18M

سرانه فروش حقیقی

667.18M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.13

قدرت خریدار حقیقی

0.06

قدرت خریدار حقوقی

2303000000

قدرت فروشنده

7.5

قدرت فروشنده حقیقی

17.27

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 73,819 (42.47%) 100,000 (57.53%)
تعداد : 44 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 173,819 (100%) 0 (0%)
تعداد : 6 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/27 4,204,281 23,130 2.9 165,664,429 270,125,054 0.61 97.6% 2.4% 96.91% 3.09%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/27

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/27
آخرین قیمت

22,630

5
قیمت پایانی

23,130

2.9
حجم معاملات

4,204,281

تعداد: 1,242
ارزش معاملات

97,239,775,200

-
سرانه خرید

165,664,429

قدرت خریدار: 0.61
سرانه فروش

270,125,054

قدرت فروشنده :1.63

23,820

قیمت دیروز

22,700

اولین قیمت

22,630

کمترین قیمت

24,400

بیشترین قیمت

سرانه خرید

165.66M

سرانه خرید حقیقی

162.24M

سرانه خرید حقوقی

1.17B

سرانه فروش

270.13M

سرانه فروش حقیقی

262.5M

سرانه فروش حقوقی

3.01B

قدرت خریدار

0.61

قدرت خریدار حقیقی

0.62

قدرت خریدار حقوقی

0.39

قدرت فروشنده

1.63

قدرت فروشنده حقیقی

1.62

قدرت فروشنده حقوقی

2.57

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,103,281 (97.6%) 101,000 (2.4%)
تعداد : 585 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,074,281 (96.91%) 130,000 (3.09%)
تعداد : 359 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/24 18,553,992 23,820 4.47 315,007,904 459,891,872 0.68 98.88% 1.12% 75.07% 24.93%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/24

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/24
آخرین قیمت

23,000

0.88
قیمت پایانی

23,820

4.47
حجم معاملات

18,553,992

تعداد: 3,174
ارزش معاملات

441,996,797,100

-
سرانه خرید

315,007,904

قدرت خریدار: 0.68
سرانه فروش

459,891,872

قدرت فروشنده :1.46

22,800

قیمت دیروز

23,940

اولین قیمت

22,600

کمترین قیمت

23,940

بیشترین قیمت

سرانه خرید

315.01M

سرانه خرید حقیقی

312.14M

سرانه خرید حقوقی

1.65B

سرانه فروش

459.89M

سرانه فروش حقیقی

346.69M

سرانه فروش حقوقی

27.54B

قدرت خریدار

0.68

قدرت خریدار حقیقی

0.9

قدرت خریدار حقوقی

0.06

قدرت فروشنده

1.46

قدرت فروشنده حقیقی

1.11

قدرت فروشنده حقوقی

16.65

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 18,345,688 (98.88%) 208,304 (1.12%)
تعداد : 1,400 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 13,928,539 (75.07%) 4,625,453 (24.93%)
تعداد : 957 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/23 7,930,337 22,800 2.75 316,104,342 182,269,842 1.73 97.95% 2.05% 95.39% 4.61%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/23

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/23
آخرین قیمت

23,290

4.96
قیمت پایانی

22,800

2.75
حجم معاملات

7,930,337

تعداد: 2,022
ارزش معاملات

180,794,525,120

-
سرانه خرید

316,104,342

قدرت خریدار: 1.73
سرانه فروش

182,269,842

قدرت فروشنده :0.58

22,190

قیمت دیروز

22,700

اولین قیمت

21,200

کمترین قیمت

23,290

بیشترین قیمت

سرانه خرید

316.1M

سرانه خرید حقیقی

310.72M

سرانه خرید حقوقی

1.85B

سرانه فروش

182.27M

سرانه فروش حقیقی

174.57M

سرانه فروش حقوقی

2.08B

قدرت خریدار

1.73

قدرت خریدار حقیقی

1.78

قدرت خریدار حقوقی

0.89

قدرت فروشنده

0.58

قدرت فروشنده حقیقی

0.56

قدرت فروشنده حقوقی

1.13

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,767,884 (97.95%) 162,453 (2.05%)
تعداد : 570 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,564,765 (95.39%) 365,572 (4.61%)
تعداد : 988 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/22 7,208,525 22,190 4.68 206,663,010 188,628,738 1.1 98.38% 1.62% 99.58% 0.42%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/22

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/22
آخرین قیمت

22,120

4.98
قیمت پایانی

22,190

4.68
حجم معاملات

7,208,525

تعداد: 2,108
ارزش معاملات

159,938,414,590

-
سرانه خرید

206,663,010

قدرت خریدار: 1.1
سرانه فروش

188,628,738

قدرت فروشنده :0.91

23,280

قیمت دیروز

22,210

اولین قیمت

22,120

کمترین قیمت

23,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

206.66M

سرانه خرید حقیقی

204.1M

سرانه خرید حقوقی

865.41M

سرانه فروش

188.63M

سرانه فروش حقیقی

188.07M

سرانه فروش حقوقی

665.7M

قدرت خریدار

1.1

قدرت خریدار حقیقی

1.09

قدرت خریدار حقوقی

1.3

قدرت فروشنده

0.91

قدرت فروشنده حقیقی

0.92

قدرت فروشنده حقوقی

0.77

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,091,525 (98.38%) 117,000 (1.62%)
تعداد : 771 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,178,525 (99.58%) 30,000 (0.42%)
تعداد : 847 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/21 4,893,337 23,280 1.88 147,179,438 159,101,795 0.93 98.98% 1.02% 97.88% 2.12%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/21

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/21
آخرین قیمت

22,550

1.31
قیمت پایانی

23,280

1.88
حجم معاملات

4,893,337

تعداد: 1,929
ارزش معاملات

113,922,590,470

-
سرانه خرید

147,179,438

قدرت خریدار: 0.93
سرانه فروش

159,101,795

قدرت فروشنده :1.08

22,850

قیمت دیروز

23,990

اولین قیمت

21,750

کمترین قیمت

23,990

بیشترین قیمت

سرانه خرید

147.18M

سرانه خرید حقیقی

145.86M

سرانه خرید حقوقی

1.16B

سرانه فروش

159.1M

سرانه فروش حقیقی

156.16M

سرانه فروش حقوقی

1.21B

قدرت خریدار

0.93

قدرت خریدار حقیقی

0.93

قدرت خریدار حقوقی

0.96

قدرت فروشنده

1.08

قدرت فروشنده حقیقی

1.07

قدرت فروشنده حقوقی

1.04

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,843,337 (98.98%) 50,000 (1.02%)
تعداد : 773 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,789,537 (97.88%) 103,800 (2.12%)
تعداد : 714 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/20 5,737,629 22,850 4.39 223,728,366 182,597,246 1.23 97.56% 2.44% 93.34% 6.66%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/20

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/20
آخرین قیمت

22,980

4.98
قیمت پایانی

22,850

4.39
حجم معاملات

5,737,629

تعداد: 1,690
ارزش معاملات

131,103,073,010

-
سرانه خرید

223,728,366

قدرت خریدار: 1.23
سرانه فروش

182,597,246

قدرت فروشنده :0.82

21,890

قیمت دیروز

22,200

اولین قیمت

21,400

کمترین قیمت

22,980

بیشترین قیمت

سرانه خرید

223.73M

سرانه خرید حقیقی

219.02M

سرانه خرید حقوقی

1.6B

سرانه فروش

182.6M

سرانه فروش حقیقی

171.39M

سرانه فروش حقوقی

2.18B

قدرت خریدار

1.23

قدرت خریدار حقیقی

1.28

قدرت خریدار حقوقی

0.73

قدرت فروشنده

0.82

قدرت فروشنده حقیقی

0.78

قدرت فروشنده حقوقی

1.37

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,597,629 (97.56%) 140,000 (2.44%)
تعداد : 584 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,355,379 (93.34%) 382,250 (6.66%)
تعداد : 714 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/17 7,992,075 21,890 0.73 143,516,425 193,097,706 0.74 99.41% 0.59% 94.64% 5.36%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/17

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/17
آخرین قیمت

22,000

0.23
قیمت پایانی

21,890

0.73
حجم معاملات

7,992,075

تعداد: 2,872
ارزش معاملات

174,907,627,130

-
سرانه خرید

143,516,425

قدرت خریدار: 0.74
سرانه فروش

193,097,706

قدرت فروشنده :1.35

22,050

قیمت دیروز

21,450

اولین قیمت

20,950

کمترین قیمت

22,500

بیشترین قیمت

سرانه خرید

143.52M

سرانه خرید حقیقی

142.91M

سرانه خرید حقوقی

514.42M

سرانه فروش

193.1M

سرانه فروش حقیقی

183.36M

سرانه فروش حقوقی

3.12B

قدرت خریدار

0.74

قدرت خریدار حقیقی

0.78

قدرت خریدار حقوقی

0.16

قدرت فروشنده

1.35

قدرت فروشنده حقیقی

1.28

قدرت فروشنده حقوقی

6.07

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,945,075 (99.41%) 47,000 (0.59%)
تعداد : 1,217 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,564,075 (94.64%) 428,000 (5.36%)
تعداد : 903 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/16 3,940,736 22,050 0.09 113,142,225 163,333,137 0.69 96.1% 3.9% 93.11% 6.89%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/16

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/16
آخرین قیمت

21,380

3.13
قیمت پایانی

22,050

0.09
حجم معاملات

3,940,736

تعداد: 1,765
ارزش معاملات

86,893,808,850

-
سرانه خرید

113,142,225

قدرت خریدار: 0.69
سرانه فروش

163,333,137

قدرت فروشنده :1.44

22,070

قیمت دیروز

22,310

اولین قیمت

21,160

کمترین قیمت

23,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

113.14M

سرانه خرید حقیقی

109.01M

سرانه خرید حقوقی

1.7B

سرانه فروش

163.33M

سرانه فروش حقیقی

152.93M

سرانه فروش حقوقی

2B

قدرت خریدار

0.69

قدرت خریدار حقیقی

0.71

قدرت خریدار حقوقی

0.85

قدرت فروشنده

1.44

قدرت فروشنده حقیقی

1.4

قدرت فروشنده حقوقی

1.18

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,786,936 (96.1%) 153,800 (3.9%)
تعداد : 766 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,669,042 (93.11%) 271,694 (6.89%)
تعداد : 529 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/15 6,823,973 22,070 2.09 146,218,528 170,754,064 0.86 99.38% 0.62% 99.08% 0.92%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/15

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/15
آخرین قیمت

22,000

2.4
قیمت پایانی

22,070

2.09
حجم معاملات

6,823,973

تعداد: 2,594
ارزش معاملات

150,597,961,260

-
سرانه خرید

146,218,528

قدرت خریدار: 0.86
سرانه فروش

170,754,064

قدرت فروشنده :1.17

22,540

قیمت دیروز

22,000

اولین قیمت

21,420

کمترین قیمت

23,410

بیشترین قیمت

سرانه خرید

146.22M

سرانه خرید حقیقی

145.74M

سرانه خرید حقوقی

308.98M

سرانه فروش

170.75M

سرانه فروش حقیقی

170.16M

سرانه فروش حقوقی

275.82M

قدرت خریدار

0.86

قدرت خریدار حقیقی

0.86

قدرت خریدار حقوقی

1.12

قدرت فروشنده

1.17

قدرت فروشنده حقیقی

1.17

قدرت فروشنده حقوقی

0.89

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,781,973 (99.38%) 42,000 (0.62%)
تعداد : 1,027 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 6,761,485 (99.08%) 62,488 (0.92%)
تعداد : 877 5
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/14 3,944,202 22,540 4.29 179,238,534 203,904,388 0.88 90.87% 9.13% 96.69% 3.31%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/14

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/14
آخرین قیمت

22,380

4.97
قیمت پایانی

22,540

4.29
حجم معاملات

3,944,202

تعداد: 1,103
ارزش معاملات

88,915,520,330

-
سرانه خرید

179,238,534

قدرت خریدار: 0.88
سرانه فروش

203,904,388

قدرت فروشنده :1.14

23,550

قیمت دیروز

22,380

اولین قیمت

22,380

کمترین قیمت

23,550

بیشترین قیمت

سرانه خرید

179.24M

سرانه خرید حقیقی

163.86M

سرانه خرید حقوقی

2.71B

سرانه فروش

203.9M

سرانه فروش حقیقی

197.61M

سرانه فروش حقوقی

2.94B

قدرت خریدار

0.88

قدرت خریدار حقیقی

0.83

قدرت خریدار حقوقی

0.92

قدرت فروشنده

1.14

قدرت فروشنده حقیقی

1.21

قدرت فروشنده حقوقی

1.09

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,583,972 (90.87%) 360,230 (9.13%)
تعداد : 493 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,813,712 (96.69%) 130,490 (3.31%)
تعداد : 435 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/13 641,424 23,550 1.51 89,913,900 186,488,089 0.48 79.73% 20.27% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/13

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/13
آخرین قیمت

22,720

4.98
قیمت پایانی

23,550

1.51
حجم معاملات

641,424

تعداد: 275
ارزش معاملات

14,589,310,070

-
سرانه خرید

89,913,900

قدرت خریدار: 0.48
سرانه فروش

186,488,089

قدرت فروشنده :2.07

23,910

قیمت دیروز

22,800

اولین قیمت

22,720

کمترین قیمت

23,910

بیشترین قیمت

سرانه خرید

89.91M

سرانه خرید حقیقی

72.12M

سرانه خرید حقوقی

3.06B

سرانه فروش

186.49M

سرانه فروش حقیقی

186.49M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.48

قدرت خریدار حقیقی

0.39

قدرت خریدار حقوقی

3061500000

قدرت فروشنده

2.07

قدرت فروشنده حقیقی

2.59

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 511,424 (79.73%) 130,000 (20.27%)
تعداد : 167 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 641,424 (100%) 0 (0%)
تعداد : 81 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/10 3,050,600 23,910 2.57 199,835,195 155,522,060 1.28 98.6% 1.4% 91.64% 8.36%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/10

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/10
آخرین قیمت

23,450

4.44
قیمت پایانی

23,910

2.57
حجم معاملات

3,050,600

تعداد: 1,095
ارزش معاملات

72,931,363,100

-
سرانه خرید

199,835,195

قدرت خریدار: 1.28
سرانه فروش

155,522,060

قدرت فروشنده :0.78

24,540

قیمت دیروز

24,400

اولین قیمت

23,320

کمترین قیمت

25,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

199.84M

سرانه خرید حقیقی

198.13M

سرانه خرید حقوقی

509.02M

سرانه فروش

155.52M

سرانه فروش حقیقی

143.74M

سرانه فروش حقوقی

1.52B

قدرت خریدار

1.28

قدرت خریدار حقیقی

1.38

قدرت خریدار حقوقی

0.33

قدرت فروشنده

0.78

قدرت فروشنده حقیقی

0.73

قدرت فروشنده حقوقی

3

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,008,022 (98.6%) 42,578 (1.4%)
تعداد : 363 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,795,511 (91.64%) 255,089 (8.36%)
تعداد : 465 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/9 3,103,000 24,540 3.2 220,079,827 159,304,644 1.38 98.87% 1.13% 98.52% 1.48%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/9

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/9
آخرین قیمت

24,380

3.83
قیمت پایانی

24,540

3.2
حجم معاملات

3,103,000

تعداد: 1,037
ارزش معاملات

76,132,137,280

-
سرانه خرید

220,079,827

قدرت خریدار: 1.38
سرانه فروش

159,304,644

قدرت فروشنده :0.72

25,350

قیمت دیروز

24,200

اولین قیمت

24,130

کمترین قیمت

25,460

بیشترین قیمت

سرانه خرید

220.08M

سرانه خرید حقیقی

218.23M

سرانه خرید حقوقی

858.9M

سرانه فروش

159.3M

سرانه فروش حقیقی

157.6M

سرانه فروش حقوقی

563.87M

قدرت خریدار

1.38

قدرت خریدار حقیقی

1.38

قدرت خریدار حقوقی

1.52

قدرت فروشنده

0.72

قدرت فروشنده حقیقی

0.72

قدرت فروشنده حقوقی

0.66

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,068,000 (98.87%) 35,000 (1.13%)
تعداد : 345 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,057,045 (98.52%) 45,955 (1.48%)
تعداد : 476 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/8 5,567,028 25,350 4.45 250,220,141 175,965,287 1.42 95.3% 4.7% 97.22% 2.78%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/8

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/8
آخرین قیمت

25,460

4.03
قیمت پایانی

25,350

4.45
حجم معاملات

5,567,028

تعداد: 1,817
ارزش معاملات

141,121,451,520

-
سرانه خرید

250,220,141

قدرت خریدار: 1.42
سرانه فروش

175,965,287

قدرت فروشنده :0.7

26,530

قیمت دیروز

25,440

اولین قیمت

25,210

کمترین قیمت

26,530

بیشترین قیمت

سرانه خرید

250.22M

سرانه خرید حقیقی

238.87M

سرانه خرید حقوقی

6.64B

سرانه فروش

175.97M

سرانه فروش حقیقی

171.72M

سرانه فروش حقوقی

1.31B

قدرت خریدار

1.42

قدرت خریدار حقیقی

1.39

قدرت خریدار حقوقی

5.08

قدرت فروشنده

0.7

قدرت فروشنده حقیقی

0.72

قدرت فروشنده حقوقی

0.2

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,305,127 (95.3%) 261,901 (4.7%)
تعداد : 563 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,412,507 (97.22%) 154,521 (2.78%)
تعداد : 799 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/7 5,846,919 26,530 1.65 188,022,741 183,139,033 1.03 97.3% 2.7% 88.58% 11.42%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/7

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/7
آخرین قیمت

25,830

1.03
قیمت پایانی

26,530

1.65
حجم معاملات

5,846,919

تعداد: 2,235
ارزش معاملات

155,092,869,160

-
سرانه خرید

188,022,741

قدرت خریدار: 1.03
سرانه فروش

183,139,033

قدرت فروشنده :0.97

26,100

قیمت دیروز

26,800

اولین قیمت

25,030

کمترین قیمت

27,400

بیشترین قیمت

سرانه خرید

188.02M

سرانه خرید حقیقی

183.39M

سرانه خرید حقوقی

2.09B

سرانه فروش

183.14M

سرانه فروش حقیقی

163.19M

سرانه فروش حقوقی

3.54B

قدرت خریدار

1.03

قدرت خریدار حقیقی

1.12

قدرت خریدار حقوقی

0.59

قدرت فروشنده

0.97

قدرت فروشنده حقیقی

0.89

قدرت فروشنده حقوقی

1.69

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,689,150 (97.3%) 157,769 (2.7%)
تعداد : 823 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,179,311 (88.58%) 667,608 (11.42%)
تعداد : 842 5
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/6 6,753,293 26,100 4.61 333,196,498 220,878,380 1.51 98.31% 1.69% 88.56% 11.44%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/6

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/6
آخرین قیمت

26,190

4.97
قیمت پایانی

26,100

4.61
حجم معاملات

6,753,293

تعداد: 1,643
ارزش معاملات

176,252,464,320

-
سرانه خرید

333,196,498

قدرت خریدار: 1.51
سرانه فروش

220,878,380

قدرت فروشنده :0.66

24,950

قیمت دیروز

25,000

اولین قیمت

25,000

کمترین قیمت

26,190

بیشترین قیمت

سرانه خرید

333.2M

سرانه خرید حقیقی

328.81M

سرانه خرید حقوقی

1.49B

سرانه فروش

220.88M

سرانه فروش حقیقی

196.85M

سرانه فروش حقوقی

4.03B

قدرت خریدار

1.51

قدرت خریدار حقیقی

1.67

قدرت خریدار حقوقی

0.37

قدرت فروشنده

0.66

قدرت فروشنده حقیقی

0.6

قدرت فروشنده حقوقی

2.71

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,639,290 (98.31%) 114,003 (1.69%)
تعداد : 527 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,980,962 (88.56%) 772,331 (11.44%)
تعداد : 793 5
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/3 3,983,250 24,950 0.8 171,053,507 149,897,568 1.14 96.22% 3.78% 93.5% 6.5%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/3

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/3
آخرین قیمت

24,700

1.79
قیمت پایانی

24,950

0.8
حجم معاملات

3,983,250

تعداد: 1,590
ارزش معاملات

99,364,996,080

-
سرانه خرید

171,053,507

قدرت خریدار: 1.14
سرانه فروش

149,897,568

قدرت فروشنده :0.88

25,150

قیمت دیروز

26,000

اولین قیمت

24,370

کمترین قیمت

26,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

171.05M

سرانه خرید حقیقی

164.87M

سرانه خرید حقوقی

3.76B

سرانه فروش

149.9M

سرانه فروش حقیقی

141.44M

سرانه فروش حقوقی

1.08B

قدرت خریدار

1.14

قدرت خریدار حقیقی

1.17

قدرت خریدار حقوقی

3.49

قدرت فروشنده

0.88

قدرت فروشنده حقیقی

0.86

قدرت فروشنده حقوقی

0.29

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,832,683 (96.22%) 150,567 (3.78%)
تعداد : 580 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,724,512 (93.5%) 258,738 (6.5%)
تعداد : 657 6
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/2 5,141,499 25,150 4.4 174,741,486 186,592,640 0.94 99.42% 0.58% 89.27% 10.73%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/2

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/2
آخرین قیمت

25,290

4.98
قیمت پایانی

25,150

4.4
حجم معاملات

5,141,499

تعداد: 1,842
ارزش معاملات

129,298,548,070

-
سرانه خرید

174,741,486

قدرت خریدار: 0.94
سرانه فروش

186,592,640

قدرت فروشنده :1.07

24,090

قیمت دیروز

25,290

اولین قیمت

24,500

کمترین قیمت

25,290

بیشترین قیمت

سرانه خرید

174.74M

سرانه خرید حقیقی

173.96M

سرانه خرید حقوقی

754.5M

سرانه فروش

186.59M

سرانه فروش حقیقی

167.53M

سرانه فروش حقوقی

3.47B

قدرت خریدار

0.94

قدرت خریدار حقیقی

1.04

قدرت خریدار حقوقی

0.22

قدرت فروشنده

1.07

قدرت فروشنده حقیقی

0.96

قدرت فروشنده حقوقی

4.6

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,111,499 (99.42%) 30,000 (0.58%)
تعداد : 739 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,589,667 (89.27%) 551,832 (10.73%)
تعداد : 689 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/10/1 4,649,520 24,090 4.2 315,512,498 206,274,285 1.53 96.77% 3.23% 92.42% 7.58%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/10/1

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/10/1
آخرین قیمت

24,270

4.97
قیمت پایانی

24,090

4.2
حجم معاملات

4,649,520

تعداد: 1,075
ارزش معاملات

111,997,047,220

-
سرانه خرید

315,512,498

قدرت خریدار: 1.53
سرانه فروش

206,274,285

قدرت فروشنده :0.65

23,120

قیمت دیروز

22,850

اولین قیمت

22,510

کمترین قیمت

24,270

بیشترین قیمت

سرانه خرید

315.51M

سرانه خرید حقیقی

306.2M

سرانه خرید حقوقی

3.61B

سرانه فروش

206.27M

سرانه فروش حقیقی

192.06M

سرانه فروش حقوقی

2.12B

قدرت خریدار

1.53

قدرت خریدار حقیقی

1.59

قدرت خریدار حقوقی

1.7

قدرت فروشنده

0.65

قدرت فروشنده حقیقی

0.63

قدرت فروشنده حقوقی

0.59

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,499,520 (96.77%) 150,000 (3.23%)
تعداد : 354 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,297,241 (92.42%) 352,279 (7.58%)
تعداد : 539 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/30 5,593,792 23,120 4.66 249,187,805 218,091,857 1.14 98.06% 1.94% 95.52% 4.48%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/30

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/30
آخرین قیمت

23,450

3.3
قیمت پایانی

23,120

4.66
حجم معاملات

5,593,792

تعداد: 1,479
ارزش معاملات

129,352,107,140

-
سرانه خرید

249,187,805

قدرت خریدار: 1.14
سرانه فروش

218,091,857

قدرت فروشنده :0.88

24,250

قیمت دیروز

23,700

اولین قیمت

23,040

کمترین قیمت

24,250

بیشترین قیمت

سرانه خرید

249.19M

سرانه خرید حقیقی

245.3M

سرانه خرید حقوقی

1.25B

سرانه فروش

218.09M

سرانه فروش حقیقی

209.73M

سرانه فروش حقوقی

1.45B

قدرت خریدار

1.14

قدرت خریدار حقیقی

1.17

قدرت خریدار حقوقی

0.87

قدرت فروشنده

0.88

قدرت فروشنده حقیقی

0.85

قدرت فروشنده حقوقی

1.16

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 5,485,333 (98.06%) 108,459 (1.94%)
تعداد : 517 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 5,343,043 (95.52%) 250,749 (4.48%)
تعداد : 589 4
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/29 3,258,006 24,250 1.02 136,926,595 110,037,111 1.24 99.13% 0.87% 99.35% 0.65%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/29

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/29
آخرین قیمت

23,890

2.49
قیمت پایانی

24,250

1.02
حجم معاملات

3,258,006

تعداد: 1,562
ارزش معاملات

78,993,198,640

-
سرانه خرید

136,926,595

قدرت خریدار: 1.24
سرانه فروش

110,037,111

قدرت فروشنده :0.8

24,500

قیمت دیروز

23,510

اولین قیمت

23,510

کمترین قیمت

25,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

136.93M

سرانه خرید حقیقی

136.21M

سرانه خرید حقوقی

343.74M

سرانه فروش

110.04M

سرانه فروش حقیقی

109.47M

سرانه فروش حقوقی

516.31M

قدرت خریدار

1.24

قدرت خریدار حقیقی

1.24

قدرت خریدار حقوقی

0.67

قدرت فروشنده

0.8

قدرت فروشنده حقیقی

0.8

قدرت فروشنده حقوقی

1.5

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,229,656 (99.13%) 28,350 (0.87%)
تعداد : 575 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,236,715 (99.35%) 21,291 (0.65%)
تعداد : 717 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/26 887,611 24,500 2.2 99,298,947 2,174,646,950 0.05 88.73% 11.27% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/26

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/26
آخرین قیمت

23,800

4.99
قیمت پایانی

24,500

2.2
حجم معاملات

887,611

تعداد: 267
ارزش معاملات

21,125,141,800

-
سرانه خرید

99,298,947

قدرت خریدار: 0.05
سرانه فروش

2,174,646,950

قدرت فروشنده :21.9

25,050

قیمت دیروز

23,800

اولین قیمت

23,800

کمترین قیمت

23,800

بیشترین قیمت

سرانه خرید

99.3M

سرانه خرید حقیقی

88.52M

سرانه خرید حقوقی

2.45B

سرانه فروش

2.17B

سرانه فروش حقیقی

2.17B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.05

قدرت خریدار حقیقی

0.04

قدرت خریدار حقوقی

2450000000

قدرت فروشنده

21.9

قدرت فروشنده حقیقی

24.57

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 787,611 (88.73%) 100,000 (11.27%)
تعداد : 218 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 887,611 (100%) 0 (0%)
تعداد : 10 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/25 214,427 25,050 0.52 81,384,793 1,790,465,450 0.05 53.36% 46.64% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/25

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/25
آخرین قیمت

23,930

4.96
قیمت پایانی

25,050

0.52
حجم معاملات

214,427

تعداد: 74
ارزش معاملات

5,131,238,110

-
سرانه خرید

81,384,793

قدرت خریدار: 0.05
سرانه فروش

1,790,465,450

قدرت فروشنده :22

25,180

قیمت دیروز

23,930

اولین قیمت

23,930

کمترین قیمت

23,930

بیشترین قیمت

سرانه خرید

81.38M

سرانه خرید حقیقی

44.1M

سرانه خرید حقوقی

2.51B

سرانه فروش

1.79B

سرانه فروش حقیقی

1.79B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.05

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

2505000000

قدرت فروشنده

22

قدرت فروشنده حقیقی

40.6

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 114,427 (53.36%) 100,000 (46.64%)
تعداد : 65 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 214,427 (100%) 0 (0%)
تعداد : 3 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/24 2,852,869 25,180 2.48 178,694,630 181,402,125 0.99 96.92% 3.08% 99.65% 0.35%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/24

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/24
آخرین قیمت

24,530

5
قیمت پایانی

25,180

2.48
حجم معاملات

2,852,869

تعداد: 1,043
ارزش معاملات

71,847,889,020

-
سرانه خرید

178,694,630

قدرت خریدار: 0.99
سرانه فروش

181,402,125

قدرت فروشنده :1.02

25,820

قیمت دیروز

25,820

اولین قیمت

24,530

کمترین قیمت

26,160

بیشترین قیمت

سرانه خرید

178.69M

سرانه خرید حقیقی

173.61M

سرانه خرید حقوقی

2.22B

سرانه فروش

181.4M

سرانه فروش حقیقی

181.22M

سرانه فروش حقوقی

251.8M

قدرت خریدار

0.99

قدرت خریدار حقیقی

0.96

قدرت خریدار حقوقی

8.8

قدرت فروشنده

1.02

قدرت فروشنده حقیقی

1.04

قدرت فروشنده حقوقی

0.11

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,764,869 (96.92%) 88,000 (3.08%)
تعداد : 401 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,842,869 (99.65%) 10,000 (0.35%)
تعداد : 395 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/23 4,336,451 25,820 0.31 170,421,864 177,444,001 0.96 97.69% 2.31% 98.63% 1.37%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/23

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/23
آخرین قیمت

25,700

0.16
قیمت پایانی

25,820

0.31
حجم معاملات

4,336,451

تعداد: 1,683
ارزش معاملات

111,978,489,980

-
سرانه خرید

170,421,864

قدرت خریدار: 0.96
سرانه فروش

177,444,001

قدرت فروشنده :1.04

25,740

قیمت دیروز

24,700

اولین قیمت

24,670

کمترین قیمت

26,800

بیشترین قیمت

سرانه خرید

170.42M

سرانه خرید حقیقی

166.75M

سرانه خرید حقوقی

2.58B

سرانه فروش

177.44M

سرانه فروش حقیقی

175.29M

سرانه فروش حقوقی

1.53B

قدرت خریدار

0.96

قدرت خریدار حقیقی

0.95

قدرت خریدار حقوقی

1.68

قدرت فروشنده

1.04

قدرت فروشنده حقیقی

1.05

قدرت فروشنده حقوقی

0.59

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,236,451 (97.69%) 100,000 (2.31%)
تعداد : 656 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,277,067 (98.63%) 59,384 (1.37%)
تعداد : 630 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/22 7,545,510 25,740 3.33 226,365,300 262,461,388 0.86 93.5% 6.5% 98.12% 1.88%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/22

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/22
آخرین قیمت

25,290

1.53
قیمت پایانی

25,740

3.33
حجم معاملات

7,545,510

تعداد: 2,097
ارزش معاملات

194,230,337,090

-
سرانه خرید

226,365,300

قدرت خریدار: 0.86
سرانه فروش

262,461,388

قدرت فروشنده :1.16

24,910

قیمت دیروز

25,990

اولین قیمت

24,910

کمترین قیمت

26,150

بیشترین قیمت

سرانه خرید

226.37M

سرانه خرید حقیقی

212.89M

سرانه خرید حقوقی

2.53B

سرانه فروش

262.46M

سرانه فروش حقیقی

257.88M

سرانه فروش حقوقی

3.65B

قدرت خریدار

0.86

قدرت خریدار حقیقی

0.83

قدرت خریدار حقوقی

0.69

قدرت فروشنده

1.16

قدرت فروشنده حقیقی

1.21

قدرت فروشنده حقوقی

1.44

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,054,933 (93.5%) 490,577 (6.5%)
تعداد : 853 5
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,403,835 (98.12%) 141,675 (1.88%)
تعداد : 739 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/19 3,454,246 24,910 0.4 129,391,380 109,333,250 1.18 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/19

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/19
آخرین قیمت

25,170

0.64
قیمت پایانی

24,910

0.4
حجم معاملات

3,454,246

تعداد: 1,825
ارزش معاملات

86,037,002,530

-
سرانه خرید

129,391,380

قدرت خریدار: 1.18
سرانه فروش

109,333,250

قدرت فروشنده :0.84

25,010

قیمت دیروز

25,000

اولین قیمت

24,130

کمترین قیمت

25,520

بیشترین قیمت

سرانه خرید

129.39M

سرانه خرید حقیقی

129.39M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

109.33M

سرانه فروش حقیقی

109.33M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.18

قدرت خریدار حقیقی

1.18

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.84

قدرت فروشنده حقیقی

0.84

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,454,246 (100%) 0 (0%)
تعداد : 665 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 3,454,246 (100%) 0 (0%)
تعداد : 787 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/18 8,534,791 25,010 4.03 200,427,345 247,340,814 0.81 97.88% 2.12% 99.89% 0.11%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/18

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/18
آخرین قیمت

25,000

4.07
قیمت پایانی

25,010

4.03
حجم معاملات

8,534,791

تعداد: 2,502
ارزش معاملات

213,473,234,150

-
سرانه خرید

200,427,345

قدرت خریدار: 0.81
سرانه فروش

247,340,814

قدرت فروشنده :1.23

26,060

قیمت دیروز

25,200

اولین قیمت

24,760

کمترین قیمت

26,200

بیشترین قیمت

سرانه خرید

200.43M

سرانه خرید حقیقی

196.73M

سرانه خرید حقوقی

1.51B

سرانه فروش

247.34M

سرانه فروش حقیقی

247.36M

سرانه فروش حقوقی

226.89M

قدرت خریدار

0.81

قدرت خریدار حقیقی

0.8

قدرت خریدار حقوقی

6.65

قدرت فروشنده

1.23

قدرت فروشنده حقیقی

1.26

قدرت فروشنده حقوقی

0.15

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,353,817 (97.88%) 180,974 (2.12%)
تعداد : 1,062 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 8,525,719 (99.89%) 9,072 (0.11%)
تعداد : 862 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/9/17 6,920,518 26,060 0.77 194,341,271 181,437,323 1.07 92.48% 7.52% 99.73% 0.27%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/9/17

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/9/17
آخرین قیمت

25,310

2.13
قیمت پایانی

26,060

0.77
حجم معاملات

6,920,518

تعداد: 2,470
ارزش معاملات

180,318,301,060

-
سرانه خرید

194,341,271

قدرت خریدار: 1.07
سرانه فروش

181,437,323

قدرت فروشنده :0.93

25,860

قیمت دیروز

27,000

اولین قیمت

24,570

کمترین قیمت

27,150

بیشترین قیمت

سرانه خرید

194.34M

سرانه خرید حقیقی

180.3M

سرانه خرید حقوقی

4.52B

سرانه فروش

181.44M

سرانه فروش حقیقی

181.32M

سرانه فروش حقوقی

241.06M

قدرت خریدار

1.07

قدرت خریدار حقیقی

0.99

قدرت خریدار حقوقی

18.76

قدرت فروشنده

0.93

قدرت فروشنده حقیقی

1.01

قدرت فروشنده حقوقی

0.05

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,399,792 (92.48%) 520,726 (7.52%)
تعداد : 925 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 6,902,018 (99.73%) 18,500 (0.27%)
تعداد : 992 2