سابقه فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

سابقه نماد فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس | سابقه سهام فلوله،لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس

اطلاعیه ها پشتیبانی
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/28 68,665 22,230 0.04 89,789,585 117,417,150 0.76 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/28

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/28
آخرین قیمت

21,800

1.98
قیمت پایانی

22,230

0.04
حجم معاملات

68,665

تعداد: 32
ارزش معاملات

1,496,897,000

-
سرانه خرید

89,789,585

قدرت خریدار: 0.76
سرانه فروش

117,417,150

قدرت فروشنده :1.31

22,240

قیمت دیروز

21,800

اولین قیمت

21,800

کمترین قیمت

21,800

بیشترین قیمت

سرانه خرید

89.79M

سرانه خرید حقیقی

89.79M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

117.42M

سرانه فروش حقیقی

117.42M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.76

قدرت خریدار حقیقی

0.76

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.31

قدرت فروشنده حقیقی

1.31

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 68,665 (100%) 0 (0%)
تعداد : 17 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 68,665 (100%) 0 (0%)
تعداد : 13 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/25 736,827 22,240 0.63 127,031,260 111,476,411 1.14 99.43% 0.57% 99.88% 0.12%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/25

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/25
آخرین قیمت

21,940

1.97
قیمت پایانی

22,240

0.63
حجم معاملات

736,827

تعداد: 310
ارزش معاملات

16,179,315,920

-
سرانه خرید

127,031,260

قدرت خریدار: 1.14
سرانه فروش

111,476,411

قدرت فروشنده :0.88

22,380

قیمت دیروز

21,960

اولین قیمت

21,940

کمترین قیمت

22,640

بیشترین قیمت

سرانه خرید

127.03M

سرانه خرید حقیقی

128.29M

سرانه خرید حقوقی

47M

سرانه فروش

111.48M

سرانه فروش حقیقی

112.1M

سرانه فروش حقوقی

19.93M

قدرت خریدار

1.14

قدرت خریدار حقیقی

1.14

قدرت خریدار حقوقی

2.36

قدرت فروشنده

0.88

قدرت فروشنده حقیقی

0.87

قدرت فروشنده حقوقی

0.42

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 732,600 (99.43%) 4,227 (0.57%)
تعداد : 127 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 735,931 (99.88%) 896 (0.12%)
تعداد : 146 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/24 1,470,958 22,380 0.44 121,476,163 98,268,776 1.24 98.64% 1.36% 98.13% 1.87%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/24

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/24
آخرین قیمت

22,060

1.87
قیمت پایانی

22,380

0.44
حجم معاملات

1,470,958

تعداد: 770
ارزش معاملات

32,850,915,930

-
سرانه خرید

121,476,163

قدرت خریدار: 1.24
سرانه فروش

98,268,776

قدرت فروشنده :0.81

22,480

قیمت دیروز

22,060

اولین قیمت

22,040

کمترین قیمت

23,090

بیشترین قیمت

سرانه خرید

121.48M

سرانه خرید حقیقی

120.71M

سرانه خرید حقوقی

224.12M

سرانه فروش

98.27M

سرانه فروش حقیقی

97.31M

سرانه فروش حقوقی

204.75M

قدرت خریدار

1.24

قدرت خریدار حقیقی

1.24

قدرت خریدار حقوقی

1.09

قدرت فروشنده

0.81

قدرت فروشنده حقیقی

0.81

قدرت فروشنده حقوقی

0.91

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,450,929 (98.64%) 20,029 (1.36%)
تعداد : 269 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,443,512 (98.13%) 27,446 (1.87%)
تعداد : 332 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/23 1,904,628 22,480 1.4 125,929,522 107,308,365 1.17 93.96% 6.04% 99.15% 0.85%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/23

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/23
آخرین قیمت

22,380

1.84
قیمت پایانی

22,480

1.4
حجم معاملات

1,904,628

تعداد: 879
ارزش معاملات

42,720,990,580

-
سرانه خرید

125,929,522

قدرت خریدار: 1.17
سرانه فروش

107,308,365

قدرت فروشنده :0.85

22,800

قیمت دیروز

22,600

اولین قیمت

22,350

کمترین قیمت

23,270

بیشترین قیمت

سرانه خرید

125.93M

سرانه خرید حقیقی

119.73M

سرانه خرید حقوقی

646.64M

سرانه فروش

107.31M

سرانه فروش حقیقی

106.93M

سرانه فروش حقوقی

182.59M

قدرت خریدار

1.17

قدرت خریدار حقیقی

1.12

قدرت خریدار حقوقی

3.54

قدرت فروشنده

0.85

قدرت فروشنده حقیقی

0.89

قدرت فروشنده حقوقی

0.28

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,789,568 (93.96%) 115,060 (6.04%)
تعداد : 336 4
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,888,383 (99.15%) 16,245 (0.85%)
تعداد : 397 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/22 4,869,585 22,800 0.75 130,927,521 130,160,068 1.01 99.58% 0.42% 98.01% 1.99%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/22

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/22
آخرین قیمت

22,450

0.8
قیمت پایانی

22,800

0.75
حجم معاملات

4,869,585

تعداد: 2,301
ارزش معاملات

111,033,437,070

-
سرانه خرید

130,927,521

قدرت خریدار: 1.01
سرانه فروش

130,160,068

قدرت فروشنده :0.99

22,630

قیمت دیروز

22,180

اولین قیمت

22,180

کمترین قیمت

23,430

بیشترین قیمت

سرانه خرید

130.93M

سرانه خرید حقیقی

130.69M

سرانه خرید حقوقی

230.57M

سرانه فروش

130.16M

سرانه فروش حقیقی

128.03M

سرانه فروش حقوقی

734.94M

قدرت خریدار

1.01

قدرت خریدار حقیقی

1.02

قدرت خریدار حقوقی

0.31

قدرت فروشنده

0.99

قدرت فروشنده حقیقی

0.98

قدرت فروشنده حقوقی

3.19

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,849,360 (99.58%) 20,225 (0.42%)
تعداد : 846 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,772,883 (98.01%) 96,702 (1.99%)
تعداد : 850 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/21 2,119,920 22,630 0.53 130,363,559 162,623,016 0.8 97.17% 2.83% 95.75% 4.25%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/21

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/21
آخرین قیمت

22,300

1.98
قیمت پایانی

22,630

0.53
حجم معاملات

2,119,920

تعداد: 790
ارزش معاملات

47,969,694,000

-
سرانه خرید

130,363,559

قدرت خریدار: 0.8
سرانه فروش

162,623,016

قدرت فروشنده :1.25

22,750

قیمت دیروز

23,100

اولین قیمت

22,300

کمترین قیمت

23,430

بیشترین قیمت

سرانه خرید

130.36M

سرانه خرید حقیقی

127.37M

سرانه خرید حقوقی

678.9M

سرانه فروش

162.62M

سرانه فروش حقیقی

156.24M

سرانه فروش حقوقی

2.04B

قدرت خریدار

0.8

قدرت خریدار حقیقی

0.82

قدرت خریدار حقوقی

0.33

قدرت فروشنده

1.25

قدرت فروشنده حقیقی

1.23

قدرت فروشنده حقوقی

3.01

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,059,920 (97.17%) 60,000 (2.83%)
تعداد : 366 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,029,749 (95.75%) 90,171 (4.25%)
تعداد : 294 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/18 6,097,385 22,750 4.84 287,195,670 257,835,518 1.11 99.98% 0.02% 79.76% 20.24%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/18

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/18
آخرین قیمت

23,000

5.99
قیمت پایانی

22,750

4.84
حجم معاملات

6,097,385

تعداد: 1,281
ارزش معاملات

138,700,434,480

-
سرانه خرید

287,195,670

قدرت خریدار: 1.11
سرانه فروش

257,835,518

قدرت فروشنده :0.9

21,700

قیمت دیروز

21,270

اولین قیمت

21,270

کمترین قیمت

23,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

287.2M

سرانه خرید حقیقی

287.72M

سرانه خرید حقوقی

32.08M

سرانه فروش

257.84M

سرانه فروش حقیقی

206.81M

سرانه فروش حقوقی

9.36B

قدرت خریدار

1.11

قدرت خریدار حقیقی

1.39

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.9

قدرت فروشنده حقیقی

0.72

قدرت فروشنده حقوقی

291.73

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 6,095,975 (99.98%) 1,410 (0.02%)
تعداد : 482 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,863,383 (79.76%) 1,234,002 (20.24%)
تعداد : 535 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/17 168,546 21,700 0.14 67,730,522 117,982,200 0.57 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/17

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/17
آخرین قیمت

21,300

1.98
قیمت پایانی

21,700

0.14
حجم معاملات

168,546

تعداد: 139
ارزش معاملات

3,590,609,380

-
سرانه خرید

67,730,522

قدرت خریدار: 0.57
سرانه فروش

117,982,200

قدرت فروشنده :1.74

21,730

قیمت دیروز

21,300

اولین قیمت

21,300

کمترین قیمت

21,370

بیشترین قیمت

سرانه خرید

67.73M

سرانه خرید حقیقی

67.73M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

117.98M

سرانه فروش حقیقی

117.98M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.57

قدرت خریدار حقیقی

0.57

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.74

قدرت فروشنده حقیقی

1.74

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 168,546 (100%) 0 (0%)
تعداد : 54 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 168,546 (100%) 0 (0%)
تعداد : 31 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/16 1,009,681 21,730 0.87 223,881,307 123,260,495 1.82 99.95% 0.05% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/16

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/16
آخرین قیمت

21,490

1.96
قیمت پایانی

21,730

0.87
حجم معاملات

1,009,681

تعداد: 360
ارزش معاملات

21,705,198,460

-
سرانه خرید

223,881,307

قدرت خریدار: 1.82
سرانه فروش

123,260,495

قدرت فروشنده :0.55

21,920

قیمت دیروز

21,690

اولین قیمت

21,490

کمترین قیمت

21,690

بیشترین قیمت

سرانه خرید

223.88M

سرانه خرید حقیقی

226.09M

سرانه خرید حقوقی

10.1M

سرانه فروش

123.26M

سرانه فروش حقیقی

123.26M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.82

قدرت خریدار حقیقی

1.83

قدرت خریدار حقوقی

10104450

قدرت فروشنده

0.55

قدرت فروشنده حقیقی

0.55

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,009,216 (99.95%) 465 (0.05%)
تعداد : 97 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,009,681 (100%) 0 (0%)
تعداد : 178 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/15 1,349,470 21,920 0.95 206,855,821 116,458,198 1.78 97.74% 2.26% 97.75% 2.25%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/15

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/15
آخرین قیمت

21,690

1.99
قیمت پایانی

21,920

0.95
حجم معاملات

1,349,470

تعداد: 583
ارزش معاملات

29,395,727,600

-
سرانه خرید

206,855,821

قدرت خریدار: 1.78
سرانه فروش

116,458,198

قدرت فروشنده :0.56

22,130

قیمت دیروز

21,700

اولین قیمت

21,690

کمترین قیمت

22,100

بیشترین قیمت

سرانه خرید

206.86M

سرانه خرید حقیقی

205.05M

سرانه خرید حقوقی

333.85M

سرانه فروش

116.46M

سرانه فروش حقیقی

115.2M

سرانه فروش حقوقی

221.94M

قدرت خریدار

1.78

قدرت خریدار حقیقی

1.78

قدرت خریدار حقوقی

1.5

قدرت فروشنده

0.56

قدرت فروشنده حقیقی

0.56

قدرت فروشنده حقوقی

0.66

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,319,009 (97.74%) 30,461 (2.26%)
تعداد : 141 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,319,095 (97.75%) 30,375 (2.25%)
تعداد : 251 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/14 1,420,114 22,130 0.36 161,164,732 109,502,170 1.47 89.16% 10.84% 97.18% 2.82%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/14

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/14
آخرین قیمت

21,780

1.94
قیمت پایانی

22,130

0.36
حجم معاملات

1,420,114

تعداد: 543
ارزش معاملات

31,358,985,170

-
سرانه خرید

161,164,732

قدرت خریدار: 1.47
سرانه فروش

109,502,170

قدرت فروشنده :0.68

22,210

قیمت دیروز

21,770

اولین قیمت

21,770

کمترین قیمت

22,660

بیشترین قیمت

سرانه خرید

161.16M

سرانه خرید حقیقی

145.93M

سرانه خرید حقوقی

1.14B

سرانه فروش

109.5M

سرانه فروش حقیقی

106.79M

سرانه فروش حقوقی

885.2M

قدرت خریدار

1.47

قدرت خریدار حقیقی

1.37

قدرت خریدار حقوقی

1.28

قدرت فروشنده

0.68

قدرت فروشنده حقیقی

0.73

قدرت فروشنده حقوقی

0.78

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,266,114 (89.16%) 154,000 (10.84%)
تعداد : 192 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,380,114 (97.18%) 40,000 (2.82%)
تعداد : 286 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/11 1,715,787 22,210 0.73 97,711,870 112,081,263 0.87 96.64% 3.36% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/11

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/11
آخرین قیمت

21,950

0.45
قیمت پایانی

22,210

0.73
حجم معاملات

1,715,787

تعداد: 873
ارزش معاملات

38,202,787,710

-
سرانه خرید

97,711,870

قدرت خریدار: 0.87
سرانه فروش

112,081,263

قدرت فروشنده :1.15

22,050

قیمت دیروز

22,570

اولین قیمت

21,720

کمترین قیمت

23,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

97.71M

سرانه خرید حقیقی

95.16M

سرانه خرید حقوقی

426.59M

سرانه فروش

112.08M

سرانه فروش حقیقی

112.08M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.87

قدرت خریدار حقیقی

0.85

قدرت خریدار حقوقی

426587470

قدرت فروشنده

1.15

قدرت فروشنده حقیقی

1.18

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,658,166 (96.64%) 57,621 (3.36%)
تعداد : 387 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,715,787 (100%) 0 (0%)
تعداد : 340 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/10 3,474,204 22,050 3.28 242,424,678 208,736,235 1.16 91.69% 8.31% 66.7% 33.3%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/10

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/10
آخرین قیمت

22,550

5.62
قیمت پایانی

22,050

3.28
حجم معاملات

3,474,204

تعداد: 948
ارزش معاملات

76,591,113,400

-
سرانه خرید

242,424,678

قدرت خریدار: 1.16
سرانه فروش

208,736,235

قدرت فروشنده :0.86

21,350

قیمت دیروز

20,940

اولین قیمت

20,930

کمترین قیمت

22,560

بیشترین قیمت

سرانه خرید

242.42M

سرانه خرید حقیقی

223.69M

سرانه خرید حقوقی

3.18B

سرانه فروش

208.74M

سرانه فروش حقیقی

140.37M

سرانه فروش حقوقی

8.5B

قدرت خریدار

1.16

قدرت خریدار حقیقی

1.59

قدرت خریدار حقوقی

0.37

قدرت فروشنده

0.86

قدرت فروشنده حقیقی

0.63

قدرت فروشنده حقوقی

2.67

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 3,185,412 (91.69%) 288,792 (8.31%)
تعداد : 314 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,317,204 (66.7%) 1,157,000 (33.3%)
تعداد : 364 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/8 813,385 21,350 0.42 97,015,473 100,380,172 0.97 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/8

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/8
آخرین قیمت

21,030

1.91
قیمت پایانی

21,350

0.42
حجم معاملات

813,385

تعداد: 444
ارزش معاملات

17,222,448,930

-
سرانه خرید

97,015,473

قدرت خریدار: 0.97
سرانه فروش

100,380,172

قدرت فروشنده :1.03

21,440

قیمت دیروز

21,700

اولین قیمت

21,020

کمترین قیمت

21,800

بیشترین قیمت

سرانه خرید

97.02M

سرانه خرید حقیقی

97.02M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

100.38M

سرانه فروش حقیقی

100.38M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.97

قدرت خریدار حقیقی

0.97

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.03

قدرت فروشنده حقیقی

1.03

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 813,385 (100%) 0 (0%)
تعداد : 179 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 813,385 (100%) 0 (0%)
تعداد : 173 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1400/1/7 1,195,376 21,440 1.42 121,463,798 80,341,258 1.51 100% 0% 98.55% 1.45%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1400/1/7

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1400/1/7
آخرین قیمت

21,890

3.55
قیمت پایانی

21,440

1.42
حجم معاملات

1,195,376

تعداد: 596
ارزش معاملات

25,989,888,190

-
سرانه خرید

121,463,798

قدرت خریدار: 1.51
سرانه فروش

80,341,258

قدرت فروشنده :0.66

21,140

قیمت دیروز

21,100

اولین قیمت

20,720

کمترین قیمت

22,400

بیشترین قیمت

سرانه خرید

121.46M

سرانه خرید حقیقی

121.46M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

80.34M

سرانه فروش حقیقی

79.42M

سرانه فروش حقوقی

372.39M

قدرت خریدار

1.51

قدرت خریدار حقیقی

1.53

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.66

قدرت فروشنده حقیقی

0.65

قدرت فروشنده حقوقی

372391360

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,195,376 (100%) 0 (0%)
تعداد : 211 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,178,007 (98.55%) 17,369 (1.45%)
تعداد : 318 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/27 1,605,328 21,140 0.81 165,544,556 107,394,411 1.54 80.23% 19.77% 97.76% 2.24%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/27

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/27
آخرین قیمت

21,090

0.57
قیمت پایانی

21,140

0.81
حجم معاملات

1,605,328

تعداد: 625
ارزش معاملات

34,062,605,260

-
سرانه خرید

165,544,556

قدرت خریدار: 1.54
سرانه فروش

107,394,411

قدرت فروشنده :0.65

20,970

قیمت دیروز

21,220

اولین قیمت

20,800

کمترین قیمت

22,150

بیشترین قیمت

سرانه خرید

165.54M

سرانه خرید حقیقی

134.79M

سرانه خرید حقوقی

2.24B

سرانه فروش

107.39M

سرانه فروش حقیقی

105.32M

سرانه فروش حقوقی

761.55M

قدرت خریدار

1.54

قدرت خریدار حقیقی

1.28

قدرت خریدار حقوقی

2.94

قدرت فروشنده

0.65

قدرت فروشنده حقیقی

0.78

قدرت فروشنده حقوقی

0.34

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,287,959 (80.23%) 317,369 (19.77%)
تعداد : 202 3
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,569,304 (97.76%) 36,024 (2.24%)
تعداد : 315 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/24 279,226 20,970 0.24 87,393,570 487,947,435 0.18 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/24

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/24
آخرین قیمت

20,600

2
قیمت پایانی

20,970

0.24
حجم معاملات

279,226

تعداد: 108
ارزش معاملات

5,752,055,600

-
سرانه خرید

87,393,570

قدرت خریدار: 0.18
سرانه فروش

487,947,435

قدرت فروشنده :5.58

21,020

قیمت دیروز

20,600

اولین قیمت

20,600

کمترین قیمت

20,600

بیشترین قیمت

سرانه خرید

87.39M

سرانه خرید حقیقی

87.39M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

487.95M

سرانه فروش حقیقی

487.95M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.18

قدرت خریدار حقیقی

0.18

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

5.58

قدرت فروشنده حقیقی

5.58

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 279,226 (100%) 0 (0%)
تعداد : 67 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 279,226 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/23 143,241 21,020 0.14 75,273,146 177,113,284 0.43 100% 0% 93.02% 6.98%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/23

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/23
آخرین قیمت

20,630

2
قیمت پایانی

21,020

0.14
حجم معاملات

143,241

تعداد: 66
ارزش معاملات

2,955,061,830

-
سرانه خرید

75,273,146

قدرت خریدار: 0.43
سرانه فروش

177,113,284

قدرت فروشنده :2.35

21,050

قیمت دیروز

20,630

اولین قیمت

20,630

کمترین قیمت

20,630

بیشترین قیمت

سرانه خرید

75.27M

سرانه خرید حقیقی

75.27M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

177.11M

سرانه فروش حقیقی

175.05M

سرانه فروش حقوقی

210.2M

قدرت خریدار

0.43

قدرت خریدار حقیقی

0.43

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2.35

قدرت فروشنده حقیقی

2.33

قدرت فروشنده حقوقی

210200000

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 143,241 (100%) 0 (0%)
تعداد : 40 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 133,241 (93.02%) 10,000 (6.98%)
تعداد : 16 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/20 35,187 21,050 0.05 32,203,754 246,895,450 0.13 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/20

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/20
آخرین قیمت

20,640

1.99
قیمت پایانی

21,050

0.05
حجم معاملات

35,187

تعداد: 29
ارزش معاملات

726,259,680

-
سرانه خرید

32,203,754

قدرت خریدار: 0.13
سرانه فروش

246,895,450

قدرت فروشنده :7.67

21,060

قیمت دیروز

20,640

اولین قیمت

20,640

کمترین قیمت

20,640

بیشترین قیمت

سرانه خرید

32.2M

سرانه خرید حقیقی

32.2M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

246.9M

سرانه فروش حقیقی

246.9M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.13

قدرت خریدار حقیقی

0.13

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

7.67

قدرت فروشنده حقیقی

7.67

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 35,187 (100%) 0 (0%)
تعداد : 23 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 35,187 (100%) 0 (0%)
تعداد : 3 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/19 506,815 21,060 0.43 101,652,609 205,260,075 0.5 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/19

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/19
آخرین قیمت

20,730

1.99
قیمت پایانی

21,060

0.43
حجم معاملات

506,815

تعداد: 252
ارزش معاملات

10,507,455,400

-
سرانه خرید

101,652,609

قدرت خریدار: 0.5
سرانه فروش

205,260,075

قدرت فروشنده :2.02

21,150

قیمت دیروز

21,000

اولین قیمت

20,730

کمترین قیمت

21,000

بیشترین قیمت

سرانه خرید

101.65M

سرانه خرید حقیقی

101.65M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

205.26M

سرانه فروش حقیقی

205.26M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.5

قدرت خریدار حقیقی

0.5

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

2.02

قدرت فروشنده حقیقی

2.02

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 506,815 (100%) 0 (0%)
تعداد : 105 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 506,815 (100%) 0 (0%)
تعداد : 52 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/18 1,562,598 21,150 1.21 133,801,408 188,851,130 0.71 96.8% 3.2% 97.55% 2.45%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/18

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/18
آخرین قیمت

20,990

1.96
قیمت پایانی

21,150

1.21
حجم معاملات

1,562,598

تعداد: 574
ارزش معاملات

32,853,097,040

-
سرانه خرید

133,801,408

قدرت خریدار: 0.71
سرانه فروش

188,851,130

قدرت فروشنده :1.41

21,410

قیمت دیروز

20,990

اولین قیمت

20,990

کمترین قیمت

21,580

بیشترین قیمت

سرانه خرید

133.8M

سرانه خرید حقیقی

130.05M

سرانه خرید حقوقی

1.06B

سرانه فروش

188.85M

سرانه فروش حقیقی

186.35M

سرانه فروش حقوقی

405.06M

قدرت خریدار

0.71

قدرت خریدار حقیقی

0.7

قدرت خریدار حقوقی

2.61

قدرت فروشنده

1.41

قدرت فروشنده حقیقی

1.43

قدرت فروشنده حقوقی

0.38

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,512,598 (96.8%) 50,000 (3.2%)
تعداد : 246 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,524,294 (97.55%) 38,304 (2.45%)
تعداد : 173 2
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/17 2,221,231 21,410 1.83 230,857,067 118,006,342 1.96 74.47% 25.53% 98.65% 1.35%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/17

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/17
آخرین قیمت

21,380

1.97
قیمت پایانی

21,410

1.83
حجم معاملات

2,221,231

تعداد: 712
ارزش معاملات

47,527,760,110

-
سرانه خرید

230,857,067

قدرت خریدار: 1.96
سرانه فروش

118,006,342

قدرت فروشنده :0.51

21,810

قیمت دیروز

21,380

اولین قیمت

21,380

کمترین قیمت

21,990

بیشترین قیمت

سرانه خرید

230.86M

سرانه خرید حقیقی

173.61M

سرانه خرید حقوقی

6.07B

سرانه فروش

118.01M

سرانه فروش حقیقی

116.7M

سرانه فروش حقوقی

642.3M

قدرت خریدار

1.96

قدرت خریدار حقیقی

1.49

قدرت خریدار حقوقی

9.45

قدرت فروشنده

0.51

قدرت فروشنده حقیقی

0.67

قدرت فروشنده حقوقی

0.11

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,654,231 (74.47%) 567,000 (25.53%)
تعداد : 204 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,191,231 (98.65%) 30,000 (1.35%)
تعداد : 402 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/16 97,456 21,810 0.09 101,215,017 132,844,710 0.76 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/16

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/16
آخرین قیمت

21,400

1.97
قیمت پایانی

21,810

0.09
حجم معاملات

97,456

تعداد: 44
ارزش معاملات

2,085,558,400

-
سرانه خرید

101,215,017

قدرت خریدار: 0.76
سرانه فروش

132,844,710

قدرت فروشنده :1.31

21,830

قیمت دیروز

21,400

اولین قیمت

21,400

کمترین قیمت

21,400

بیشترین قیمت

سرانه خرید

101.22M

سرانه خرید حقیقی

101.22M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

132.84M

سرانه فروش حقیقی

132.84M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.76

قدرت خریدار حقیقی

0.76

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.31

قدرت فروشنده حقیقی

1.31

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 97,456 (100%) 0 (0%)
تعداد : 21 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 97,456 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/13 1,309,415 21,830 0.27 167,160,991 163,340,168 1.02 91.66% 8.34% 99.97% 0.03%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/13

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/13
آخرین قیمت

21,460

1.96
قیمت پایانی

21,830

0.27
حجم معاملات

1,309,415

تعداد: 406
ارزش معاملات

28,529,937,580

-
سرانه خرید

167,160,991

قدرت خریدار: 1.02
سرانه فروش

163,340,168

قدرت فروشنده :0.98

21,890

قیمت دیروز

21,890

اولین قیمت

21,460

کمترین قیمت

22,340

بیشترین قیمت

سرانه خرید

167.16M

سرانه خرید حقیقی

155.04M

سرانه خرید حقوقی

1.19B

سرانه فروش

163.34M

سرانه فروش حقیقی

164.22M

سرانه فروش حقوقی

9.82M

قدرت خریدار

1.02

قدرت خریدار حقیقی

0.94

قدرت خریدار حقوقی

121.29

قدرت فروشنده

0.98

قدرت فروشنده حقیقی

1.06

قدرت فروشنده حقوقی

0.01

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,200,253 (91.66%) 109,162 (8.34%)
تعداد : 169 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,308,965 (99.97%) 450 (0.03%)
تعداد : 174 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/11 2,249,688 21,890 1.88 257,830,735 136,414,599 1.89 88.89% 11.11% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/11

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/11
آخرین قیمت

21,870

1.97
قیمت پایانی

21,890

1.88
حجم معاملات

2,249,688

تعداد: 622
ارزش معاملات

49,241,875,540

-
سرانه خرید

257,830,735

قدرت خریدار: 1.89
سرانه فروش

136,414,599

قدرت فروشنده :0.53

22,310

قیمت دیروز

21,870

اولین قیمت

21,870

کمترین قیمت

22,270

بیشترین قیمت

سرانه خرید

257.83M

سرانه خرید حقیقی

231.6M

سرانه خرید حقوقی

2.74B

سرانه فروش

136.41M

سرانه فروش حقیقی

136.41M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.89

قدرت خریدار حقیقی

1.7

قدرت خریدار حقوقی

2736250000

قدرت فروشنده

0.53

قدرت فروشنده حقیقی

0.59

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,999,688 (88.89%) 250,000 (11.11%)
تعداد : 189 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,249,688 (100%) 0 (0%)
تعداد : 361 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/10 276,590 22,310 0.27 385,670,181 514,226,908 0.75 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/10

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/10
آخرین قیمت

21,930

1.97
قیمت پایانی

22,310

0.27
حجم معاملات

276,590

تعداد: 32
ارزش معاملات

6,065,618,700

-
سرانه خرید

385,670,181

قدرت خریدار: 0.75
سرانه فروش

514,226,908

قدرت فروشنده :1.33

22,370

قیمت دیروز

21,930

اولین قیمت

21,930

کمترین قیمت

21,930

بیشترین قیمت

سرانه خرید

385.67M

سرانه خرید حقیقی

385.67M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

514.23M

سرانه فروش حقیقی

514.23M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.75

قدرت خریدار حقیقی

0.75

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1.33

قدرت فروشنده حقیقی

1.33

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 276,590 (100%) 0 (0%)
تعداد : 16 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 276,590 (100%) 0 (0%)
تعداد : 12 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/9 1,220,284 22,370 1.11 237,371,766 206,801,160 1.15 91.81% 8.19% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/9

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/9
آخرین قیمت

22,170

1.99
قیمت پایانی

22,370

1.11
حجم معاملات

1,220,284

تعداد: 276
ارزش معاملات

27,054,937,080

-
سرانه خرید

237,371,766

قدرت خریدار: 1.15
سرانه فروش

206,801,160

قدرت فروشنده :0.87

22,620

قیمت دیروز

22,170

اولین قیمت

22,170

کمترین قیمت

22,250

بیشترین قیمت

سرانه خرید

237.37M

سرانه خرید حقیقی

219.83M

سرانه خرید حقوقی

2.24B

سرانه فروش

206.8M

سرانه فروش حقیقی

206.8M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.15

قدرت خریدار حقیقی

1.06

قدرت خریدار حقوقی

2237000000

قدرت فروشنده

0.87

قدرت فروشنده حقیقی

0.94

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,120,284 (91.81%) 100,000 (8.19%)
تعداد : 114 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,220,284 (100%) 0 (0%)
تعداد : 132 0
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/6 4,875,304 22,620 1.71 200,873,181 130,353,873 1.54 93.47% 6.53% 99.79% 0.21%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/6

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/6
آخرین قیمت

22,240

0
قیمت پایانی

22,620

1.71
حجم معاملات

4,875,304

تعداد: 1,910
ارزش معاملات

110,294,745,640

-
سرانه خرید

200,873,181

قدرت خریدار: 1.54
سرانه فروش

130,353,873

قدرت فروشنده :0.65

22,240

قیمت دیروز

22,600

اولین قیمت

22,010

کمترین قیمت

23,410

بیشترین قیمت

سرانه خرید

200.87M

سرانه خرید حقیقی

188.44M

سرانه خرید حقوقی

3.6B

سرانه فروش

130.35M

سرانه فروش حقیقی

130.24M

سرانه فروش حقوقی

226.2M

قدرت خریدار

1.54

قدرت خریدار حقیقی

1.45

قدرت خریدار حقوقی

15.92

قدرت فروشنده

0.65

قدرت فروشنده حقیقی

0.69

قدرت فروشنده حقوقی

0.06

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 4,556,883 (93.47%) 318,421 (6.53%)
تعداد : 547 2
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 4,865,304 (99.79%) 10,000 (0.21%)
تعداد : 845 1
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/5 8,302,755 22,240 5.6 265,688,160 174,365,695 1.52 97.59% 2.41% 89.12% 10.88%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/5

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/5
آخرین قیمت

22,320

5.98
قیمت پایانی

22,240

5.6
حجم معاملات

8,302,755

تعداد: 2,247
ارزش معاملات

184,691,376,340

-
سرانه خرید

265,688,160

قدرت خریدار: 1.52
سرانه فروش

174,365,695

قدرت فروشنده :0.66

21,060

قیمت دیروز

21,800

اولین قیمت

21,300

کمترین قیمت

22,320

بیشترین قیمت

سرانه خرید

265.69M

سرانه خرید حقیقی

259.66M

سرانه خرید حقوقی

4.45B

سرانه فروش

174.37M

سرانه فروش حقیقی

155.83M

سرانه فروش حقوقی

6.7B

قدرت خریدار

1.52

قدرت خریدار حقیقی

1.67

قدرت خریدار حقوقی

0.66

قدرت فروشنده

0.66

قدرت فروشنده حقیقی

0.6

قدرت فروشنده حقوقی

1.51

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 8,102,755 (97.59%) 200,000 (2.41%)
تعداد : 694 1
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,399,308 (89.12%) 903,447 (10.88%)
تعداد : 1,056 3
برای نمایش بیشتر جزییات کلیک کنید
تاریخ حجم پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی
1399/12/4 2,422,256 21,060 1.17 235,081,619 135,312,232 1.74 100% 0% 100% 0%

سابقه در سهام فلوله در تاریخ 1399/12/4

لیست اطلاعات کامل در سهم لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) - بازار دوم بورس در تاریخ 1399/12/4
آخرین قیمت

21,300

0.05
قیمت پایانی

21,060

1.17
حجم معاملات

2,422,256

تعداد: 687
ارزش معاملات

51,005,930,610

-
سرانه خرید

235,081,619

قدرت خریدار: 1.74
سرانه فروش

135,312,232

قدرت فروشنده :0.58

21,310

قیمت دیروز

20,890

اولین قیمت

20,890

کمترین قیمت

21,940

بیشترین قیمت

سرانه خرید

235.08M

سرانه خرید حقیقی

235.08M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

135.31M

سرانه فروش حقیقی

135.31M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1.74

قدرت خریدار حقیقی

1.74

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.58

قدرت فروشنده حقیقی

0.58

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید حقیقی حقوقی
حجم : 2,422,256 (100%) 0 (0%)
تعداد : 217 0
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 2,422,256 (100%) 0 (0%)
تعداد : 377 0